Her bahar do?a yenilenir ve tazelenirken, b?rak?n ruhunuz da bundan nasiplensin. Bu bahar, hedeflerinizi hat?rlamak ve iyi enerjileri çekmek için ta?lar?n gücüne inananlardansan?z önerilerimiz ilginizi çekecek.

Malahit

Malahit ye?il rengiyle, size do?an?n enerjisini hissettirir. Ayn? zamanda malahitin radyasyondan koruyucu etkisi oldu?una da inan?l?yor. Özellikle bilgisayar ba??nda çal??t???n?z bir i?e sahipseniz alan?n?z? temizlemek için malahit ta??n? deneyebilirsiniz.

Malahit, canl?l??? artt?ran, bereket getiren ve geli?meyi sa?layan enerjiler bar?nd?r?r. Bahar için bundan çok neye ihtiyac?n?z olabilir ki? Yeni ba?lad???n?z projelerinizde ba?ar?lar?n?z? garantilemek için ya?am alan?n?zda malahit ta?? bulundurman?z? tavsiye ediyoruz.

Krizopras

Krizopras ta??, planlar? geli?tirmek ve hedeflere odaklanmak için mükemmel bir tercih. Kristal uzmanlar? , iki krizopras ta?? edinmenizi ve onlar? birer elinizde tutarak meditasyon yapman?z? öneriyor. Böylece meditasyon ile ta?lar?n enerjisi ortada yani kalbinizde bulu?abilir. Hedeflerinize giden yolda size engel olacak manevi sorunlar?n?z?n çözümüne yard?mc? olur.

Havlit

Havlit ta?? sakinle?tirici ve kayg? azalt?c? bir enerjiye sahiptir. ?deallerinize ula?mak için çabalarken serinkanl? tavr?n?z? koruman?za yard?mc? olur. Stres ve öfkeyi bünyenizden uzakla?t?r?r. Havlit ta??n? uyku öncesi ritüellerinize ta??y?n. Uyumadan önce elinize alarak saf ve sonsuz enerjiye odaklan?n.

Total
0
Shares