Tüm bu kar, ya?mur, çamur ve so?uk havaya kar?? cildinizi yeteri kadar koruyor musunuz? Daha önce hiç olmad??? kadar sa?l?kl? bir cilde sahip olmak için ?imdi, parlama, cilalama ve nemlendirme zaman? geldi!

??te yap?lacaklar listesinin en etkili maddelerinden olan masaj için hemen randevu alman?z? sa?layacak be? neden.

#1 Ac?ya Engel Olur

Masaj esnas?nda temas?n gücü ve transfer edilen iyile?tirici enerjiyi asla
hafife almay?n. Ayn? zamanda vücuda yerle?mi? laktik asitten de
kurtulaca??n?z? unutmay?n.

#2 Enerji Seviyesini Yükseltir

Mutluluk hormonlar? olan, serotonin ve oksitosin salg?lanmas?n? güçlendirir.

#3 Uyku Kalitesini Art?r?r

Daha derin ve daha yo?un bir uyku sa?layan parasempatik sinir sistemini
olumlu yönde etkiler.

#4 Stresi Azalt?r


Vücutta a?r? ve iltihaplanmaya neden olabilecek s?k? ve sert dokular? çözer.
Artan kan dola??m? ile toksinleri vücutta hareket ettirmeye
yard?mc? olur. Bu da rahatlat?c? bir etkiye sahiptir.

#5 Ba????kl??? Güçlendirir

?yi hissettirmenin yan?nda, ayn? zamanda virüsleri uzak tutma konusunda
uzmand?r. Masaj kortizol seviyemizi dü?ürür. Böylece vücut k?? aylar?nda
virüs ve bakterilerle daha kolay sava??r.

Total
0
Shares