Her yaz; kendisine ait imza kokuya sahiptir. E?er s?cak yaz günlerinde size e?lik edecek büyüleyici kokuyu henüz bulamad?ysan?z; 2018’in dikkat çekici koku trendlerine göz atmak isteyebilirsiniz.

??te vegan kar???mlardan; katmanl? koku kullan?m?na, yaz kokular? al??veri?iniz öncesinde not alman?z gereken trendler: 


Vegan Formülasyonlar

Vegan trendinin kozmetik sektöründeki alt?n ça??nda; kokular?n da bu trende uymas?n? zaten bekliyorduk. Vegan cilt bak?m? ve vegan makyaj ürünlerinden sonra ?imdi s?ra vegan kokularda.
Ara?t?rmalar, 2018’in koku tüketicilerinin, hayvan testlerinden ve süt, bal, amber veya misk notalar? gibi hayvansal kaynakl? maddelerden ar?nm?? olmas?n? garanti eden bir kar???m arad???n? gösteriyor. Neyse ki, ana ak?m üreticiler bu tarz kokular üretmeye ba?lad?lar bile.

Üstelik vegan koku serileri meyveli kokulardan oryantallere uzanan, esansiyel ya?larla formüle edilmi? ve mineral özler (mesela kristaller!) bar?nd?ran içerikleriyle duygular?n?z? ve pozitifli?inizi destekleyecek ve geli?tirecektir.

 Ba? döndürücü Floral

E?er klasik floral kokular?n fan? de?ilseniz; biraz vintage kokular? an?msatan pudral?, ba? döndürücü, egzotik florallerin geri döndü?ünü söylemek isteriz!

Pek çok ki?iye a??r gelebilir ancak zambak, bergamot ve rom gibi bile?enlerin girdi?iniz her ortamda dikkat çekece?ini belirtmek isteriz!Oryantal Esans

Minimalizm size çok uzaksa; 2018 sezonunun Do?u esintili kokular?na kucak açmal?s?n?z!

Oryantal kokular uzun zamand?r a??rl?klar? ile tan?nmakla birlikte, çiçek, odun ve baharatlar? daha zengin bir ?ekilde ele alan bir grup olsa da, bu yeni koku trendinde daha kolay kullan?labilir ve gizemli bir noktaya ula??yor.

Üstelik esanlar? bir kez kulland???n?zda tüm gün kal?c? olaca??n? da belirtelim.


Kendi kar???m?n?z? yarat?n

E?er hala sizi en iyi yans?tan kokuyu bulamad?ysan?z; belki de iki ayr? kokuyu katmanlayarak kendi kokunuzu yaratman?n vakti gelmi?tir.

Katmanlama için baz? taze fikirler mi ihtiyac?n?z var? Belgravia Parfümeri’nin Parfüm Ar?ivcisi James Craven, ?unlar? söylüyor: “Herkes incir a?ac? kokular?n? sever. Bunu mandalina ve tüberoz notalar? ile birle?tirerek taze bir yaz kokusu yarat?n.”

Total
0
Shares

Bir cevap yazın