2019 y?l?nda ili?kilerimizde sanal aleme ara verecek ve daha çok macera pe?inde ko?aca??z gibi gözüküyor!

??te bu y?l?n ili?ki trendleri…

Seçimler Out, A?k In

“Büyük a?klar, 2019’da geri dönü? ya?ayacak” diyor Match uygulamas?n?n CEO’su Hesam Hosseini ve ekliyor “bekarlar art?k sosyal medyadan kar?? taraf? en ince özelliklerine kadar sa?a sola atmaktan yoruldu.” Yani 2019’da mutlulu?u bulmak için prensiplerimizi bir kenara b?rakabiliriz. Üstelik bir ili?ki ya?amak için sosyal medya yerine daha kreatif yöntemler deneyece?iz.

“Olmal?” Bitti, Art?k Sizin ?çin Do?rusu Neyse Onu Yapma Dönemi Ba?lad?

Ünlü blog Girls Gotta Eat‘in arkas?ndaki isimler Ashley Hesseltine ve Rayna Greenberg, yay?nlad?klar? podcast’te bu konuya e?ildi. “Yeni y?lla birlikte kad?nlar dating uygulamalar?, bulu?malar ya da yatak odas?nda yapmak istemedikleri herhangi bir ?eye “s?rf kural” diye uymak zorunda hissetmeyecek. Kad?nlar art?k kendileri için neyin en iyisi oldu?una kendileri karar veriyor ve uyguluyor!”

Gerçek Ya?am Daha Seksi

Parmakla ki?ileri sola ya da sa?a kayd?rma sporu art?k bizi yoruyor. “Cyber-dating”den bahsediyoruz! Neyse ki 2019, online dating uygulamalar?na ara verece?imiz bir y?l olacak. Hinge’in CEO’su Justin McLeod da bu kültürün bu y?l sona erece?ini do?ruluyor. “Bekarlar art?k gerçek “ilk bulu?malar” istiyor. ?nsanlar art?k daha anlaml? ili?kiler pe?inde” .

Te?ekkürler, s?radaki lütfen!

2019 hepimiz için taze bir ba?lang?ç olacak. Popüler kültür bile bunun habercisi niteli?inde. The Rules: Time Tested Secrets For Capturing the Heart of Mr. Right kitab?n?n yazarar? Ellen Fein ve Sherrie Schneider, kad?nlar?n bu y?l ipleri elinde tuttu?unu söylüyor. bu y?l eski a?klara ?ans tan?mak yerine yeni bir a?k aray???na girmek yo?un olarak görülecek.

Maceraya evet

Bugünün bekarlar?, ilk bulu?mada bir ?eyler içmeyi art?k yorucu buluyor. Tinder’?n ili?ki uzman? Dr. Darcy Sterling; 2019’da bekarlar?n art?k yeni heyecanlar pe?inde oldu?unu söylüyor. Seramik atölyeleri, buz pateni dersleri ya da salsa kurslar? ilk bulu?may? dikkat çekici k?lacak aktiviteler aras?nda.

?li?kilerde Fark?ndal?k

2019’da belki de ili?kilerdeki en önemli unsur bu olacak. eHarmony uzmanlar?ndan Jeannie Assimos “Çiftler terapi ve hisleri konusunda art?k birbirine daha aç?k. Millennial nesil, e?lerini seçmek için 7-8 y?ldan uzun bir süre bekliyor. Taraflar?n birbirlerini yeterince aç?k bir ?ekilde tan?mas? çok önemli” ?eklinde aç?kl?yor.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.