Tüm burçlar? etkileyecek olan Kanl? Ay Tutulmas? için geri say?m ba?lad?!

Kararl? olanlar ve ne istedi?ini bilenler bu tutulmadan yararla ç?karken, karars?z olanlar ve oyunu kural?na göre oynamayanlar zararl? ç?kacak.

27 Temmuz'da gerçekle?ecek olan Kanl? Ay Tutulmas?'nda hangi burç nas?l etkilenecek? Cevab? a?a??da: 

Koç

Uzun süredir kendisini da??n?k hisseden Koç burçlar?; Kanl? Ay tutulmas? ile birlikte i?lerini ve planlar?n? tamamlamaya ba?layacak. Liderlik özelli?ini daha yo?un hissedecek olan Koç burçlar? bu süreçte yeni ba?lang?çlar yapmak isteyebilir.

Bo?a

?? veya e?itim hayat? uzun süredir ini?li ç?k??l? giden Bo?a burçlar? için son düzlü?e girdi?imiz söylenebilir. E?er bu süreci de atlat?rlarsa istedikleri gerçekler gün yüzüne ç?kacak; sonras?nda arad?klar? mutlulu?u bulacaklar? bir döneme girecekler.

?kizler

Bir türlü hayata geçirmek için yeterli gücü bulamad???n?z fikri geli?tirmenin tam zaman?. Bu dönemde yeni ki?ilerle tan??abilir, yeni bir a?k bulabilirsiniz.

Yengeç

Kendinizi yeni kararlar al?rken bulacaks?n?z. Çevrenizden istedi?iniz deste?i görebilirsiniz; bunun için iyi bir planlama yap?p ileti?imi ihmal etmemeniz önemli.

Aslan

Bu tutulma ile hayat?n?zda yeni bir sürece gireceksiniz! Art?k gerçekle?meyen hedefleri de?i?tirmenin tam zaman?. Önümüzdeki dönem için yeni kararlar alabilir, bir yolculu?a ç?kabilirsiniz.

Ba?ak

Bu tutulma ile pek çok beklenmedik ?ey ya?ayacak olan Ba?ak burçlar?; 27 Temmuz sonras? daha çok kendilerine yarar? olacak ad?mlar atmal?lar. Vazgeçmeyi dü?ündü?ünüz planlar?n?z içinse umutsuzlu?a dü?meyin.

Terazi

Hayat?n?zda istemedi?iniz ki?ilerle ileti?imi kesebilece?iniz bir dönem. Yeni bir a?k ise ufukta.

Akrep

Ailevi konularda art?k sorumluluk al?p karar verme vakti. Radikal de?i?imler ya?ayaca??n?z bu dönemde; k?sa sürede adapte olmay? denemelisiniz.

Yay

Üzülerek söylemeliyiz ki ufukta aile bireyleriyle sorunlar olabilir. Tart??malarda taraf olmamaya özen gösterin.

O?lak

Uzun süredir ya?ad???n?z finansal zorluklar bu tutulma ile sona erecek. Kariyerinizle ilgili kararlar? sevdikleriniz desteklemese bile sizin arkas?nda durman?z gerekiyor.

Kova

Kanl? Ay Tutulmas? Kova burcunda gerçekle?ecek. Bu nedenle en çok etkilenen burçlardan biri olacak. Etraflar?ndaki ki?ilerin gerçek yüzlerini görmelerini sa?layacak olaylar ya?ayabilirler ve yepyeni dostluklara ba?layabilirler.

Bal?k

Bu tutulma sizin için yeni kararlar anlam?na geliyor. Kariyerinizde ise olumlu geli?meler söz konusu.