Uzman Astrolog Su Karaku?, Kuzey Ay Dü?ümü ve Güney Ay Dü?ümü ’nün burç de?i?tirmesinden ve bu de?i?ikli?in her burcun hayat?na ne gibi yenilikler getirdi?ini a?a??da detayl?ca anlat?yor.

6 Kas?m’dan itibaren Kuzey Ay Dü?ümü Yengeç burcuna, Güney Ay Dü?ümü O?lak burcuna yerle?iyor.

Kuzey Ay Dü?ümü ‘nün Yengeç burcu yerle?imi yakla??k 18 ay yani 1,5 y?l sürecek. Ay Dü?ümleri hep geri gider, asla ilerlemez. 18 ay sonra bir önceki burç olan ?kizler burcuna yerle?ecek.

Peki, hangi burca neler getirecek Kuzey Ay Dü?ümü ‘nün Yengeç Burcuna Geçmesi?

Koç - Yükselen Burcu Koç  +

Koç burçlar?nda annelik, anaçl?k, besleme, bakma konular? öne ç?kacak. Biraz daha ?efkatli, biraz daha duyarl? olmaya ba?layacaklar. Yak?n çevrelerindeki yard?ma muhtaç hayvanlar, ya?l?lar ve çocuklarla ilgilenmeye ba?layacaklar.

Bo?a - Yükselen Burcu Bo?a +

Bo?a burçlar?n?n, yak?n çevrelerine kar?? ilgileri ve e?ilimleri de?i?ecek. Kom?ular? ve karde?leri ile daha fazla ilgilenecekler, onlara daha fazla zaman ay?racaklar. Onlara kar?? daha ?efkatli olmaya ba?layacaklar. Yak?n çevre konusunda da ayn? zamanda ?ansl? olacaklar.

?kizler - Yükselen Burcu ?kizler  +

?kizler burcu ise mali gelirlerini ve varl?klar?n? ihtiyac? olanlara daha fazla açacak. Daha yard?msever görünecekler bu dönemde. ?htiyac? olanlara daha fazla para harcama e?iliminde de olabilirler.

Yengeç - Yükselen Burcu Yengeç +

Yengeçler bu dönemde, s?k?lmadan, çekinmeden, rahat rahat kendilerini ya?ayabilecekler. Biliyorsunuz Yengeçlerde hafif bir utangaçl?k, çekingenlik vard?r ancak Kuzey Ay Dü?ümü ’nün Yengeç burcuna geçmesi, Yengeçlerin kendilerini çekinmeden rahat rahat ortaya koymas?n? sa?layacak. Ayn? zamanda Yengeç burçlar? için ?ansl? bir evrenin de ba?lang?c?.

Aslan - Yükselen Burcu Aslan +

Aslan burçlar? ruhsal geli?im konular?nda ?ans? bulacaklar. Do?ru bir guruya, do?ru bir e?itmene ya da ö?retmene rastlayabilir, kendilerini rahat rahat geli?tirebilirler.

Ba?ak - Yükselen Burcu Ba?ak  +

Yard?m etmeyi çok seven Ba?ak burçlar?, bu sefer ise tam tersi çok rahatça yard?m alacaklar. Çok iyi arkada?lar edinecek, çok güzel arkada?lara sahip olacaklar. O arkada?lar Ba?aklara ?efkatle yakla?acaklar. Kald? ki Ba?aklar?n ihtiyaç duyduklar? ?ey de tam olarak bu olacak bu dönemde.

Terazi - Yükselen Burcu Terazi +

Teraziler bu dönemden kariyer alan?nda yararlanacak. Kendileri ile ilgilenen, çok yard?msever yöneticileri olacak. Kariyer anlam?nda ald?klar? teklifler çok de?erli olacak ve hem ba?kalar?na yard?m etmeleri, hem de ba?kalar?ndan yard?m görmeleri çok olas?. Bu güzel ve anlaml? dönemi umar?m Teraziler iyi de?erlendirir.

Akrep - Yükselen Burcu Akrep +

Akrepler bu dönemde bol bol yurt d??? seyahati ve bol bol e?itim alma f?rsat? yakalayacak. Medyada daha fazla görünür olma ?anslar? da olacak.

Ancak bu görünürlü?ün mutlaka önemli bir amac? olmal?. Bir ba?kas?na yard?m etmek ya da bir yard?m?n?n örnek olarak gösterilmesi gerekli. E?er konu çocuklar, kad?nlar ve anneler ise yapacaklar? medya çal??malar? çok de?erli olacak. Bu ayr?nt?ya dikkat eden medya ile ili?kili Akrepler, mutlaka kazanacaklar.

Yaylar - Yükselen Burcu Yay +

Yay burçlar? bu dönemde;  ek gelirler kazanma konusunda ?ansl? olacaklar. Mali konularda ekstra gelirler ve bu gelirlerin nerelere ve nas?l harcanaca?? konusu da önem kazanacak. Yay burcunun do?as?nda yard?m etmek vard?r, ihtiyaç sahibi insanlara yard?m etme konusunda öncü burçlardan biridir Yay burcu. Bu yard?mla?may? toplumun geneline yaymak için çal??malar yapabilirler.

O?laklar - Yükselen Burcu O?lak +

O?laklar bu dönemde evlilik ve ortal?k alan?nda ?ans? yakalayacaklar. Yard?mla?t??? insanlardan birisiyle evlilik yoluna gidebilirler.

Kovalar - Yükselen Burcu Kova +

?? alan? önem kazan?yor ve i? hayat?nda ?ansl? bir evre ba?l?yor. Bu ?ans? her zaman yard?m etmeyi seven, evrensel de?erlere her zaman önem veren Kova burçlar?, çok do?ru kullanabilecekler. Yard?ma ihtiyac? olan insanlar? i?e alma ya da onlara i? kazand?rma ?ans? yakalayabilirler. Ayn? zamanda elemanlar?ndan da destek görebilirler.

Bal?klar - Yükselen Burcu Bal?klar +

Bu dönemin en ?ansl?lar? Bal?k burçlar?. A?k hayatlar?nda ?ans? yakalayacaklar. Uzun zamand?r yaln?z olan Bal?klar için bu dönem çok k?ymetli.

6 Kas?m’dan itibaren 1, 5 y?l içinde do?ru a?k? bulma ?anslar? çok yüksek. Hayatlar?n?n a?k? ile yard?mla?ma temal? bir konu arac?l???yla tan??abilirler.