Cacharel; bu sezon rotas?n?, renkleri, desenleri, tarihi ve ya?ayan dokusu ile büyüleyen masals? MARAKE?’e çevirerek ?lkbahar/Yaz 2018 Koleksiyonu ile sizleri gizemli ve cesur bir moda yolculu?una ç?kar?yor. Kentin dokular?ndan çöle uzanan bu yolculuk, ayn? zamanda da e?siz bir deneyim sunuyor. Marake?’in kaotikli?i ve dinginli?i bulu?turan naif ya?am ?ekli, ???k yans?malar?n?n yaratt??? gölge oyunlar?, ya?anm??l?k içeren ahenk dolu tonlar?, samimi ve bir o kadar da iddial? duru?unun yan?nda çinileri, iklimi, tarz?, sanat? ve zanaat? da sezon boyu Cacharel erke?ine ilham veriyor.

KIZIL KENT’?N RENKLER?: FAS KIRMIZISI ve DAHASI

Marake?’te gün bat?m? ?????yla tüm ?ehri saran ve krall???n rengi olarak da bilinen Fas K?rm?z?s?, Cacharel’in bu sezondaki vazgeçilmezlerinden. Bunun ötesinde çizgi d???, bir o kadar da günlük hayatla uyumlu renkleri koleksiyona ilham kat?yor: Çölün gizemini renklendiren kaktüs ve palmiye ye?illeri, ?ehrin dokusunun baz?n? olu?turan kum beji, gökyüzü iddias? getiren doygun çivit mavisi de denilebilecek Majorelle mavisi. Tüm bu renkler sezon boyu hem birbirleriyle ahenkle dans ediyor, hem de kendi içlerinde monokrom etkiler yaratarak modern bir duru? yakal?yor.

YEN? NES?L SAFAR?
Her sezon gezgin tarz? benimsemi? erkeklerin hayat?n? kolayla?t?ran Cacharel, bu sezon seyyah ruhunu bir ad?m daha öteye ta??yor. Özgürle?en moday? ki?isel deneyimlerle birle?tirerek Marake?’in iç içe geçen ?ehir ve çöl hayat?ndan ald??? ilhamla seyyah safari ruhunu Cacharel yorumlamas?yla koleksiyona ta??yor. Tarz görünümünü b?rakmadan inovatif kuma?lar ve kesimler ile konformist bir duru? sergileyen koleksiyon ayn? zamanda legomatik tasar?mlar? ile de

modern erkeklerin kurtar?c?s? oluyor.

SANAT ve ZANAATA SAYGIYLA

Cacharel erke?inin sanatsever ruhu Marake?’te tekrar anlamlan?yor. Marake? çinilerinin kendine has desenleri, dönü?en ve etkile?en dünyay? temsil eden ya?anm??l?k dolu dokular, zanaati sanatsal bir bak??la yorumlayan yerel dokumalar, dünyaca ünlü sanatç?lara ilham veren çiçek ve bahçe kompozisyonlar?, her bir tasar?m tuvalmi?çesine koleksiyonda i?leniyor. Desene desen çal??malarda bu etki, sanat?n günlük hayat?n bir parças? olabilece?ine gönderme yap?yor.

K?z?l Kent MARAKE?’in tüm büyüsünü, hikayeleri ve detaylar?yla koleksiyona yans?tan Cacharel, ?lkbahar/Yaz 2018 Koleksiyonu ile seyahatten, sanattan ve özgürlükten beslenen özgün erke?in ya?am?nda tamamlay?c? oluyor.

Cacharel Hakk?nda:

Frans?z ekolünün ikonik markas? Cacharel, 1995 y?l?ndan bu yana Türkiye dahil 17 ülkede lisans sahibi Ayd?nl? Grup taraf?ndan yönetilmekte. Marka, yenilikçi, rafine ve seçkin bir giyim stili sunan son koleksiyonuyla da dikkat çekiyor. Türkiye’de 21, yurt d???nda 35 olmak üzere toplam 56 ma?azaya sahip olan Cacharel, zarif giyim sanat? ve modernizmin sembolü. ‘Traveler’ konsepti ile seyahat etmeyi ya?am felsefesi haline getiren erkeklere seçkin çözümler sunan Cacharel, ?lkbahar/Yaz 2018 sezonunda da özgün tavr?n? öne ç?karan ve ustaca bir araya getirilen bir giyim tarz? sunuyor.

www.cacharel.com.tr

Total
0
Shares

Bir cevap yazın