Alt Başlıklara Hızlı Erişin

New York Moda Haftas? kapsam?nda gerçekle?en Calvin Klein ?lkbahar / Yaz 2019 defilesi, saç ?ekillendiricilerine veda etmemiz gerekti?inin ye?il ???klar?n? yak?yor.

Calvin Klein pistinde, ?slak görünümlü saçlar?n geri dönce?inin de müjdesini alm?? olduk.

Amerikan filmi Jaws'dan esinlenerek haz?rlanan su temal? koleksiyonun sunumunda, modellerin ?slak görünümlü saçlar? ve hatta sular?n saçlar?ndan damlaya damlaya akt??? anlar dü?ünülünce yakla?an trendi heyecanla bekleyecek olanlara duyurmak isteriz.

Tasar?mc? Raf Simons, sahildeki bu etkileyici güzellik fikrinin yan? s?ra, kara ve okyanus aras?ndaki gerginli?e de, ayn? zamanda bu iki dünyay? bir araya getirme sonucu ortaya ç?kan çarp??man?n duygular?na da yer veriyor.

Saç tasar?mc?s? Guido Palau taraf?ndan yarat?lan "du? ald?m ve d??ar? ç?kt?m" görünümünü trend alarm? olarak not dü?üyoruz.

Bu görünüme kavu?mak için ise; saç kurutma makinesinden uzak durun ve do?al ?slakl???n uzun süre kalmas?n? sa?layacak ürünlere ba?vurun. Ürün kullanmay? tercih etmeyenler ise bu grubun en ?ansl?lar?ndan. Saçlardaki do?al görünüm ve ???lt?n?n tad?n? ç?kar?n.

1/6 +

2/6 +

3/6 +

4/6 +

5/6 +

6/6 +