Çal??anlar?, hizmet verdi?i reklam verenleri ve medya ortaklar?n?n kat?l?m?yla Bo?az’?n su üstü at?klardan temizlenmesine katk?da bulunan Bo?az?m?za Tak?lanlar’a, bugüne kadar 600’den fazla ki?i, yakla??k 4000 saat boyunca gönüllü olarak kat?ld? ve Bo?az’dan 10 ton üzerinde su üstü at?k toplad?. Toplanan at?klar genellikle pet ?i?e, ambalaj ka??tlar?, naylon torba, plastik bardak ve hatta klima gibi denizde yok olmayan ve çevreye zararl? plastik maddelerden olu?uyor.

 

Bugüne kadar kat?ld??? fuarlar ve konu oldu?u haberler arac?l???yla yakla??k 20 milyon ki?iye ula?an Bo?az?m?za Tak?lanlar, tüm ?stanbul halk?nda bu bilincin olu?turulmas?na katk?da bulunuyor.

Bu anlaml? proje, 2010 y?l?nda MediaCat – Y?l?n Ye?il Projesi ödüllerinde 2. seçildi ve ayn? y?l Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Listesi’ne aday gösterildi. 2011 y?l?nda ise Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derne?i Özel Jüri Ödülü’ne lay?k görüldü.

10 y?ld?r devam eden Bo?az?m?za Tak?lanlar, her y?l bir önceki y?ldan daha bilinçli ve daha azimli bir ?ekilde Bo?az’?m?z? temizlemeye devam edecek.

Unutmay?n, denizler konu?amaz içine atar!

 

 

 

 

Total
0
Shares