Son zamanlar?n dikkat çeken dizilerinden Çarp??ma’n?n ayn? zamanda o çok konu?ulan a??klar? Kadir (K?vanç Tatl?tu?) ve Zeynep’in (Elçin Sangu) dünyas?na giriyoruz. Bu a?k?n pe?inden gitmeye haz?r m?s?n?z?

Bu özel a?k hikayesinin etkileyici detaylar? konuk yazar?m?z Eylül Ayd?n’?n incelemesinde sizi bekliyor.

Unutulmayan O Nazende Sevgililer…

De?di saçlar?ma bahar küle?i

Nazende sevgilim, yâd?ma dü?tü

Her erin baht?na bir güzel dü?er

Sen de tek menim, yad?ma dü?tün

Nazende sevdi?im, yâd?ma dü?tün

Böyle diyor o güzel ?ark?… Ak?ldan ç?kmayan, hep yâd?m?za dü?en, o unutamad???m?z sevgililere diyor. Kald? m? öyle a?klar, gitse bile ard?ndan ah etmedi?imiz, hep iyi olsun dedi?imiz, o gerçek sevgiler ve sevgililer kald? m??

“Kald? m?? Kald? m??” diye sorarken Kadir ve Zeynep imdad?m?za yeti?tiler. Kalm?? efendim. Herkese haber verelim.  

Kadir ve Zeynep kim mi? Ba?rollerini K?vanç Tatl?tu? ve Elçin Sangu’nun payla?t??? Çarp??ma dizisinde, onlar?n canland?rd??? karakterler. Onlara e?lik eden sevgili Onur Saylak da Veli karakteri ile her hafta bizi korkutup, ?a??rt?p, bal?klara bak???m?z? sorgulat?yor. Onlar?n olu?turdu?u bu üçlüyü seyretmeyi çok sevdim. Kadir-Zeynep-Veli hatt?nda olacaklar? da çok merak ediyorum.

Ama bugün konumuz güzel sevmek, o unutmad???m?z nazende sevgililer… Ekran kar??s?nda Kadir ve Zeynep’i izledikçe pek güzel seven beyler ve han?mefendiler hala varm?? diyoruz. Gerçi henüz Zeynep ve Kadir bize arzu etti?imiz yo?unlukta verilmiyor pek ama bize kö?eden, bucaktan, biraz ucundan verilen ?eylerle, bu güzel a?k?n gerçeklerini filmlerdeki sava? alan? taktik masalar? gibi konumland?rd?m tarih tarih.

Ortaya çok güzel bir a?k?n tarihçesi ç?kacak eminim. Ama bu a?k?n anatomisini ç?karmak için daha fazla ?ey laz?m bize. Onlar? da heyecanla bekliyoruz, ilgililere duyurulur.

Ne diyorduk? Sevmek, hem de güzel sevmek… 

Çarp??ma’daki baz? ayr?nt?lar öyle güzeldi ki, onlar? harika ?ekilde canland?ran ve insan?n bakt?kça daha da bakmak istedi?i “Allah özenmi? de yaratm??” dedi?imiz K?vanç Tatl?tu? ve Elçin Sangu olarak de?il, gerçekten ya?ayan karakterlermi? gibi Zeynep ve Kadir olarak de?erlendirmek istedim. Çünkü dizideki Kadir ve Zeynep güzel seven sevgililerden. Dizilerde bile art?k pek görmüyoruz böylesi sevgileri. Bunu izledi?imizalt?nc? bölümdeki bir sahnede daha iyi anlad?k.

Hangi sahne demeyin, zaten kaç sahneleri vard??(Evet, bu cümle bir miktar sitem içermektedir) Foto?raf çekimi olsa çok güzel duracak, kö?eli duvara yasland?klar? sahneden bahsediyorum. Sahneyi, dizi tekrar yay?nlan?rken ikinci kez seyretme imkan? buldum ve bir ?ey fark ettim. ?lk izleyi?imde seste galiba bir sorun vard? konu?ulanlar? tam duyamad?m, hem de Veli Cevher’in onlar? görmesinden korkuyordum. Fakat ikinci izleyi?imde ne fark ettim?

Kadir bu kadar y?l boyunca aldat?ld???n? dü?ünüyormu?. Burada parantez açmak gerek iki oyuncuya da. K?vanç Tatl?tu?’un “Ba?kas? yoktu de?il mi?” diye sorarken sesine verdi?i o bir sorunun cevab?n? bulmu? ve rahatlam?? ama ayn? zamanda hüzünlü t?n? ne güzeldi.

Elçin Sangu’yu da hem bir operasyonun ortas?nda olmalar?n?n verdi?i gerginli?i, hem pi?manl??? gösteren sesindeki titreme ve bir etrafa bir Kadir’in oldu?u duvara do?ru att??? ürkek bak??lar için tebrik ediyorum. Pe?lerinde Veli Cevher Bey oldu?u için oldukça de?i?ik bir konu?ma yeri olmu?tu bu sahne için. Ayr?ca san?r?m Elçin Sangu ve K?vanç Tatl?tu? epeyce ü?ümü?ler o sahnede. Neyse dönelim Zeynep ve Kadir’e… A?k?n sahip olma ile özde?le?tirildi?i dizi ve filmlerimizdeki ve gerçek ya?amdaki günümüz a?klar?na bak?nca Zeynep ve Kadir’den etkilenmemek mümkün de?il. Ke?ke a?k ve sevmenin bu yönleri daha çok anlat?lsa…

Bakt???m?zda daha maço bir tablo çiziyormu? gibi duran KadirZeynep’in ba?ka bir adama gitti?ini dü?ünmü? y?llard?r. Böyle dü?ündü?ü halde, Zeynep’i görünce yine de tüm yelkenleri suya indi. Onu k?rmaktan imtina etti. Ona ba?ka birinin laf dokundurmas?na bile dayanamad?, biri ona zarar verecek diye korktu. Bunu bile bile Veli Cevher’in “?imdi arasa gider misin?” sorusuna “Evet, giderim” dedi?ini duyduk. Hem de ne demek! Hiç dü?ünmeden, ikiletmeden, tek bir tereddütün olmad??? bir sesle giderim demi?ti Kadir.

Zeynep’i de unutmayal?m. Onun gidi?i öyle s?radan bir nedenden de?il. A??klar?n kaprisleri, kavgalar?yla ilgili hiç de?il. Onun nedeni çok daha derin bir yaraya dayan?yor. Polis babas? vurulunca (Sahi Zeynep’in babas?na tam olarak ne oldu?unu bilmiyoruz de?il mi? Bu da galiba bir s?r noktas? olacak.) sosyal hizmetlerde büyüyen bir kad?n Zeynep.

Onun yaras?, korkular?, hayat? o olay etraf?na örülmü? vaziyette. O olayla ilgili her korku da hayat?n? esir alm??. Sevdi?i adam?n en büyük amac? ise polis olup annesini bulmakm??. Korkularla ya?amak m?, yoksa o korkulardan kaçmak m?? Beraber büyüdü?ü, sevdi?i adam Kadir de polis olmaya karar verince, Zeynep de ayn? sorularla ba? ba?a kalm??. Sevgin ne kadar büyükse korkular?n da o derece büyük oluyor.

Zeynep için de böyle olmu?. Ama gittikten sonra Kadir’in de savrulmas?n? istememi?, bir yerde kals?n, bir ?eye tutunsun istemi?. Kadir’i tutacak ?ey ise, kimsesiz büyümü? bir çocuk olarak, evde kurulacak bir sofra…  Onlarla büyümü? Asl?’ya “Kadir için sofra kur” diyen ise Zeynep.

Kim sevdi?i adam?, savrulmas?n diye ba?kas?na emanet edecek kadar çok sever ki? Sevginin böyle bencillikten uzak olan? da az bulunur. Zeynep de güvendi?i, Kadir’i sevdi?ini bildi?i, onlarla büyümü? Asl?’ya emanet etmi? Kadir’i. Asl?’n?n sevmesi k?sm? benim ç?kard???m bir ?ey ama Zeynep büyük olas?l?kla Asl?’n?n Kadir’e olan duygular?n? fark etmi? olmal?. Dizide Zeynep ve Kadir’in o günlerini henüz izleyemedik.

Bütün bu ayr?nt?lar bana ?unu diyor; Çarp??ma’da anlat?lan a?k, Zeynep ve Kadir’in a?k?, nazl? bir sevgili olmaktan fazla bir ?ey. Payla??lan bir çocukluk, gençlik ve kimsesizlik var. El ele tutmu?luk ve yolda?l?k var. Bu nedenle Kadir Zeynep’e bakt???nda terk etmi? bir sevgili de?il, çocuklu?unu, payla?t??? yaln?zl???n?, birbirine sokulup güçlü kalmaya çal??an iki küçük çocu?u görüyor.

Hayallerini, umutlar?n?, nedenlerini, gücünü ve güçsüzlü?ünü görüyor. Ke?ke Kadir komserimiz gibi kar??m?zdaki sevgiliye bakt???m?zda, onun varl???n?n ve ruhunun hayat?m?za katt?klar?n? görebilsek ve buna odaklanabilsek. Çarp??ma’da bunlar?n biraz daha üstünde durularak i?lenmesini umdu?umu da not dü?mek istiyorum Çünkü sevgili olman?n ve sevmenin salt sahip olmak, türlü ?iddet ve bask?larla ili?kilendirildi?i günümüzde, çok özel ayr?nt?lar bunlar. 

Zeynep ise Kadir’in aile foto?raf?na bakt???nda onun mutlulu?u ile gülümseyebilecek kadar farkl? seviyor Kadir’i. Asl? ve Deniz’e olanlar? ö?rendi?inde Kadir’in ac?s?n? payla??p, sar?l?p a?lad??? ve duygular?n? hayk?rarak döktü?ü insan?n Zeynep olmas? da bo?a de?il. Kadir de sadece bir sevgili de?il, genelde baba kavram? ile özde?le?en güven ve koruma demek muhtemelen Zeynep için.

Kadir’den öyle emin ki Zeynep, bütün o suçlar? i?lerken Kadir’in yan?nda olaca??n?, y?llard?r görü?memelerine ra?men biliyordu. Böyle güvenebilece?imiz eski sevgililerimiz olsa ke?ke. Bu kadar emin olabilsek… Zeynep, Kadir’in hayat?na devam etmek için bir ?eye tutunmas? gerekti?ini de görüyor. Bunun için Kadir’e k?z? Aylin’i bulmaktan, Aylin’i bulduktan sonra art?k beraber arayacaklar? annesinden bahsediyor.

Kadir’e, yaralar?na merhem olabilecek ba?ka bir küçük k?z? anlat?yor. Annesini ararken yan?nda olaca??n?, yaln?z aramak zorunda olmad???n? söylüyor. “Ben yan?nda olaca??m art?k, söz” diyor yani. Bütün bunlar?n hepsi Kadir’i hayata ba?lama çal??malar? asl?nda. Ama tekrar diyorum ki, ke?ke biraz daha ilmek ilmek, detayl? ve vurgulanarak i?lense bunlar…

Sabahattin Ali ?öyle demi?; “Bu ak?am anlad?m ki, bir insan di?er bir insana bazen hayata ba?land???ndan çok daha kuvvetli ba?larla sar?labilirmi?. Gene bu ak?am anlad?m ki, onu kaybettikten sonra, ben dünyada ancak kof bir ceviz tanesi gibi yuvarlan?p sürüklenebilirim.”

Zeynep gittikten sonra da a?a?? yukar? Kadir’in hali bu olmu?. Kadir ve Zeynep ile ilgili tüm bilgiler Veli Cevher’de asl?nda. Çünkü biz bunlar? daha çok Kadir ona anlat?rken dinledik. Bir de o geçmi?i seyredebilirsek süper olacak. Zeynep ne yapm?? henüz bilmiyoruz. Fakat bu iki insan hayata yeniden tutunabilmek için, sürüklenmemek için, çocukken eksikli?ini hissettikleri ?eyi yapm??lar ve aile kurmu?lar. Ama as?l ba?lar? birbirleri ile…

Çarp??ma’n?n en çekici yanlar?ndan biri bu ba?. Tabii Veli-Kadir ve Veli-Zeynep dinamiklerini de unutmayal?m. Veli-Zeynep sahnelerinde heyecandan t?rnak yiyen arkada??m mevcut. Ama karanl?kta birbirine sokulan o iki küçük yaln?z çocuk beni farkl? etkiliyor. Aile de olmu?lar birbirlerine çünkü. Bu güçlü ba?? da kalplerinde hep k?ymetli bir yerde saklam??lar. Ne olursa olsun Kadir için ça??rsa gidece?i bir Zeynep’i, Zeynep için de güvendi?i ve emin oldu?u bir Kadir’i varm??.

O nedenle, hayatlar?n?n en zor dönemlerinde savrulmak yerine, yine birbirlerine tutunabildiklerini anlat?yor dizi.  Çünkü Sabahattin Ali’nin de dedi?i gibi, bazen bir insana hayata ba?land???ndan daha kuvvetli ba?larla sar?labilirsin ve bazen seni sadece bu ayakta tutar.

Birlikte bu ba?? kurabilece?in nazende bir sevgiliyse, yâd?n?za dü?tü?ünde verdi?i ac?y?, aniden kar??n?za ç?kt??? tek bir anda silebilir. T?pk? Kadir’in Zeynep’i, Zeynep’in de Kadir’i kar??s?nda gördü?ü her anda oldu?u gibi…

Kadir ve Zeynep’i canland?ran sevgili K?vanç Tatl?tu? ve Elçin Sangu da yan yana iken bakt?kça sizi içine çeken bir tablo kadar güzel olunca, derin mazileri olan nazende sevgililer Kadir ve Zeynep’in a?klar?n?n alaca?? yollar?, sevgili yolu gözler gibi beklemek de bizlere dü?üyor. Beklerken de o güzel ?ark?y? m?r?ldan?yoruz eminim birço?umuz. 

De?di saçlar?ma bahar küle?i…

Total
274
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.