Sex & the City’nin üçüncü filminin raflara gömüldü?ü ve çekilmeyece?i bilinen gerçeklerden art?k.

Fakat görünen o ki Sarah Jessica Parker’?n canland?rd??? Carrie Bradshaw karakteri son sözünü daha söylemedi. Parker’?n geçti?imiz günlerde instagram’da yay?nlad??? bir video unutulmaz karakter Carrie Bradshaw’?n dönü?ünü gurula ilan ediyor adeta. Videoda 53 ya??ndaki oyuncu Manhattan’da ye?il tül ete?i ve lame ceketi ile yürürken görünüyor.

Peki, bu geri dönü?ün sebebi nedir?

Parker payla??m?nda, “Benim eski arkada??m” diye cümleye ba?larken, daha fazla ayr?nt?n?n ilerleyen günlerde gelece?ini söylüyor ve bu videonun harika bir marka ile kalpten destekledi?i proje için çekildi?inden bahsediyor.

Videonun sonunda ç?kan #PourItForward ise bu i? birli?i hakk?nda bir ipucunu ortaya ç?karmakta. Oklar, temiz içme suyu sa?lamak için kurulan ve kurucular? aras?nda Matt Damon’?n da yer ald??? Water.org ?irketi göstermekte.

K?sa ya da uzun Carrie Bradshaw’? yeniden gördü?ümüz için çok sevindik.

Total
0
Shares