Cate Blanchett, MeToo kampanyas?n?n amac? do?rultusunda ilerlemedi?ini ve olay?n ele al?nma biçiminin hayal k?r?kl??? yaratt???n? söyledi.
?u s?ralar Birle?mi? Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli?i’de (BMMYK) yapt??? Arakan konu?mas?yla gündemde olan ödüllü oyuncu Cate Blanchett, MeToo kampanyas? ile ilgili çarp?c? aç?klamalar yapt?.

?yi niyet elçisi Blanchett, verdi?i bir röportajda ülkesinin Avrupa Birli?i’nden ayr?lmas?, cinsel tacize u?rayanlar?n sesi haline gelen MeToo hareketi ve çocuklar?yla ilgili aç?klamalar yapt?. Blanchett’in, politikac?lar? ele?tiren ?u sözleri dikkat çekti:

‘Olay?n ele al?nma biçimi hayal k?r?kl??? yaratt?. MeToo kampanyas?, güçlü görünen kad?nlar?n asl?nda izole ya?ad?klar?n? ortaya koydu.’

Üç biyolojik o?lu ve bir evlatl?k k?z? oldu?u bilinen Cate Blanchett, çocuklar?n?n kendisi gibi oyuncu olmas?na s?cak bakmad???n? ?u sözlerle belirtti:

‘E?er bir avukat, doktor ya da mimar olsayd?m, onlardan beni takip etmelerini isterdim. Ortal??? mah?er yerine çevirirdik. Çocuklar?m oyuncu olurlarsa, ne yaparsa yaps?nlar, her zaman ‘Cate’in o?lu ya da k?z?’ ?eklinde an?lacaklar. Ve bunu kabulleneceklerini hiç sanm?yorum.’

Total
0
Shares