Tüketicilerin ya?amlar?n? iyile?tirmeye odaklanan Oral B’nin Di? Eti Koruma Teknolojisi’ne sahip mucizevi ürünü Oral-B GENIUS Orchid Purple’?n tan?t?m?, 29 Ocak Sal? günü Sofa Hotel ?stanbul GreenSpa’da gerçekle?ti.

Ev sahipli?ini cemiyet hayat?n?n genç temsilcilerinden Ceylan Çapa’n?n üstlendi?i kad?nlara özel düzenlenen Oral-B GENIUS Orchid Purple’?n tan?t?m?na, aralar?nda Alara Bitlis, Benan Terzio?lu, Lal Denizli, Nurcan Ar?can, Raisa & Vanessa Sason ve Semiha Bezek gibi yak?n arkada?lar? kat?ld?.

Duyulara ilham veren “Orkide Moru rengi ve tasar?m?yla da davetliler taraf?ndan büyük ilgi gören ak?ll? di? f?rças?n?n tan?t?m?n?n renk kodu da mor oldu. Ceylan Çapa ve arkada?lar?,kombinlerinde moru kullanarak davetin konseptine uyum sa?lad?lar.

Di? f?rçalamak benim için bir ritüele dönü?tü…

Davette, ya?am?n verimlili?ini artt?rmak için benim de ritüellerim var diyen Ceylan Çapa ?öyle devam etti: “Güzel bir görünüm için spor, hayat?m?n olmazsa olmaz?. Genel olarak yediklerime dikkat etmeye çal???yorum ve belli bir beslenme ritüelim de olu?tu. Herkes spor ve beslenmeye gerekti?i kadar özen gösteriyor ama a??z sa?l??? hep geri planda kal?yor. Sizin de tüm günün stresini bazen di?lerinizden ç?kard???n?z oluyordur. Her sert di? f?rças? darbesinde di? etlerimize daha fazla zarar veriyoruz ve kanat?yoruz. Oral-B GENIUS Orchid Purple ile tan??t?ktan sonra ritüellerimin aras?na di? f?rçalama ritüleri de dahil oldu. Bu ak?ll? di? f?rças? hem di? etlerine zarar vermeyi engelleyici hassas sensörlere sahip hem de rahatlat?c? masaj yap?yor. Di? f?rçalama i?lemim art?k dört gözle bekledi?im bir ritüele dönü?tü”. Oral-B olarak yakla??k 50 y?ld?r, ailelerimiz ve di? hekimleri için en yüksek kalitede a??z bak?m ürünleri üretmek için çal???yoruz diyen P&G Türkiye ve Kafkaslar A??z Bak?m Kategori Müdürü Özge Erdem, “Oral-B GENIUS Orchid Purple, Oral B’nin a??z bak?m?na yeni bir bak?? kazand?rd???, a??z sa?l???nda yine bir devrim yaratan yeni ürünü. Oral-B GENIUS'a özel olarak geli?tirilen Yeni Di? Eti Koruma Teknolojisi, Di? Eti Koruma özelli?i sayesinde, ba?ka ?ekilde fark?na varamayaca??m?z ya da görmezden gelebilece?imiz sorunlar? görebiliyor. Yeni Gum Guard Techlonogy ( Di? Eti Koruma Teknolojisi) , Hassas Modu ve Oral-B Sensi UltraThin f?rça ba?l???, di? etlerinize iyi bakman?za, sorunlar?n üstesinden gelmenize ve sa?l?ks?z di? etlerinin önüne geçmenize yard?mc? oluyor” dedi.