Chef’s Table'?n be?inci sezonunda ilk defa bir Türk ?efe yer verecek olmas? programa dair içimizdeki heyecan? art?rd?.
Çiya Sofras? kurucusu Musa Da?deviren’in müthi? yolculu?una tan?kl?k etmeye haz?r m?s?n?z?

Netflix’in izlemeye doyulamayan belgesel serisi Chef’s Table’?n 5. ve 6. sezonlar?n?n yay?n tarihi belli oldu. Dünyan?n farkl? ülkelerinde, ustal?klar? ve yaratt?klar? lezzetlerle yemek tutkunlar?n? pe?inden sürükleyen en iyi ?eflerin gün yüzüne ç?kmam?? hikayelerini anlatan serinin 28 Eylül’de yay?nlanacak be?inci sezonunda ilk defa Türkiye’den bir ?ef de yer al?yor!

Gerçek Anadolu yemeklerinin lezzet dura??, ?stanbul Kad?köy’deki Çiya Sofras?’n?n kurucu a?ç?s? Musa Da?deviren, Chef’s Table’?n kendisine ayr?lan bölümünde geçmi?i, ba?ar?lar? ve yemek kültürüne katk?lar?n? Netflix ile 190’dan fazla ülkede 130 milyon izleyiciye aktaracak, dünyan?n dört bir yan?ndaki seyircilere geleneksel Türk yemeklerini tan?tacak.

Clay Jeter yönetmenli?inde ?stanbul’da çekilen bölümde Da?deviren kendisini “halk?n ?efi, tarihçi ve kültür elçisi” restoranlar?n? ise “etnografik müze, kay?p kültürlerin ve unutulmu? tatlar?n bahçesi” olarak tan?ml?yor. Do?up büyüdü?ü topraklar?n tüm bile?enlerini mutfa??nda harmanlayan Da?deviren, Türkiye’nin kendine özgü hallerini hem besleyici hem leziz yemekler üzerinden anlat?yor.

Chef’s Table’?n 5. sezonunda Musa Da?deviren’in yan? s?ra izleyece?iniz ?efler aras?nda Philadelphia’dan Cristine Martinez, Barselona’dan Albert Adria ve Bangkok’tan Bo Songvisava yer al?yor.

en iyi yemek programlar?,netfliz yemek programlar?,musa da?deviren kimdir,