Chrissy Teigen, instagram hesab?ndan do?um sonras? güzellik “?üpheli” bir ?ekilde güzellik s?rr?n? payla?t?.

Chrissy Teigen, sosyal medya üzerinden yapt??? samimi payla??mlar?yla konu?ulan isimlerden. Her yeni gün de, ya?am? hakk?nda ilgi çekici payla??mlarda bulunmaya devam ediyor.

Bu samimi ve dikkat çeken karelerin ba??nda da, henüz yeni do?um yapm?? olan Teigen’?n, e?i John Legend taraf?ndan yay?nlanan a?a??daki foto?raf? geliyor. Teigen foto?rafta, gö?üs pompas? kullan?yor.

 

Peki, Teigen’in payla?t??? e?lenceli ve biraz da ?üpheli güzellik s?rr?na göz atmaya ne dersiniz?

Bir yüz maskesi, vajina buhar? ve ?s? yast???yla payla?t??? kare için; “??e yar?yor mu bilmiyorum?” notunu payla?t?.

@chrissyteigen

Güzellik rutininin etkisinden emin olmad???n? itiraf etmi? olsa da, Teigen’a takipçileri taraf?ndan bu yöntemin i?e yarad???na dair pek çok yorum geldi.

Do?um sonras? uygulanan bu yöntemin, iyile?tirme sürecine oldukça katk? sa?lad??? yaz?lanlar aras?nda.

Gwyneth Paltrow da birkaç y?l önce bu yöntemi ?öyle tavsiye etmi?ti; “Bir taburenin üzerine otururken, buharla birlikte rahminizin temizlenmesini sa?layabilirsiniz.”

E?er Teigen ve Paltrow için yeterince iyiyse, denemeye de?ebilir.

Total
3
Shares