?imdiye dek akne tedavisi konusunda pek çok ?ehir efsanesi duyduk. Baz?lar? i?e yar?yor, baz?lar? ise i?leri daha da kötüye götürüyor.

Peki son dönemin trendi çinko gerçekten bir çözüm olabilir mi?

Glossier ba?ta olmak üzere pek çok markan?n ?imdilerde ç?kard??? Zinc yani çinko içerikli ürünler akne problemini sonland?rabilir mi? Dermatoloji uzmanlar?na kulak verelim...

Çinko tedavisi nas?l yap?l?yor?

Çinkoyu iki yolla alabilirsiniz. A??zdan hap olarak veya topikal krem olarak.

Asl?nda topikal krem olarak uygulan???, cilt bak?m forumlar?nda ve bloglar?nda en çok konu?ulan versiyonu. Asl?nda çinkonun bebek bezi kremlerinde de kullan?l?yor olmas?, hassas ciltlere uygunlu?unun bir kan?t?.

Antibakteriyel ve anti-inflamatuar özelliklere sahip oldu?u için de s?kl?kla tercih ediliyor.

Ama ayn? zamanda hap versiyonlar?n?n da akne üzerinde etkili oldu?una dair kan?tlar söz konusu. New York'lu dermatoloji uzman? Sejal Shah; çinkonun tek ba??na hap olarak da akne üzerinde etkili oldu?unu söylüyor.

Peki gerçekten i?e yar?yor mu?

"Ben çinkonun tek ba??na akne tedavisinde yararl? olabilece?ine inanm?yorum. Özellikle oral yoldan al?nan çinko için böyle bir kan?t yok" diyen New York'lu uzman Shari Marchbein bunun zaman kayb? olabilece?ini söylüyor.

Reddit'te ise akneye iyi geldi?ine dair pek çok kan?t bulmak mümkün.

Bu sonuçlar ?????nda çinkonun ana tedavi olarak de?il, yard?mc? ve destekleyici bir akne tedavisi olarak kullan?labilece?i sonucuna ula?abiliriz.

Peki denemeli misiniz?

Bu bilgiler ?????nda hala bu mite inanmak biraz zor geliyor olabilir. ?lla ki denemek istiyorsan?z do?al ürünlerle çinkoyu deneyebilirsiniz ancak çok radikal de?i?imler beklememelisiniz.

Ve tabii ki güzellik trendlerine kap?lmadan önce doktorunuza dan??man?z? öneririz!