Yurtd???n?n yan? s?ra Türkiye’de de hem ?stanbul hem ?zmir’de açt??? ki?isel sergilerle buradaki sanatseverlerle biraraya gelen ressam Claire Arkas, 10. sergisini ?stanbul’da gerçekle?tiriyor.

Modern bireyin ya?am ç?kmaz?na i?aret eden 30 adet, tuval üzeri ya?l?boya-akrilik, ka??t üzeri kar???k teknik, ka??t üzeri suluboyalardan olu?an eserlerin yer ald??? “Can/Cam K?r?klar?” adl? sergi, 3 Kas?m tarihinde Imoga Art Space’de kap?lar?n? aç?yor.

Ya?am, bireyin kendisi olabilme yolunda sergiledi?i çaba, inançlar? do?rultusunda vücut bulan ya?am felsefesini yayg?n k?lma u?ra??d?r. Sanatç?lar da do?al olarak üretimleriyle toplumu ya?am?na ortak eder, yap?tlar? arac?l???yla iletisini geni? kitlelere ula?t?r?r.

Modernizm ve teknolojinin yan? s?ra liberal sistem, ba?ta do?a olmak üzere insano?luna ait de?erleri parçalayarak bireyi savuruyor. Sevgi de dahil olmak üzere bolluk tüketiminin/bunal?m?n?n yok etti?i de?erler silsilesi, ne ac?d?r ki bireyin kalabal?k içerisinde kendini yaln?z hissetmesine neden oluyor, kah içe kah d??a yönelik farlar?n? söndürmesine yol aç?yor. José Ortega’n?n deyi?i ile her zamankinden fazla donan?m? olan güncel dünya ya da modern birey, ?amand?ras?na ba?l? olan ipini koparm??, aç?klarda sürükleniyor.

Claire Arkas’?n birey olabilme yolunda kat etti?i mesafe ve ya?ama bak??? eserlerine yans?yor. Arkas, yap?tlar?nda biçem olarak kimi zaman ‘simgeci’ kimi zamansa ‘d??avurumcu’ bir tav?r sergilese de, gerçek bir romantik. Bu duyumsamay?, kimi zaman çarp?k kentle?meyi yans?tan tuvallerde kimi zaman modele dayal? yaln?zl?k ve ba?lam?nda aray??? temsil eden figüratif yüzeylerde kimi zamansa bir pervaz ya da kap? ard?ndan kurgulad??? d??a yönelik betimlemelerde veya havuz temal? parçal? i?lerinde somutla?t?r?yor.

Sanatç? Claire Arkas’?n Cam/Can K?r?klar? ba?l?kl? sergisi 25 Kas?m’a kadar kap?lar?n? aç?k tutacak.

IMOGA Art Space- Kuzguncuk Mahallesi, ?cadiye Cd. D:No 42A, 34674 Üsküdar/?stanbul

*11.00-19.00 aras? ziyaret edilebilir

Total
0
Shares