Türkiye’nin güzellikleri Coca-Cola kutular?nda!

Coca-Cola, ülke ve ?ehirlerin kültürel özellikleriyle tasar?m ö?elerini birle?tirerek yerel de?erleri ke?fetme duygusunu vurgulayan global kampanyas?n? “Bir Ba?kay?z Biz” ad?yla Türkiye’ye ta??yor. Türkiye’nin 7 co?rafi bölgesindeki 13 ?ehri kapsayan “Bir Ba?kay?z Biz” projesiyle, ?ehirlerin do?al ve tarihi güzellikleri özgün tasar?mlarla Coca-Cola kutular?nda yer al?yor. Kutular üzerinde yer alan QR kod uygulamas?yla da tüketicilere ?ehirleri yak?ndan tan?yacaklar?, e?siz bir dijital deneyim sunuluyor.

Coca-Cola, “Bir Ba?kay?z Biz” kampanyas?yla, ?ehirlerin do?al ve tarihi güzellikleri, özgün tasar?mlarla Coca-Cola kutular?nda yer alacak. Türkiye’nin 7 co?rafi bölgesinden, nüfus yo?unlu?u bak?m?ndan büyük ?ehirlerin yer ald??? projede; bu ?ehirlerin simgelerini yans?tan ve vurgulayan özellikleri yer al?yor. Coca-Cola kutu tasar?mlar?; ?stanbul, Ankara, ?zmir, Adana, ?anl?urfa, Van, Bursa, Diyarbak?r, Erzurum, Samsun, Trabzon, Denizli ve Antalya olmak üzere 13 ?ehrin öne ç?kan do?al, tarihi ve kültürel ö?elerine bir ke?if yolculu?u sunuyor.

Türkiye’nin Tarihi Mekanlar? ve Do?al Güzellikleri Coca-Cola kutular?nda!

Denizli’nin Pamukkale Travertenleri’nden Erzurum’un Palandöken Da??’na; ?stanbul Bo?az?’ndan ve Galata Kulesi’nden ?anl?urfa’n?n Göbeklitepe Ören Yeri’ne; Van Gölü’ne ve Diyarbak?r Surlar?’na kadar birbirinden farkl? ikonik simgeler kar??m?za ç?k?yor. Ankara’n?n Ku?ulu Park’?, ?zmir’in denizi, Trabzon’un kemençesi, Bursa’n?n Uluda?’?, Adana’n?n portakal çiçe?i gibi, “Bir Ba?kay?z Biz” projesinde yer alan motifler, Türkiye’nin tüm ?ehirlerini daha çok ke?fetmek için ilham veriyor.

QR Kod Uygulamas?yla Unutulmaz bir ?ehir Deneyimi

“Bir Ba?kay?z Biz” projesi, Coca-Cola kutular?n?n üzerinde bulunan QR kod ile dijital dünyaya da ta??n?yor. QR kod okutuldu?unda, bu kampanyaya özel olarak haz?rlanan mobil uygulama sayesinde, kullan?c?lar art?r?lm?? gerçeklik teknolojisi kullan?larak haz?rlanan etkileyici animasyonlarda Coca-Cola kutular?n?n üzerindeki karakterlerle tan??acak. Bu deneyim, izleyicilerine baz? sürprizler kazand?racak.

Kampanyan?n ilerleyen a?amalar?nda mobil uygulamada yap?lacak geli?tirmelerle ?ehirler ve kullan?c?lar aras?ndaki etkile?im daha da zenginle?ecek. Kullan?c?lar, mobil uygulama üzerinden, bulunduklar? ?ehrin sokaklar?na ve meydanlar?na art?r?lm?? gerçeklik ile farkl? ?ehirlerin motiflerini b?rakabilecek, ba?ka kullan?c?lar?n b?rakt??? motifleri ke?fedebilecekler. Motiflerle ?ehre iz b?rakan kullan?c?lar, sürpriz ödüllerin de tad?n? ç?karacak.

Coca-Cola yeni ambalaj tasar?mlar?, tüm Türkiye’de mart ay? itibar?yla sat??a sunuldu.

birbaskayizbiz.coca-cola.com.tr  

#BirBa?kay?zBiz

Total
0
Shares