Cumhuriyet’in 95. y?l dönümünde, ?sviçreli saat markas? Corum’dan Coin Watch Ata Limited Edition ile Mustafa Kemal Atatürk’e sonsuz sayg?lar.

Yarat?c?l??? ve cesareti yol gösterici ilkeler olarak belirleyen Corum, 1955’ten beri tarih ve mirastan da ilham alarak ikonik koleksiyonlar?na yeni modeller ekliyor. Bu sad?k çizgide ilerleyen ?sviçreli marka, Cumhuriyet’in 95. y?l dönümünde; ad? hem Türkiye Cumhuriyeti hem de dünya tarihine alt?n harflerle yaz?lm??, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurba?kan? Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sonsuz sayg?lar?n? sunuyor.

Corum’un Heritage koleksiyonu, kendini her zaman yarat?c?l???yla ifade etti. Koleksiyon, markan?n yüksek saatçilik deneyimine dayanan cesur ve zaman?n ötesinde bir modelle saat tutkunlar?yla bulu?uyor. Kal?c?l?k miras?n?, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün e?siz önderli?iyle harmanlayan Corum, 2018 y?l?na özel yaln?zca be? adetle s?n?rl? Coin Watch Ata Limited Edition’? yaratt?.

Corum Heritage Artisans Coin Watch Ata Limited Edition, 22 ayar, Ata Lira ile geliyor. Her bir saatte kullan?lan Ata Lira, Darphane ve Damga Matbaa Genel Müdürlü?ü taraf?ndan üretiliyor. Yaln?zca be? adetle s?n?rl? olan koleksiyonun, CO 082 otomatik mekanizmas?, 42 saatlik güç rezervi sa?l?yor ve saatte 4 Hz/28.800 vph sal?n?m yap?yor. Coin Watch Ata Limited Edition, 43 mm çapta ve 7,60 mm inceli?inde. Antirefle safir cam?n alt?nda CORUM yaz?s? ve logosu bulunuyor. Bu ikonik saatin kasas? ve kurma kolu 18 ayar 3N alt?ndan ve kurma kolunu 0.17 karatl?k bir p?rlanta süslüyor.

Corum Heritage Artisans Coin Watch Ata Limited Edition, siyah renkteki timsah derisi kay??la birlikte geliyor. Kay???, 18 ayar 3N alt?ndan bir toka ile tamamlan?yor.

Corum’un en özel koleksiyonlar?ndan Heritage Artisans Coin Watch, ilk olarak 1964 y?l?nda saat tutkunlar?yla bulu?tu. Coin Watch’lar?n tasar?m? o kadar özgündü ki, ku?aklar boyunca devlet ba?kanlar?, siyasetçiler, sanatç?lar, tasar?mc?lar ve saat tutkunlar? bileklerinde ta??d?.

Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Ya?as?n” nidalar?yla kabul edilmi?ti. “Egemenlik kay?ts?z ?arts?z milletindir” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, son sözün milletin sözü oldu?unu ifade etti ve bu felsefeyi bizlere miras b?rakt?.

Corum’dan Atatürk’e… “Sonsuz Sayg?lar?m?zla”

Total
1
Shares