Londra merkezli moda markas? COS, Salone del Mobile 2018 kapsam?nda bugün Milano’da sanatç? Phillip K. Smith III’ün Palazzo Isimbardi için özel olarak tasarlad??? Open Sky (Aç?k Gökyüzü) adl? büyük ölçekli bir heykel enstalasyonunun aç?l???n? yapt?.

COS Yarat?c? Direktörü Karin Gustafsson ?öyle konu?tu: “COS olarak Phillip K. Smith III’ün eserlerinin do?al çevreleriyle etkile?ime girerek mekanlar? yeni ve benzersiz ?ekillerde deneyimlememizi sa?lamas?ndan çok etkilendik. Open Sky enstalasyonunu halkla payla?maktan büyük heyecan duyuyoruz. Ziyaretçilerin bu heyecan verici yeni mekanda onun eserine nas?l tepki verece?ini görmek için sab?rs?zlan?yoruz. Çevremizdeki dünyay? görme biçimlerimizi yeniden ?ekillendiren ve COS olarak bize bu denli ilham veren yetenekli sanatç?larla i?birli?i yapmak bizim için büyük bir onur.”

Phillip K. Smith III, enstalasyon hakk?nda ?unlar? söyledi: “Eserim, do?al ve in?a edilmi? ortamdaki ???k, renk ve biçimlerin sürekli de?i?imlerden ilham al?yor. Milano’nun ilham veren mimari ortam?nda aç?k bir brief’le COS ile çal??mak heyecan vericiydi. Palazzo Isimbardi’nin kendine özgü mekan ko?ullar? bana tarihi mimariyi yeni bir çerçeveye yerle?tirme ve Milano gökyüzünün sarmalayan güzelli?iyle birle?tirme f?rsat? sa?lad?. Enstalasyon kesinlikle payla??lan bir grup deneyimi ya?atacak olsa da, her ziyaretçi Palazzo’dan o güne özgü, gökyüzünün o andaki haline ve tamam?yla ki?inin kendi deneyim yolculu?una ba?l? olarak kendi e?siz deneyimleriyle ayr?lacak. Her kat?l?mc?, yakla??k 14 metre çapl? yüzey boyunca gökyüzünün ve mimarinin nas?l birle?ti?ini kontrol ediyor. Eserimin hafta boyunca nas?l kar??land???na tan?kl?k etmek için sab?rs?zl?kla bekliyorum.”

Open Sky, Palazzo Isimbardi’nin kare ?ekilli avlusunun üzerindeki gökyüzünü yere yans?t?lan fiziksel bir gök halkas?na dönü?türüyor. Avluya girildi?inde ki?i, muazzam, dairesel formun dokunsal ama soyut varl??? ile kar??la??yor. Sütunlar?n aras?ndan avlunun uzak taraf?na do?ru ilerlerken Palazzo’nun 16. yüzy?l mimarisi, yüzeyli yans?t?c? yüzeyde aç?l? olarak yap?land?r?lm?? halde görülüyor. Enstalasyonun merkezine yakla?t?kça yans?ma aç?s? de?i?iyor ve mimari, gökyüzüne aç?lan bir perde gibi dinamik olarak geri çekiliyor. Merkezde duruldu?unda ki?i gökyüzünün de?i?en renk skalas?n?n ve kayan bulutlar?n yüce, yava? tempolu fizikselli?iyle tamamen çevreleniyor. Gün ????? de?i?tikçe ortam?n renklerinde de de?i?imlerin ya?and??? enstalasyon, sürekli ak?? halinde kal?yor ve izleyici mekanda hareket ettikçe bir daha ya?anmas? mümkün olmayan tamam?yla benzersiz bir deneyim yarat?yor.


Avludan sonra Palazzo’nun biti?i?indeki ?ngiliz bahçesine geçen ziyaretçiler, bahçedeki ye?il bitkileri ve a?açlar?, çevredeki mimariyi ve gökyüzünü görünür malzemeler olarak kullanan, hem yatay hem dikey olarak katlanm?? yans?t?c? derileri olan be? ba??ms?z heykelle kar??la?acak. Bahçenin de?i?ken numuneleri heykel yüzeylerinin üzerinde yeniden yap?land?r?larak veya kolajlar halinde uygulanarak mekan?n s?k??t?r?rken renklerin netli?inin ve günün evrilen atmosferinin kan?tlar? oluyor.

COS’un Salone del Mobile kapsam?nda arka arkaya düzenledi?i yedinci enstalasyon olan Open Sky, ayn? zamanda Phillip K. Smith III ile yapt??? ilk i?birli?i oluyor.

Open Sky, 17 – 22 Nisan 2018 tarihleri aras?nda Corso Monforte 35, 20122 Milano adresindeki , 16. yüzy?ldan kalma tarihi Palazzo Isimbardi binas?nda halka aç?k olacak.

Aç?l?? saatleri:
17 Nisan: 10.00 – 20.00
18 ve 19 Nisan: 10.00 – 17.00
20, 21, 22 Nisan: 10.00 – 20.00

Smith, bahçedeki çal??malardan ilham alarak seçili COS ma?azalar? için de?i?en sokak görünümlerinin dünyas?n? yans?tan daha küçük ölçekli vitrinler yaratt?. De?i?ken ölçekli, aç?l? ve bütünsel ve bir yandan da küresel olarak konumlanm?? ve Salone del Mobile boyunca sergilenecek olan her ma?azadaki deneyim, o ?ehre özgü ve benzersiz olacak.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın