Bol güne?li yaz?n ard?ndan so?u?un ve k???n kendini iyice hissettirdi?i ?u günlerde cilt de ayr? bir bak?m istiyor. So?uk ve rüzgarl? havan?n cildin kurutmas? nedeniyle nem ihtiyac? da art?yor. COSMED, serum, maske ve jelleriyle hem cildinizi k??a haz?rl?yor hem de mevsim boyunca taze ve sa?l?kl? kalmas?n? sa?l?yor.

Güne?li ve s?cak günleri geride b?rakt???m?z ?u günlerde cildimizi yava? yava? k??a haz?rlamam?z gerekiyor. Hem so?uk havan?n etkilerinden kendimizi korumak hem de sa?l?kl? bir cilt için bu aylarda ekstra bak?m ?art. COSMED, birbirinden farkl? ürünleriyle her türlü cilt problemine çözüm üretiyor.

Nemlendirirken ???lt?l? bir görünüm kazan?n

Lekeli veya cildinde ton farkl?l?klar? olu?an ciltlerin kullan?m?na uygun olan Yo?un Ayd?nlat?c? Serum, cildin ayd?nl?k ve ???lt?l? bir görünüm kazanmas?na ve nemlendirilmesine yard?mc? oluyor.

Serumun içeri?inde bulunan, cilt dokusunu s?k?la?t?ran ve cildin dengeli bir renk tonuna sahip olmas?n? sa?layan limon çekirde?i ya??, di?er aktiflerin etkilerini artt?rarak, portakal kabu?u görünümünün giderilmesinin ard?ndan daha s?k? bir cilt dokusunun elde edilmesini sa?l?yor.

Haftal?k bak?m?n?z? matla?t?r?c? maskeyle yap?n

Ya?l?-karma ve a??r? ya?lanma sonucu problem ya?ayan ciltler ise Matla?t?r?c? Soyulabilen Maske ile dengeleniyor. Haftal?k kullan?ma uygun, gözenek ar?nd?r?c? soyulabilen maske, cildin daha mat görünüm kazanmas?na yard?mc? olup, ya?l? ve karma ciltlerin haftal?k bak?mlar?na yönelik geli?tirildi.

Makyaj kal?nt?lar?ndan ve çevresel etmenlerden ar?n?n

Karma veya lekeli ciltlerin günlük kullan?ma uygun, enzim peeling özellikli temizleyici olan Ar?nd?r?c? & Matla?t?r?c? Temizleme Jeli, cildi gün boyu maruz kal?nan çevresel etmenlerden ve makyaj kal?nt?lar?ndan ar?nd?r?p taze bir görünüm kazand?r?yor.

COSMED’in uluslararas? standartlardaki güvenilir ürünleri yetkili eczaneler ve Watsons ma?azalar?nda sat??a sunuluyor.

Total
0
Shares