CVK Park Bosphorus Hotel ?stanbul bünyesinde bulunan, ?ehrin en göz al?c? ve kapsaml? spa ve fitness merkezi CVK Safira Spa & Fitness; 28-29 Nisan tarihlerinde ünlü e?itmenler ile gerçekle?tirece?i DOSHA WEEKEND ile size, bedeninizi ve ruhunuzu ke?fedece?iniz bir etkinlik sunuyor.

Ad?n?, Ayurveda’da vücut tiplerine verilen isim olan Dosha’dan alan etkinlik, ayurvedik ya?am tarz? ile ilgili pek çok bilgiyi ve ya?lanmay? önleyici hayat tarz?n? konunun önemli uzmanlar? ile anlat?yor.

Yogi Cameron ilk kez, DOSHA WEEKEND için Türkiye’de

Dünyan?n en ünlü erkek mankenlerinden olan ve modellik kariyerini sonland?rd?ktan sonra  ilgilenmeye ba?lad??? alternatif t?p, yoga ve ayurveda  alanlar?nda dünya çap?nda bir guru olarak ünlenen Cameron Alborzian, pek çok ülkede gerçekle?tirdi?i seminer ve workshop’lar?n en kapsaml?s?n? DOSHA WEEKEND’de gerçekle?tirecek. ?lk kez Türkiye’ye gelecek olan Yogi Cameron’?n iki gün süre ile verece?i dersler; Dosha dengesini sa?lamak için ayurvedik yoga, günlük aktivite yogas?, ya?lanmay? önlemeye yönelik ayurveda ve bünyenize yönelik ki?isel ayurvedik beslenme olacak.

Yoga, nefes e?itimi ve “Bones For Life” konular?nda uzman e?itmenlerden seanslar

Uzun y?llard?r Türkiye’de ya?ayan ve Power Yoga, Anusara Yoga, Ashtanga Yoga gibi farkl? yoga stillerinde uzmanla?an Alexis Gulliver ise, Dosha Weekend için haz?rlad??? ve herkesin yapabilece?i özel yoga seanslar?n? yine tüm bu stilleri harmanlayarak verecek.

International Breathwork Foundation Türkiye koordinatörü T?ls?m Demirdöken ile ise, önem ve fark?ndal??? her geçen y?l artan do?ru nefes konusu i?lenecek. Nefesin önemi, oksijenin bedene faydalar?, zihinsel ve duygusal seviye, kendi nefes analizini yapma, f?rt?nan?n içindeki göz olma / meditasyon ile ki?inin merkezine gelmesi konular? üzerinde durulacak ve uygulamal? meditasyon yap?lacak.

Movement Intelligence Türkiye temsilcisi Nadire Betül ?pekçio?lu ise, “Bones for Life” program? ile, günlük hayat?n?zda rahatl?kla uygulayabilece?iniz, duru?unuzu ve bedeninizi kullanma yöntemleri ile hem bedensel hem de ruhsal sa?l??? geli?tirme yöntemlerini ö?retecek.

CVK Park Bosphorus Hotel’in ?stanbul Bo?az’?na tamamen hakim etkinlik mekan? olan Bosphorus Terrace’ta, 150 ki?i ile s?n?rl? olarak gerçekle?ecek DOSHA WEEKEND’in biletleri CVK Safira Spa’dan temin edilebilir.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın