Listeden seçip hayat?n?za geçirece?iniz her maddenin, sizi daha fazla gülümseyen biri yapaca??na eminiz! (Hatta sadece okuman?n bile.)

1. ONU DU?A GÖTÜRÜN

Islanmak ya da köpüklü olmak, daha önce bilmedi?iniz erojen bölgelerinizi fark etmenizi sa?layabilir. Sevgilinizden s?rt?n?z? ve omuzlar?n?z? bir süngerle y?kamas?n? isteyin. Ard?ndan elleri gö?üslerinize ula?s?n ve oradan da a?a??lara insin. Suyun ve du? jelinin verdi?i his, süngerden sonra ellerinin ç?plak olarak sizin teninde dola?mas?, alaca??n?z zevki artt?racak.

2. ARZULANDI?INIZI GÖRÜN

Bir kad?n?n seks s?ras?nda ald??? zevkin bir bölümü de arzuland???n? bilmekten gelir. Onun üzerine ç?kabilir ve böylece sizi ne kadar çok istedi?inizi gözlerinde görebilirsiniz. Veya banyoda yüzünüz aynaya dönük olarak durun, o da sizin arkan?za geçsin. Siz kendinize dokunurken sizi izlemesine de izin verebilirsiniz. Ona bakt???n?zda arzuland???n?z? göreceksiniz ve bu da ald???n?z zevki artt?racak.

3. BA?A DÖNÜN VE YO?UNLA?IN

Tahrik oldu?unuz zaman beyniniz yeni deneyimlere aç?k hâle gelir. Normalde çekindi?iniz ?eyleri denemek ise daha seksi gelmeye ba?lar. E?er o bo?ald?ysa, ön sevi?meye geri dönebilir ve bu s?rada bir seks oyunca??n? da i?e dâhil edebilirsiniz. Ya da ondan so?uk ve s?cak uyar?c?lar (buz küpleri, ?s?t?c? özellikli bir kayganla?t?r?c? gibi) kullanmas?n? isteyebilirsiniz.

4. ADRENAL?N ARTI?I

Pencereler aç?kken ya da arabadayken seks yapma fikri kula??n?za nas?l geliyor? Böyle bir de?i?iklik, orgazm için gerekli olan konsantrasyonu sa?layamayabilir. Ancak her an birinin sizi görebilece?i korkusunun, ikinizin de ald??? zevki artt?raca?? kesin. (Ve evet, böyle bir ?eyin olmas?n? istemiyorsan?z ekstra dikkatli olmakta fayda var!)

5. YARAMAZ MESAJLAR ATIN

Uyar?lma zihninizde ba?l?yor! Ona bir sonraki bulu?man?z? dü?ünmesini sa?layacak yaramaz bir mesaj at?n. ?ster sadece emoji gönderin, ister yapmak istediklerinizi daha aç?k bir dille ifade eden bir mesaj...

6. SOHBET ?ART DE??L

Seks sonras? sohbet için onu (ve kendinizi) zorlamay?n. Bazen seks sadece sekstir. De?erlendirmek zorunda de?iliz! T?pk? onun yapt??? gibi yap?n. Güzel bir uykunun keyfini ç?kar?n.

7. OKUMA ZAMANI

Erotik romanlar okumak, entelektüel kimli?iniz için utanç nedeni olmas?n: Çünkü bu kitaplar fiziksel ve duygusal hisleri birle?tirerek çiftlere yard?mc? oluyor. Partnerinize kitaptan be?endi?iniz bölümleri okuyabilirsiniz.

8. SES?N?Z? YÜKSELT?N

Seks s?ras?nda ç??l?k atman?z partnerinizin çok ho?una gidecek. Fakat bu sadece onun için yapaca??n?z bir ?ey de?il. Tantra’ya göre vücutta yedi enerji merkezi (çakralar) var. E?er yüksek sesler ç?kar?rsan?z enerjiniz yüksek merkezlere do?ru ç?kar, sessiz olursan?z enerji a?a??da kal?r. Bizce bu duruma sessiz kalmay?n.

9. SEKS? KIYAFETLER G?Y?N

Bunun için özel bir günü beklemenize gerek yok. Aksine, onlar? normalde kullanmayaca??n?z (ve partnerinizin kullanaca??n?z? dü?ünmedi?i) bir anda ortaya ç?kar?n ve giyin. Böylelikle daha ilk saniyede onu
?a??rtm?? olacaks?n?z.

10. AJANDANIZA KAYDED?N

Zannedilenin aksine seks günlerinizi önceden planlamak heyecan? öldürmüyor. Tarihleri önceden belirlemek o günü heyecanla beklemenizi ve haz?rl?k yapman?z? sa?l?yor.

11. TELEFONUNUZDAN UZAKLA?IN

Seks öncesinde telefonunuzu sessiz moda alman?z, onun dikkat da??t?c? özelli?ini engellemeniz için yeterli de?il. Çünkü telefonunuzu gördü?ünüz anda beyniniz bütün sosyal çevreniz hakk?nda dü?ünmeye ba?l?yor. Telefonunuzu görmeyece?iniz ve sesini duymayaca??n?z bir yere kald?r?n.

12. FANTEZ?LERE BA?VURUN

Zihninizden “ay?p” ?eyler geçirerek de sekse odaklanabilirsiniz. Sizi her zaman uyarmay? ba?aran dü?ünceler, bir film ?eridi gibi gözünüzün önünden geçsin. Bu f?rsat? o s?rada i? üstünde olan partneriniz d???nda birini dü?ünmek için de kullanabilirsiniz. Kendinizi suçlu hissetmenize gerek yok! Önemli olan sonuç.

13. MED?TASYON YAPIN

Meditasyon yapmay? al??kanl?k hâline getirin ve cinsel hayat?n?z?n bundan kazanç sa?lamas?n? zevkle seyredin. Yap?lan bir ara?t?rmada, libidosu dü?ük olan kad?nlar?n sadece dört seans fark?ndal?k (mindfulness) meditasyonuyla, uyar?lma, kayganla?ma ve cinsel tatmin seviyesinde art?? görülmü?. Üstelik bunun etkisi alt? ay sürmü?.

14. DENEMEDEN ÖNCE KONU?UN

Onun da kat?l?mc? olmas? gereken bir ?ey (mesela rol yapmak) denemek istiyorsan?z, k??k?rt?c? kostümünüzü giymeden önce bundan ona bahsedin. Size nas?l kar??l?k verdi?ine bak?n ve ona göre harekete geçin. Bu tür seks oyunlar? planlama ve kar??l?kl? istek gerektirir.

15. UYKUNUZU ALIN

Uyku azl??? sadece yorgunluk ve hastal?klara kar?? savunmas?z kalmakla sonuçlanm?yor, ayn? zamanda libidonuzun da azalmas?na neden oluyor.

16. EGZERS?Z YAPIN

Egzersiz yapmak için bir nedeniniz daha var. Kalp ritminizi yükseltmeniz, cinsel organlar?n?z?n uyar?lmas?n? sa?layan kan ak???n?zda da iyile?meye neden olacak. Günde 30 dakikal?k bir yürüyü? ya da yoga, seks hayat?n?zda mükemmel bir de?i?ime neden olabilir.

17.FASULYE MESELES?…

Kuru fasulyenin seksi yok etti?ine dair bilimsel bir kan?t yok; ancak yaratt??? sonuçlar seksten so?uman?za neden olabilir. Romantik bir gece planl?yorsan?z, gaz yapan yiyeceklerden uzak durmal?s?n?z. ?lla yemek istiyorsan?z; fasulyeyi gaz?n? almak için bir gece önceden ?slat?n, ertesi gün kaynat?n ve suyun üzerindeki köpükleri ka??k yard?m?yla al?n.

18.HÂLÂ S?GARA MI ?Ç?YORSUNUZ?

Sigaray? hemen b?rakman?z için bir neden daha: Kan ak???na yapt??? olumsuz etki nedeniyle cinsel organlar ve kalp olumsuz etkileniyor. Nefesinizin kötü kokmas? da cabas?.

19. PARTNER?N?Z? YÖNLEND?R?N

Ön sevi?me s?ras?nda partnerinizin elini tutun ve parmaklar?n? en fazla tahrik oldu?unuz bölgelerinizde dola?t?r?n. Yatakta ipleri bu ?ekilde elinize almak, partnerinize nelerden ho?land???n?z? göstermenin a??r? seksi bir yolu…

20. AROMA KATIN

Öpü?meden evvel nane aromal? bir dudak parlat?c?s? sürerseniz, dokunma, tat alma ve koku duyular?n? uyar?rs?n?z. Mentol, sinir uçlar?n? harekete geçiriyor ve dudaklardan cinsel organlara do?ru uyar?c? bir his gönderiyor.

21. YAVA?ÇA SOYUNUN

?lla striptiz yap?n demiyoruz (yaparsan?z da ne âlâ!). Ama partnerinizle birlikte aceleyle soyunmaktansa ön sevi?me s?ras?nda yava? yava? üzerinizdekileri ç?kartmak i?e daha çok heyecan katacakt?r. Bu s?rada konu?may? ve f?s?ldamay? ihmal etmeyin.

22. MASAJIN GÜCÜ

Zihnin bedenle tam anlam?yla bulu?mas?n? sa?layan masaj sayesinde seksi yeniden ke?fedebilirsiniz. E?er partneriniz ayaklar?n?z? oldukça seksi buluyorsa, onlarla ilgilenmesini sa?lay?n. S?ra ona geçti?inde i?i a??rdan al?n ve erojen bölgeleriyle tek tek ilgilenin. Masaj ya?lar?n?n büyüleyici etkisinden faydalanmay? da unutmay?n.

23. YASAK KOYUN

Bir haftay? hiç sevi?meden (belki sadece öpü?erek) geçirebilir misiniz? Bu tarz bir s?n?rland?rma, partnerini ve sizi cinsel birle?me için k?vran?r hâle getirebilir. T?pk? biri size pasta yeme dedi?i zaman olanlar gibi…

24.  NET OLUN

??e biraz heyecan katmak istedi?iniz zaman utangaç olmay?n. “Bunu yapmay? seviyorum” cümlesi, “Bunu yapmakla ilgili ne dü?ünüyorsun?” sorusundan çok daha iyidir.

25. SEKS? HATIRLATIN

Sevgiliniz bir dahaki sefere bir ?eyler at??t?rmak için buzdolab?na do?ru gitti?inde, ona can?n?z?n ba?ka bir ?ey istedi?ini hat?rlat?n. Nas?l m?? Mesela buzdolab?n?n üzerine yap??t?rd???n?z “yap?lacak i?ler listesi”ne, denemek istedi?iniz bir seks pozisyonunu yazarak.

26.MEKÂN KONUSUNDA YARATICI OLUN

Yeni bir mekân?n yabanc? atmosferi ikinizin de duyular?n? harekete geçirir. Böylelikle sevi?me moduna girmeniz birkaç saniyenizi alacak.

27. OYUNLAR OYNAYIN

En seksi k?yafetini giyin ve bir selfie çekip Snapchat'ten ona (dikkat: sadece ona!) yollay?n. Sonra birkaç küçük detay? de?i?tirin (topuklu ayakkab?n?z? ç?kar?n, farkl? renk bir ruj sürün, vs); ard?ndan ayn? poz ve çerçevede ikinci bir snap çek,n. ?ki resim aras?ndaki fark? bulmas?n? isteyin. Do?ru bilirse evde onun için bir ödül olsun...

28. OLUR ÖYLE ARADA

?li?kinin ortas?nda ereksiyonunu mu kaybediyor? Böyle bir durumda bunu kabullenip rahatlay?n ve yak?nl???n?z? kaybetmeyin.Ona bütün vücudunuza dokunaca??n? ve onu sertle?tirece?ini f?s?ldaman?z i?e yarayabilir.

29. GEC?KT?R?N

Birkaç küçük hareketle, partnerinizin bo?almas?n? geciktirebilirsiniz. Bo?alaca??n? hissetti?i zaman hemen geri çekilsin. Siz de penis ba??n?n hemen alt?ndan ba?parma??n?z ve i?aret parma??n?z ile kavray?p s?k?n; böylece gecikecektir.

30. SABAH SEKS? GÜZELD?R

Erkekler sabahlar? daha çabuk uyar?l?r ve sabah seksi hem ili?kiyi canland?rmak hem de güne iyi ba?lamak için harikad?r. “Sabah ereksiyonu” denen ?eyden dolay? partneriniz, gün do?arken yapaca??n?z güzel bir seks seans?na çoktan haz?r olacak. Sizin yapman?z gerekense, saatin alarm?n? 20 dk erkene kurmak.

31. YETENEKLER?N?Z? GEL??T?R?N

Erkekler için oral sekste kötü tekni?in anlam? genelde çok h?zl? ya da çok sert olmas?d?r. Durum böyleyse partnerinizden sizi elleriyle yönlendirmesini isteyebilirsiniz.

32. TADINIZI KAÇIRMAYIN

Sar?msak, so?an ve turpgillere ait sebzeler, Vajina tad?n?n gariple?mesine de neden olur. Bu yiyecekleri yedikten sonra seks yapacaksan?z, hemen ard?ndan meyve (özellikle ananas) yiyin.

33. KARMA?IK S?NYALLER...

Bir ankette erkeklerin yüzde 63’ü oral seksten geri durma sebebinin kar?? taraftan gelen “hay?r, almayay?m” sinyalleri oldu?unu söylemi?. E?er du? almaya f?rsat?n?z?n olmad??? bir anda onu geri çevirdiyseniz, partnerinizin oral seks istemedi?iniz izlenimine kap?lm?? olabilir. Durum buysa, onu cesaretlendirecek ?eyler söylemekten çekinmeyin.

34. AKUPUNKTUR NOKTASINI BULUN

Partnerinizin duyarl?l???n? artt?racak akupunktur noktas? neresi dersiniz? Ayak taban?n?n tam ortas?ndaki hafif çukur bölge. Ona oral seks uygularken bu bölgeye ba?parma??n?zla dokunabilir ve yapaca??n?z bask? ile ona bütün bedeninde zevki ya?atabilirsiniz.

35. KONU?AMIYORSANIZ, ONU KONU?TURUN

Seksi konu?malar konusunda utangaç m?s?n?z? Onun daha çok konu?mas?n? arzu ediyorsan?z, onu kendinize çekerek f?s?lt?yla size ne yapmak istedi?inizi sorun. Ve hiçbir detay? atlamamas?n? isteyin.

36. DO?RU ZAMANI BEKLEY?N

Seks hayat?n?zla ilgili baz? konular?n konu?ulmas? gerekti?ini dü?üyorsan?z, bunu konu?mak için prezervatifi takt???n?z an? beklemeyin. Uygun bir zaman ve ortamda, i?neleyici bir ses tonuyla de?il, güven verici bir ses tonuyla konu?un. Örne?in izledi?iniz bir dizide karakterlerin ili?kileri hakk?nda konu?tu?u s?rada bunu dile getirebilirsiniz.

37. FARKLI D?LLER

Erkekler ve kad?nlar?n duymak istedi?i sözcükler birbirinden çok farkl?. Kad?nlar erotik hikâyeler ve konu?malardan etkilenir. Erkekler ise daha görsel bir dil ve net konu?malar? tahrik edici bulur. Bu nedenle siz onu sevdi?inizi f?s?ldarken, o sizin gö?üslerinize bay?ld???n? söyleyebilir. Buna ?a??rmay?n.

38. DOM?NE ED?L?N

Baz? kad?nlar, kontrolü tamamen partnerine b?rakmay? oldukça tahrik edici bulur. (Akl?n?za hemen Grinin Elli Tonu’nun geldi?ini biliyoruz.) Sekste pasif ve hükmedilen taraf olman?n a?a??lanma ile bir ilgisi yok. Endi?elerinizi bir kenara b?rak?p, böyle bir fanteziniz varsa hayata geçirin.

39. V?DEO ÇEK?N

2012'de yap?lan bir ara?t?rma, kad?nlar?n yüzde 28’inin partneriyle birlikte seks videosu çekti?ini gösterirken, bu rakam 2014 y?l?nda yüzde 52’ye ç?km??. Güvenlik endi?eniz varsa, izledikten sonra silin (ve en do?rusu, güvenlik endi?esi duydu?unuz biriyle bunu denemeyin).

40. B?RL?KTE ANTRENMAN YAPIN

Partnerinizle birlikte egzersiz yapt???n?zda egzersizin etkileri art?yor. Birlikte bisiklet sürdükten
ya da ko?tuktan sonra ona sar?ld???n?zda, kan ak???n?z da artm?? oldu?u için ate?li dakikalar sizi bekliyor olacak. Dahas?, kan ak???n?n ve kalp h?z?n?n yüksek oldu?u bu zamanda vücudunuzun uyanmas?, hatta vajinan?z?n kayganla?mas? bile daha kolay oluyor.

41. MISIR PATLATIN

Ne ilgisi var diyorsan?z ?unu dinleyin: Birlikte film izlerken patlam?? m?s?r yemek sadece e?lenceli olmakla kalm?yor; patlam?? m?s?r?n kokusu esrarengiz bir biçimde cinsel iste?i de artt?r?yor. Ara?t?rmalara göre bu koku, penisteki kan ak???n? yüzde dokuz oran?nda artt?r?yormu?.

42. L?B?DONUZ GENÇ KALSIN

Ya??n?z ilerledikçe libidonuz da bundan etkilenir. F?nd?k ve Hindistan cevizi ya?? gibi sa?l?kl? ya?lar ve protein tüketmeniz, kan ?ekerinizi ve ruh hâlinizi dengede tutabilir. (Hindistan cevizi ya??n? ayr?ca kayganla?t?r?c? olarak kullanabilece?inizi de belirtelim.)

43. KAYGANLA?TIRIN

Oral seks s?ras?nda bir elinize kayganla?t?r?c? sürün. Partnerinizin penisinin alt k?sm?n? bu elinizle kavray?n. Böylelikle iki farkl? etkiyi bir arada hissetmesini sa?layabilirsiniz.

44. B?RAZ ACI ?Y?D?R

Ac? biberde bulunan kapsaisin maddesinin yaratt??? terleme, ürperme, h?zl? kalp ritmi ve k?zarm?? yanaklar, aynen tahrik oldu?unuzda ya?ad?klar?n?za benzer. ??te bu nedenle yemeklerinize biraz ac? biber eklemelisiniz.

45. ANLATMA, GÖSTER?N

Bir çal??maya göre seks, özür dilemek veya minnet anlam?na geldi?inde kad?nlar için daha ate?li oluyor. Haks?z oldu?unuz tart??malar?n?zdan sonra seks ile özür dileyebilirsiniz. Ancak büyük tart??malarda bu yönteme ba?vurman?z? önermiyoruz.

46. ORAL SEKS? BÖLMEY?N

Kad?nlar genelde partnerinin yoruldu?unu veya s?k?ld???n? dü?ünerek onu durdurmak istiyor. Onun çok uzun süredir a?a??da oldu?unu dü?ünüp kendinizi suçlu hissetmeye ba?lad???n?zda ?unu hat?rlay?n: Erkekler zaten canlar? istemedi?inde yapmay? b?rak?r.

47. KAHVE ETK?S?...

Ara?t?rmalara göre kahve, cinsel organlara kan ak???n? h?zland?rarak libidoyu tetikliyor ve sevi?me iste?ini artt?r?yor.

48. ISLAK ISLAK

Buz küpleri kullanmak size çok seksi geliyorsa ?unu dinleyin: Kayganla?t?r?c?y? birbirinizin kar?n, s?rt ve bacak bölgelerine sürün. Kayganla?t?r?c?, sizi ?slat?p ü?üten buz küplerinin aksine vücut ?s?n?za uyum sa?lar. Böylece do?rudan birle?me a?amas?na geçebilirsiniz.

49. MÜZ?KLE HAVAYA G?R

Seks iste?i duymuyor olsan?z bile, seksi bir müzik listesi kolayca havaya girmenizi sa?layabilir. Örne?in, Band of Horses ?ark?lar? gibi yumu?ak bir ritimle ba?lay?n, ard?ndan Calexico gibi daha seksi bir türe geçin. Finali Portishead ?ark?lar? gibi daha ritmik bir müzikle yapabilirsiniz.

50. L?B?DONUZ NEREYE G?TT??

Libidosu dü?ük kad?nlar?n yüzde 90'?, buna neyin sebep oldu?unu bilmiyor. ?lk olarak doktorunuzla konu?un. Basit bir kan testi ile dü?ük hormon seviyesi ya da di?er sa?l?k sorunlar?n?n etkisi olup olmad??? saptanabilir. Bir problem yoksa, ?unu deneyin: En seksi iç çama??rlar?n?z? giyip onu kolunuza tak?n ve ?ehirden uzakla??p bir otele gidin. Tatildeyken seks hayat?n?z yeniden canlan?yorsa, problem günlük hayat?n stresi örne?in çok fazla ev i?i yapmak olabilir.

 

Derleyen: P?nar ?en | Women's Health Aral?k 2017