Dakota Johnson, Chris Martin ile uzun süredir devam eden ve gizli tuttuklar? ili?kileri ile ilgili ilk kez konu?tu.

?li?kileri hakk?nda sadece bir cümle söylemekle yetinen Johnson; bu aç?klamas?yla hala birlikte olduklar?n?n da alt?n? çizmi? oldu.

“Bu konu hakk?nda daha uzun konu?mayaca??m ama çok mutluyum!”

Johnson bu konu hakk?nda konu?mamay? tercih etse de, annesi Melanie Griffith heyecan?n? saklayam?yor gibi görünüyor. Ünlü aktris k?z?n?n ili?kisi hakk?nda geçti?imiz aylarda:

“Ona bay?l?yorum! Ama k?z?m bu konuda ketum olmay? tercih ediyor ve ona bu konuda sayg? duyuyorum.”

aç?klamas?n? yapm??t?.

Bu ay?n ba??nda Dakota Johnson ve Colplay solisti Chris Martin; ayn? ?ekli ta??yan sonsuzluk dövmeleri ile görüntülenmi?ti. Ayn? dövmeyi yapt?rm?? olmalar?; iili?kilerinin ciddiye gidiyor oldu?unun bir di?er kan?t?.

 

Total
0
Shares