Demi Lovato’nun iyile?mek için girdi?i rehabilitasyon merkezinde birkaç ay kalaca?? ve kapsaml? bir program ile tedavi edilece?i bildirildi.
25 ya??ndaki ?ark?c? Demi Lovato, geçti?imiz hafta, uyu?turucu tedavisi gördü?ü Cedars-Sinai hastanesinden ayr?ld?ktan hemen sonra bir rehabilitasyon merkezine girdi. Ünlü ?ark?c?n?n mümkün oldu?unca fazla yard?m almas?n? sa?layacak titiz bir programdan geçmek için birkaç ay rehabilitasyon merkezinde kalaca??n? söyleyen baz? kaynaklar, konuyla ilgili ?öyle konu?tu:

‘Birkaç ay boyunca rehabilitasyon merkezinde olacak ve ihtiyaç duydu?u yard?m? almas?n? sa?lamak için kapsaml? bir program yap?l?yor.’

Ünlü ?ark?c?, ba??ml?l?k konusunda uzmanla?an Chicago’daki bir terapistten tedavi almak için giri? yapt?ktan birkaç gün sonra rehabilitasyona geçici olarak ara vermi?ti. E!‘ye konu?an bir kaynak, konuyla ilgili ?unlar? söyledi:

‘Demi daha iyi oluyor. Daha aç?k hale geldi ve ihtiyaç duydu?u yard?m? ald???ndan çok mutlu. Olanlar?n ?iddetinin ve neredeyse ölüyor oldu?unun fark?na vard?.’

Bu arada, daha önce Demi Lovato’nun rehabilitasyon merkezlerinde üç aydan daha uzun süre kalmad??? bildirildi. Söylenenlere göre, bu kez iyile?mek için kararl? gözüken ünlü ?ark?c?, rehabilitasyon merkezinin gözlerden uzak bir yerde olmas?n? istemi?.

Total
0
Shares