Temmuz ay?nda yüksek dozda uyu?turucudan dolay? yo?un bak?ma kald?r?larak herkesi ?ok eden Demi Lovato; tedavisi sonras? sessizli?ini ilk kez bozdu. Instagram’dan hayranlar?na bir mektup gönderen Lovato ?u cümleleri kulland?:

Ba??ml?l?k konusundaki yolculu?um hakk?nda her zaman ?effaf oldum.Bu hastal??a dair ö?rendi?im ?ey zamanla yok olan bir ?ey olmad???. Bu hala a?maya çal??t???m bir ?ey ve daha i?im bitmedi.

Tanr?ya hala ya?ad???m ve iyi oldu?um için ?ükrediyorum. Hayranlar?ma beni sevdikleri ve geçti?imiz hafta dahil olmak üzere hep destek olduklar? için çok minnettar?m. Pozitif dü?ünceleriniz ve dualar?n?z; bu zor zaman? atlamama yard?mc? oluyor.

Aileme, tak?m?ma ve Cedars-Sinai Hastanesi’ndeki herkese bu süreç boyunca yan?mda olduklar? için te?ekkür etmek istiyorum. Onlar olmasayd? ?u an bu mektubu yazam?yor olurdum.

Biliyorum ki iyile?mek, temiz kalmaya odaklanmak için zamana ihtiyac?m var. Bana gösterdi?iniz sevgiyi asla unutmayaca??m ve bunu söylemek için di?er taraftan dönece?im günü iple çekiyorum.

Sava?maya devam edece?im.

People dergisine göre; Lovato taburcu olduktan sonra tedavi için ba?ka bir rehabilitasyon merkezine yatacak.

Total
0
Shares