1/9 +

Cildimizde uzun süre bo?u?tu?umuz pek çok problem asl?nda güzellik ve bak?m?n ço?u temel kural?n? es geçmemizden kaynaklan?yor.

??te dermatoloji uzmanlar?na göre; daha iyi bir cilt için b?rakman?z gereken yanl??lar: 


Sert Kimyasallarla Makyaj?n?z? Ç?karma +

“Kimyasal bazl? pek çok makyaj temizleyici; cildinizdeki ço?u do?al ya?? k?r?p teninizi kurutup irritasyona neden olabilir.” diyen New York Dermatology Group‘tan Jessica Weiser ekliyor “ben nemlenmi? ve nazikçe temizlenmi? bir cilt için misel su öneririm.”

 

Simple Micellar Cleansing Water +
2/9 +

Gün ortas? sporlar? s?ras?nda dikkat edin: Güne? +

“Gün ortas?nda güne? en güçlü halindedir” diyen Schweiger Dermatology Group’tan Rachel Nazarian sözlerine ?öyle devam ediyor; “bu da demek oluyor ki d??ar?da gün ortas?nda spor yapt???n?z her dakika cildiniz daha da etkileniyor. Bu yüzden imkan?n?z varsa sabah erken saatleri veya geceyi tercih edin.”

“Ayr?ca 1 dakikal?k yürüyü?ünüzde bile cildiniz güne?ten etkilenecektir. Y?l?n sonunda ise saatlerce güne?e maruz kalm?? say?l?rs?n?z ve cildiniz de bunu yans?t?r. Bu yüzden kendinize bir iyilik yap?n ve en az SPF30 faktörlü bir güne? koruma kremi edinin.”

Heliocare Sunscreen SPF 50 Cream +
3/9 +

Telefon ekran?n?z! +

“Tüm bakterilerin yuva olarak telefon ekran?n?z? seçti?i bir gerçek; bunlar yüzünüzdeki ya? veya ürünlerle de birle?ince geri dönülmesi zor sorunlara neden olabilir” ?eklinde uyaran Nazarian devam ediyor “Bu yüzden imkan?n?z varsa speaker özelli?ini kullan?n veya s?k s?k telefon ekran?n?z? herhangi bir irritasyona sebep olmas?n diye silin”.

 

Koh Gen Do Cleansing Spa Water +
4/9 +

Tek bir yönde yatmak +

Uyuma yönünüz k?r???kl?klar?n?z? etkiler; bu yüzden baz? çizgiler uyku çizgileri olarak adland?r?l?r. En iyi uyuma ?ekli s?rt üstü olmakla birlikte; bunun zor oldu?unu düü?nüyorsan?z daha yumu?ak dokuda yast?k k?l?flar? seçebilirsiniz.

5/9 +

Negatif dü?ünceler +

Olay markas?n?n yapt??? ara?t?rmalar; negatif dü?üncelerin cildin ya?lanmas? ve cilt sorunlar?yla yak?ndan ili?kili oldu?unu gösteriyor. Stres maalesef ki her zaman ya?am?m?zda yer alacak bir faktör ancak, ancak pozitif bir tutum sergilemek bak?m ve güzellik rutinlerimiz için önemli bir yard?mc?.

6/9 +

Agresif Peeling +

Cilde sürekli parçac?kl? ürünlerle peeling yapmak teninize zarar verebilir. ?deal peeling süresi haftada 2-3 defad?r; bunu da ped ?eklindeki peeling diskleri ile yapmal?s?n?z.

Colbert MD Intensify Facial Discs +
7/9 +

Makyaj ile uyumak +

Tabii ki anl?yoruz; yorgundunuz veya çok uykunuz vard?… Ancak makyajla uyuman?n tek zarar? sabah kalkt???n?zda k?l?fta gördü?ünüz maskara lekesi olmayacak. Yatmadan önce makyaj?n?z? temizlemek önemli bir kural. Böylece güne oldukça taze bir ciltle uyanacaks?n?z.

Stacked Skincare HA Hydrating Serum +
8/9 +

Boyundan a?a??s?n? nemlendirmeyi unutmak +

Boyun ve dekolte bölgenizi nemlendirmeyi unutmamal?s?n?z. Yüzünüz için izledi?iniz rutini bu bölgelerde de devam ettirmelisiniz.

 

La Prairie Line Interception Power Duo +
9/9 +

Total
5
Shares

Bir cevap yazın