stwiddy

 

 

Saç kurutma makineleri hantal ve hareket kabiliyeti k?s?tl? cihazlar olabilir. Yüksek s?cakl?kta hava üfleyerek a??r? ?s? hasarlar?na yol açabilirler. Dahas?, saçlar?n?z?n filtreye do?ru çekilip s?k??mas? riski de bulunmaktad?r. Dyson mühendisleri, saç kurutma makinesini yeniden icat etmeyi amaçlad?.

Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesi; h?zl? oldu?u kadar odakl? bir hava ak???na sahiptir, elde dengeli duracak ?ekilde tasarlanm??t?r, di?erlerine k?yasla daha sessiz çal???r ve saçlar?n a??r? ?s? hasar?na kar?? korunmas?na yard?mc? olmak için s?cakl??? kontrol alt?nda tutar.

James Dyson: “Saç kurutma makineleri a??r, yetersiz ve gürültülü cihazlar olabilir. Bunlar? daha detayl? inceledi?imizde saçta a??r? ?s? hasar?na yol açabilece?ini de fark ettik. Dyson mühendislerine saçlar?m?z?n arkas?ndaki bilimi gerçekten anlayarak söz konusu sorunlar? ortadan kald?raca??na inand???m?z ve bizim versiyonumuz olacak bir saç kurutma makinesi geli?tirme görevini verdim.

Saç bilimi

Dyson, aç biliminin ara?t?r?lmas?na tahsis edilmi? son teknoloji bir laboratuvar da dahil olmak üzere Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesinin geli?tirilmesi için 50 milyon GBP yat?r?m yapm??t?r. Dyson mühendisleri, saç?n stres etkenlerine nas?l kar??l?k verdi?ini, nas?l sa?l?kl? kalabilece?ini ve ona nas?l ?ekil verilebilece?ini inceleyerek saç? kökten uca çal??m??lard?r.

Son dört sene boyunca ürünü farkl? saç tiplerinde test etmi? ve test ekipman? geli?tirerek dünyan?n neresinde oldu?unuza ba?l? olarak de?i?ebilecek saç kurutma tekniklerinin mekanik simülasyonunu yapm??lard?r. Test etme sürecinde bugüne dek 1.625 km’den fazla gerçek insan saç? kullan?lm??t?r.

Etkin bir motor

Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesi, 15’ten fazla motor mühendisinden olu?an bir ekip taraf?ndan ?irket içinde ve spesifik olarak bu cihaz için olu?turulmu? patentli Dyson dijital motoru V9’dan güç almaktad?r. Bu donan?m Dyson’?n en küçük, en hafif ve en geli?mi? dijital motorudur.

Di?er saç kurutma makinelerinin motorlar?ndan sekiz kat daha h?zl? ve onlar?n yar?s? a??rl???ndad?r. Üstelik Dyson dijital motoru, güçlü ancak kompakt ?ekilde tasarland??? için arka gövde yerine tutma koluna sabitlenebilecek kadar küçüktür. Böylece makinede denge sa?lan?r. Klasik saç kurutma makinelerinin ço?unda motor makinenin arka gövdesindedir.

Do?al ???lt?n?n korunmas?na yard?mc? olur

Baz? klasik saç kurutma makineleri, özellikle ba??n?za yak?n mesafede tutuldu?u zaman a??r? s?cakl?klara ula?abilir. Bunun sonucunda saç?n?zda a??r? ?s? hasar? olu?ur. Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesinde bulunan ak?ll? ?s? kontrol sistemi, saç?n?z?n a??r? s?cakl?klara maruz kalmas?n? önlemeye yard?mc? olur. Cam boncuklu termistör, saniyede 20 kez s?cakl?k ölçer ve bu verileri mikroi?lemciye aktar?r. Mikroi?lemci, patentli çift katmanl? ?s?t?c? parçay? ak?ll? bir ?ekilde kontrol eder.

H?zl? ve odakl?

Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesi, Dyson’?n patentli Air Multiplier™ teknolojisini kullanmaktad?r. Bu teknoloji sayesinde motorun içine çekilen hava miktar? üçe katlan?r, daha yüksek bas?nçl? ve daha yüksek h?zda hava ak??? elde edilir.

Klasik saç kurutma makinelerinde kimi zaman zay?f bir hava ak??? bulunur. Di?er bir deyi?le yava? çal???rlar. Kimi makineler ise güçlü ancak tam olarak kontrol edilemeyen bir hava ak???na sahip olabilir. Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesi, kontrollü ve hassas bir kurutma ve ?ekillendirme i?lemi için 20 derecelik bir aç?yla üflenen odakl? hava ak??? olu?turur. Bu makineyle saç?n?z? ayn? anda hem kurutabilir hem de ?ekillendirebilirsiniz.

Akustik mühendisli?i

Dyson aero – akustik mühendislerinden olu?an bir ekip, bu makinenin akustik olarak nas?l optimize edilebilece?ini anlamak amac?yla ara?t?rmalar yürütmü?tür. Motorun içindeki eksenel ak?? pervanesini kullanarak hava yolunu basitle?tirmi?, bu sayede türbülans? ve girdab? azaltm??lard?r. Al??agelmi? 11 b?çakl? yap?n?n d???na ç?karak motor pervanesini 13 b?çakl? olarak tasarlayan Dyson mühendisleri, motordaki bir ses perdesini insan kula??n?n duyabilece?i ses frekans aral???n?n ötesine çekmi?tir.

Ayr?ca motor küçük ve kompakt oldu?undan tutma koluna yerle?tirilebilmi?, ç?kard??? sesi daha da azaltmak için akustik susturucularla çevrelenmi?tir. Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesi, h?z?ndan ödün vermeksizin di?erlerine k?yasla daha sessiz çal??acak ?ekilde tasarlanm??t?r.

Ayarlar ve Ek Parçalar

Dyson Supersonic™ saç kurutma makinesinde 4 ?s? ayar? bulunmaktad?r. Bunlardan üçü hava ak???, dördüncüsü ise so?uk hava ayar?d?r. Dyson mühendisleri, çok farkl? saç stilleri elde etmenizi sa?layan bu hava ak???n? daha fazla kontrol edebilmek amac?yla kusursuz bir ?ekilde tasarlanm?? üç manyetik parça olu?turdular. Bu parçalar için bekleyen 16 patent bulunmaktad?r.

 

  • Dyson taraf?ndan tasarlanm?? düzle?tirici ba?l?k, geni? bir alana yay?lan yumu?ak havay? kullanarak saç? nazikçe kurutur. Bu ba?l?k sayesinde saç?n?z? bir yandan kuruturken di?er yandan ?ekillendirebilirsiniz.

 

  • Dyson difüzörü, havan?n her bir bukleye e?it ?ekilde da??lmas?n? sa?lar. Do?al kuruma etkisi olu?turarak saçtaki kabar?kl?klar? azalt?r ve daha güzel bir görüntü olu?turur.

 

  • Dahas? ek parçalar?n d?? k?s?mlar? ?s?nmaz. Is? Kalkan? teknolojisi sayesinde s?cak hava, altta ve üstte so?uk havayla çevrelenerek s?n?rlan?r ve ek parçalar?n yüzeyleri serin kal?r.

 

  • Manyetik olduklar? için her bir ba?l???n tak?lmas? ve ayarlanmas? kolayd?r.

 

  • Stilinizi olu?turman?z için sabit olarak so?uk üfleyen seçenek de dahil farkl? ayarlar bulunmaktad?r: dört ?s? ayar?, üç hava ak??? ayar?, ayr?ca so?uk hava ayar?.

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.