?ehirde ya?aman?n kendine özgü birçok avantaj? ve güzelli?i var. Fakat ?ehirde ya?aman?n hava kirlili?i, egzoz gazlar?, kir, toz ve s?cakl?k de?i?imi gibi birçok çevresel etkiye maruz kalmak gibi olumsuz etkileri de bulunuyor. Buna günlük ko?u?turmalar?, makyajl? oldu?unuz günleri, çal??ma ortamlar?ndaki kuru hava gibi etkenleri de ekleyebilirsiniz. Tüm bunlar, cildin nemini kaybetmesine ve yap?s?n?n bozulmas?na neden oluyor. 110 y?l? a?k?n dermatoloji uzmanl???na sahip, güvenilir cilt bak?m markas? Diadermine, ?imdi yeni serisi HYDRALIST ile bu durumu de?i?tiriyor. Güçlü marka, ?ehir hayat?n?n olumsuz etkilerine ve nem kayb?na kar?? cildi koruyan nem mucizesini sizlerle bulu?turuyor.

Diadermine, marka elçisi olarak ise be?enilen oyuncu Hande Soral ile anla?t?. HYDRALIST Serisi’nin 1 Mart 2018 Per?embe günü, Swissotel the Bosphorus’ta gerçekle?tirilen lansman organizasyonuna marka elçisi olarak Hande Soral da kat?ld?.

“Cildinin Susuzlu?una Son Ver” slogan? ile duyurulan Diadermine HYDRALIST Serisi’nin bas?n daveti, Türk Henkel Yürütme Kurulu Ba?kan? Hasan Alemdar’?n konu?mas? ile ba?lad?. AlemdarDiadermine’in tüketici öngörüleri ve pazar trendleri do?rultusunda geli?tirdi?i HYDRALIST çok özel bir seri. Bugün lansman?n? gerçekle?tirdi?imiz serinin, markan?n ve Türk Henkel’in bundan sonraki ba?ar?s?na çok büyük katk? sa?layaca??na inan?yorum.” dedi. Ard?ndan HYDRALIST Serisi’nin tan?t?m?n? gerçekle?tirmek üzere Diadermine & Fa Grup Marka Müdürü Melis Kantarc? Fairbairn söz ald?. Fairbairn, konu?mas?nda marka elçisi olarak ba?ar?l? oyuncu Hande Soral ile birlikte çal??maktan duyduklar? memnuniyeti ifade etti. Yeni seri ile ilgili olarak da bilgi veren Fairbairn, “?ehirde ya?amak keyifli olmakla birlikte; hava kirlili?i, egzoz gazlar?, kir, toz ve s?cakl?k de?i?imi gibi birçok çevresel etkiye de maruz kalmak demek. Yeni HYDRALIST Serisi, hyaluronik asit ve çöl yosunu özünden olu?an e?siz formülü ile cildinizi ?ehrin y?prat?c? etkilerine kar?? koruyor ve susuzlu?una son veriyor.” dedi. Diadermine ile birlikte çal??maktan duydu?u heyecan? ifade eden Hande Soral ise “Diadermine uzmanl???nda HYDRALIST ile ?ehir hayat? ?imdi hem bizim hem de cildimiz için çok daha güzel ve keyifli olacak. Ben cildimi HYDRALIST’e emanet ediyorum ve her kad?na da memnuniyetle öneriyorum.” ?eklinde konu?tu.

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın