30 y?ldan uzun süredir khaki pantolonlar alan?nda otorite olmay? sürdüren Dockers®,

erkeklerinin hayat?n? kolayla?t?racak çözümler sunmaya devam ediyor. K?r??mayan tasar?mlardan leke tutmayan ürünlere kadar geni? bir inovatif ürün yelpazesine sahip olan marka, 1986 y?l?ndaki ilk logosuna geri dönerek hem modern hem de nostaljik bir hava estiriyor.

Dockers®, 30 y?l önce erkeklerin giyim tarz?nda yapt??? ç???r aç?c? de?i?imlerden ald??? ilhamla, erkeklerin ihtiyaç duydu?u güven, rahatl?k ve ??kl??? onlarla bulu?turmaya devam ederken bir yandan da köklü geçmi?ine sahip ç?k?yor.  1986 y?l?ndaki ilk logosuna geri dönen Dockers®, yeni logosunun yer ald??? ti?ört, gömlek ve sweatshirtleri ile hem modern hem de nostaljik bir hava estiriyor.

Dockers®, erkeklerin i? hayat?nda resmi tak?mlara alternatif k?yafetler aramaya ba?lad??? ve ki?isel stilini ortaya koyabilmeye imkan? sunan parçalara yöneldi?i 1980’lerde do?du. Giyim kodlar?n?n gelenekselden günümüzün ‘casual’ olarak ifade edilen tarz?na do?ru kayd??? süreçte, ç???r açan pantolonlar?yla her seferinde erkeklerin gönlünü fethetti.

Yepyeni bir giyim tarz?n?n yarat?c?s? olarak do?an Dockers®, erkek giyimini, klasik resmi havas?ndan kurtararak, çal??ma ortam?nda tak?m elbisenin so?uk ve “fazla ciddi” görüntüsü yumu?att? ve erkeklere estetik ile rahatl??? bir arada bar?nd?ran bir tarz sundu.  Sektörde devrim yaratan bu at?l?m, çeyrek yüzy?ldan beri erkek dinamizminin ve hareketlili?inin simgesi olarak k?sa sürede büyük ba?ar? kazand?.

Khaki pantolonlar?n yarat?c?s?

Dockers®’la özde?le?en khaki pantolonlar?n tarihi Hindistan’?n ?ngiliz kolonosi oldu?u dönemine kadar uzan?yor. Hindistan’da toz anlam?na gelen khaki, yani haki rengi pantolonlar resmi olarak ilk kez 1867’de Britanya askerleri taraf?ndan giyildi. Daha sonra bütün Britanya Krall??? ordular?n?n ve ABD’nin 1. Dünya Sava??’na kat?lan birliklerinin üniformas? khaki oldu.

2. Dünya Sava??’nda ise ABD askeri gücünün khaki üniformalar?n?n rengi ye?ile döndü ve bu olay orijinal khaki pantolon fikrinin temelini olu?turdu. Bu tarihten sonra khaki bir rengin ötesinde bir pantolon tarz? oldu. Ard?ndan gelen dönemde militer giyim tarz? Hollywood’da h?zla yay?ld?. 1950’lere gelindi?inde ise khaki art?k üniversitelere girmi?ti. 1980’lerin ortas?nda ‘Wall Street’ giyim tarz?nda “Cuma günleri serbest giyinme modas?”yla i? dünyas?nda yeni bir rüzgar esmeye ba?lad?. Dockers®’?n sundu?u Khaki pantolonlar bu ak?m?n yarat?lmas?nda ba?rolü oynam??t?r.

 

 

 

 

Total
0
Shares