??te her y?l A?ustos ay?nda kutlanan Dünya Foto?rafç?l?k Günü için aralar?nda Türkiye’den Muhsin Akgün ve Kerem Uzel’in de yer ald??? tüm dünyadan foto?rafç?lar?n iPhone ile çekti?i kareler:

Kerem Uzel

Kerem Uzel

Kerem Uzel

Kerem Uzel’in en sevdi?i yerler genellikle deniz kenar?. Kerem, “Bir foto?raf muhabiri olarak ba?kalar?n?n ya?amlar?ndaki zor anlara tan?k oldum. Denizin yak?n?nda olmak çok rahatlat?c? ve hayat?m ve i?im için bana motivasyon sa?l?yor,” diyor ve ard?ndan ?unlar? ekliyor: “Bu y?l iPhone ile çal???rken bana en çok ilham veren ?ey olarak f?rt?nay? bekleyen leylekler foto?raf?n? seçerdim muhtemelen. Provoke uygulamas?yla çal??maya karar verdikten sonra, iPhone çal??malar?ma eklemek için bu tür anlar? kovalamay? ve biriktirmeyi planl?yordum. iPhone X’umu ald?ktan sonra, Halide, Camera+, Procam ve Provoke gibi baz? farkl? uygulamalar kulland?m. Son olarak, yüksek kontrastl? Siyah Beyaz ayar?n? kullanarak Provoke ile çal??maya karar verdim.” diyor.

Muhsin Akgün

Muhsin Akgün

Muhsin Akgün genellikle sanatç?lar?n portrelerini çekiyor. Aktörler/aktrisler, yazarlar, müzisyenler vb… “??lerinin ço?unu hayranl?kla takip etti?im için, bu beni foto?raflar?n? çekmek için motive ediyor.” diyen Muhsin Akgün’ün en sevdi?i foto?raflar do?a foto?raflar?. Muhsin “Bir yer payla?mak zorunda olsayd?m, buras? ?stanbul olurdu…” diyor.

Ryan Pernofski

Yukar?daki resmi çeken Ryan Pernofski okyanus dalgalar?n? foto?raflamak için iPhone’unu kullan?yor ve iPhone’da foto?raf çekmenin en iyi taraf?n?n eri?ilebilir ve ta??nabilir olmas? oldu?una inan?yor. ‘Bence ‘okyanus sanatt?r.’ Uzun süre bakabilece?iniz foto?raflar çekmeyi seviyorum,’ diyor ve ekliyor: ‘Titizlikle olu?turulmu? bir resim veya heykel gibi, inceleyebilece?iniz, sizi dü?ündürecek ve hayran b?rakacak, kö?eden kö?eye bir foto?raf. Bazen bana okyanus poz veriyor ve her damlac?k do?ru yerde gibi geliyor. Mükemmel de?il ama güzel.’

 

John Bozinov

Yukar?daki resmi çeken John ya?am tarz?, portre, macera ve kutup ke?if gezisi foto?rafç?l???nda uzmanla?m?? ve uluslararas? markalarla ve dergilerle çal??m??. ‘iPhone ile foto?raf çekmeyi en çok sevdi?im yerler kesinlikle kutup bölgeleri. Özellikle de, ba?lar?m?n en güçlü oldu?unu hissetti?i yer olan Antarktika,’ diyor ve ekliyor: ‘Antarktika, gö?e yükselen buz da?lar? ve dirençli yaban hayat? ile inan?lmaz bir gücü d??a vuruyor. Ama ayn? zamanda, bu manzaralar?n ne kadar h?zl? de?i?ti?ini gözledi?imizde küresel ?s?nman?n etkileri kar??s?ndaki k?r?lganl???n? da fark edebiliyoruz. ‘Bu nedenlerle, iPhone’um ile çekmek istedi?im daha ilginç ba?ka bir yer yok.’

Paul Zizka

Yukar?daki foto?raf? Paul Zizka çekti. Banff’ta oturuyor ve yazarl???n yan? s?ra ödüllü bir da? manzaras? ve macera foto?rafç?s?. Buzullar ve kutup ???klar? gibi “az belgelenmi?” yerleri foto?raflamak için s?k s?k dünyan?n de?i?ik yerlerine seyahat ediyor. Paul farkl? ülkelerde foto?rafç?l?k atölyeleri de düzenliyor. ‘Benim evim da?lar ve da?larda harcad???m zaman benim için çok ilham verici oluyor. Tarihi yaln?zca jeolojik bak?? aç?s?ndan de?il, uzun y?llar önce öncülük yapanlar?n, yollar? açanlar?n ve bölgeyi ke?fedenlerin bak?? aç?s?ndan bakarak görmeyi de seviyorum. Bu kadar s?n?rl? giysi ve ekipmanla kar??la?t?klar? sert ko?ullar? hayal edebilmek bile neredeyse imkans?z.’diyor.

Maria Jose Govea

Yukar?daki foto?raf? çeken Venezuela kökenli Maria tan?nm?? bir Kanadal? müzik foto?rafç?s? ve eski bir DJ. Halen Los Angeles’ta ya??yor. ‘Bu arkada??m Anna. Ortak bir arkada??m?z sayesinde tan??t?k ve ona foto?raf?n? çekip çekemeyece?imi sordum. Evet, dedi! O günden bu yana birlikte foto?raf çekmeyi b?rakmad?k ve ?imdi birbirimizin en iyi arkada??y?z,’ yorumunu yap?yor. ‘Bizi kesinlikle foto?rafç?l???n bir araya getirdi?ini söyleyebilirim. O benim kahraman?m çünkü tamamen kad?nlardan olu?an inan?lmaz bir müzik festivalini yönetiyor. Düzenledi?i festivalin de foto?raflar?n? çektim. Bu nedenle ili?kimizi yöneten ?eyin foto?raflar oldu?unu hissediyorum. Onu tüm görkemiyle birlikte foto?raflayabildi?im için kendimi gerçekten ?ansl? hissediyorum!’

Total
0
Shares