Alt Başlıklara Hızlı Erişin

Almanya’n?n ba?kenti Berlin’de düzenlenen Avrupa Atletizm ?ampiyonas?’nda 200 metrede 19,76’l?k derecesiyle ?ampiyona rekoru k?ran 28 ya??ndaki milli atletimiz Ramil Guliyev, alt?n madalyan?n sahibi oldu. 2017 Londra Dünya ?ampiyonas?’ndan da bir dünya ?ampiyonlu?u olan Guliyev, ?imdi de büyük bir rekor k?rarak ilk Avrupa ?ampiyonlu?unu elde etti.

Azerbaycan kökenli Türk sprint atlet Ramil Guliyev, haz?rl?k süreci ve beslenmesine dair merak etti?imiz sorular? cevaplad?. ??te ilham verici bu disiplinli ya?am?n s?rlar?.

Sizi ilgiyle takip edenlerin en çok merak etti?i sorulardan biri de antreman detaylar?n?z. Günde ne kadar kalori harc?yorsunuz ve buna hangi aktivite halkalar? /  günlük hedeflerle ula??yorsunuz?

 Normal bir antreman günüm, haz?rl?k sezonunda çift antreman ?eklinde geçiyor. Sabah ve ak?am olmak üzere günde en az alt? saatlik bir çal??ma oluyor. Fitness ve a??rl?k çal???rken, baz? günler daha da uzun sürebiliyor. Tabii ki, yar??ma sezonu içerisinde daha az idman yap?yorum çünkü yar??a gelince vücudun daha dinlenmi? olmas? gerekiyor.  Bu sebeple de antreman say?s? çift de?il tek yap?lmakta. Yar??tan önce dinlenmek de önemli.

 Beslenme konusu ise ?öyle ilerliyor. +

Antreman zaman? her üç, dört haftada bir, kan tahlilleri verip, her zaman vücutta eksiklik var m? yok mu diye kontrol ediliyor. Tabii ki, diyet de yap?yorum, vücut yap?m için i?e yararl??? kan?tlanm?? beslenme ?ekliyle ilerliyoruz. Ha?lanm?? yemekleri daha çok tercih ediyorum. Izgara yemekler biraz karaci?ere a??r geldi?i için onlar? tüketmemeye çal???yorum. Günde ortalama 8000 kalori harc?yorum ve o kadar geri almaya çal???yorum. Rakam biraz fazla ama bu dengeyi sa?lamadan ertesi gün idman için daha zor toparlan?l?r.

Ramil Guliyev’in bir günlük aktivite halkalar? detay? ve haftal?k aktivite özeti.

Genelde aktivite halkalar?na da çok dikkat etmiyorum. Antreman halkalar?, günde iki çal??mada kapanabiliyor. Bir antreman zaman? ikiden fazla çal??ma oluyor, günde an az 20.000 ad?m at?yorum, dinlenme günleri de bu say? zaten çok dü?üyor, o yüzden dinlenme günleri de aktivite halkalar? kapanm?yor. Ama genelde esas olarak halka kapan?yor tabii. Bu aktivite halkalar?, profesyonel olarak sporla u?ra?mayan insanlar için hesaplan?yor, o yüzden bizler için biraz az geliyor.

 

Antremanlar?n?zda düzenli olarak Apple Watch’u kullan?yor musunuz?

Apple Watch çok hafif oldu?u için ko?arken hissetmiyorum kolumda, o yüzden onu kullanmak bana için çok uygun geliyor. Özellikle de idmanlarda nab?z ölçme özelli?ini kullan?yorum. Esas olarak ko?u çal??ma antremanlar? yaparken de, o zaman daha çok nab?z ölçülerine, dinlenme aralar?na, ko?u sürelerine bak?l?yor. Apple Watch tek ba??na yetti?i için o yüzden ekstradan ba?ka uygulamalara ihtiyaç duymuyorum.

 

Antremanlar?n?zda motive olmak için müzik dinlemeyi tercih ediyor musunuz? Ya da kendinizi k?sa bir süreli?ine de olsa her ?eyden uzakla?t?rmak için dinledi?iniz parçalar var m??

Baz? zamanlar idman vaktinde çok canl? müzik dinliyorum. Enerjisi yüksek her müzik olabilir. Her idmanda da de?i?iyor dinledi?im parçalar. Özel bir ?ark?c? ya da parça tercihim yok hatta baz? zamanlarda klasik müzik de dinliyorum, zihnen dinlenmek için.

Ramil Guliyev’in aktivite halkalar?n?n iPhone ekran?ndan detayl? görünümü.

Peki, sizin favoriniz olan ve antremanlar?n?z boyunca da yararland???n?z uygulamalar nelerdir?

?dmanlar için genelde ekstradan uygulamalarla çal??m?yorum çünkü zaten Apple Watch’un kendisinde olan uygulamalar bana oldukça uygun geliyor, o yüzden ekstra bir ?eye ihtiyaç olmuyor. Bana esas olarak, günlük ne kadar spor yapt???m? göstersin, nab?z ölçülerini ve dinlenme aralar? verileri als?n, bu çok daha önemli. Mesela; mesafe ko?ucusu olsayd?m, daha fazla uygulama gerekebilirdi. ?u an antreman ak???m için sadece Apple Watch’un içeri?indekiler yeterli olmakta, ölçmekte zorland???m?z verileri bize do?ru bir ?ekilde veriyor.

 

Okuyucular?m?z? harekete geçirecek bir uygulama önermenizi istesek…

Apple Watch’u tak?n, soka?a ç?k?n ve ko?maya ba?lay?n. Ekstra ba?ka hiçbir uygulamaya gerek yok zaten. Saatte ihtiyac?n?z olan bütün her ?ey yüklenmi? bir ?ekilde haz?r, geriye sadece idmana ba?lamak kal?yor. Unutmay?n ki, siz idman? isteksiz yaparsan?z, hiçbir uygulama size yard?m etmez.

 

Vücudunuzu rahatlatmak ve zihninizi dinlendirmek için ba?vurdu?unuz pratik yollar nelerdir?

Vücudumu rahatlatmak için idmandan sonra genelde,  so?uk havuza giriyorum ve iki dakika kadar kal?yorum sonras?nda biraz ç?k?p, dinlenip tekrar so?uk suya giriyorum iki dakika daha. Bu prosedürden sonra sinir istemi toparlan?yor ve hem kafa olarak  hem de kaslar aç?s?ndan bir rahatlama söz konusu oluyor. Bunu evde siz de deneyebilirsiniz. Küvetin içine buz ve su koyup ayn? uygulamay? tekrarlayabilirsiniz. Sa?l?k için bu çok önemli. Profesyonel ve amatör sporcular buzla mutlaka çal???r.

 

Profesyonel olarak olmasa da sporu hayat?n?n bir parças? haline getirmek isteyenler için önerileriniz neler olur?

Bence her insan?n hayat?nda spor olmas? laz?m. Her ne i? yap?yor olursan?z, spor sizin dayan?kl?l???n?z? ve motivasyonunuzu art?r?r. Ayn? zamanda yapt???n?z i?i daha kaliteli bir ?ekilde yapman?z? sa?layan önemli noktalardan. Spor sonras? kendinizi daha iyi hissetmeye ba?lars?n?z.

Total
1
Shares