Bu ay?n alt?s?ndan itibaren Venüs, Akrep burcunda retro hareketine ba?l?yor. Burçlar birçok farkl? tecrübeler ya?ayacak. Retro bitimine kadar sadeli?i ilke edinmelisiniz.

??te Astrolog Dinçer Güner’den ekim2018 astroloji yorumunuz.

TERAZ? | (23 Eylül – 23 Ekim) +

6 Ekim’de Venüs Akrep burcunda retro hareketine ba?l?yor. Bu süre içerisinde finansal ve öz de?er duygular?yla ilintili konular? tecrübe edeceksiniz. Ayr?ca bu dönemde artan lüks tüketim ihtiyac? ve önlenemez al??veri? dürtünüze kar?? sakin kalmal?zda fayda var. Hayat?n?zda en az?ndan retro bitimine kadar sade bir hayat tarz?na geçmelisiniz.

AKREP | (23 Ekim – 22 Kas?m) +

6 Ekim’den itibaren Venüs Akrep burcunda retro hareketine ba?l?yor. Bu süre içerisinde fiziksel görünüzle ilgili konularda kayg? ta??yabilirsiniz. Estetik operasyonlardan uzak durmal?s?n?z. Saç renginizde de?i?iklik yapmay? veya saç?n?z? kestirmeyi retro bitiminden sonras?na b?rakman?zda fayda var.

YAY | (23 Kas?m – 21 Aral?k) +

Bu ay gördü?ünüz rüyalar sizi daha çok etkileyebilir ve bundan manalar ç?kartabilirsiniz. Sezgilerinizin güçlenmesiyle beraber bu dönem içerisinde yaln?zl?k ihtiyac?n?z her zamankinden daha fazla kendini hissettirebilir. Arkan?zdan i? çeviren, dedikodu yapan ki?iler varsa onlar ortaya ç?kacak.

O?LAK | (22 Aral?k – 20 Ocak) +

Bu ay sosyalle?ebilir, davetlere, konserlere, etkinliklere dâhil olabilirsiniz. Arkada? ortam?n?zda daha çok ilgi görmek isteyebilir ve egosal davranabilirsiniz. Bu süre içerisinde onaylanma ihtiyac?n?z da oldukça artacak. Ancak bunu yaparken ba?ka biri veya birilerinin hedefi hâline gelmemeye dikkat edin!

KOVA | (21 Ocak – 19 ?ubat) +

Bu ay ba?ar?dan ba?ar?ya ko?maya çal???rken dedikodu kazanlar? kaynayabilir ve i? hayat?n?z kaygan bir zemine dönü?ebilir. Üstlerinizle ileti?iminizde gerilimler kendini gösterebilir. Keskin zekân?z ve analitik dü?ünme yetene?iniz sayesinde dikkatli ad?mlar atarsan?z, bu sürecin rahatl?kla üstesinden gelebilirsiniz.

BALIK | (20 ?ubat – 20 Mart) +

E?itimler, yurt d??? kültür turlar?, planlanmam?? seyahatler takviminize girecek. Biletlerinizi organize ederken ya da uluslararas? platformlarda anla?malara imza atarken her ?eyi kontrol edin. Farkl? din, kültür ve felsefeleri ara?t?rabilir bunlarla ilgili do?ru ve kült say?labilecek kaynaklar?n pe?ine dü?ebilirsiniz.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan) +

6 Ekim’de Venüs Akrep burcunda retro hareketine ba?l?yor. Bu süre içerisinde finansal konular? tecrübe edeceksiniz. Kredi çekmek için ideal zaman olmad??? gibi alacakl? oldu?unuz borçlar?n da sekteye u?ramas? söz konusu. Sa?l?k aç?s?ndan da kontrolleriniz varsa ihmal etmemeli, kendinize her zamankinden daha fazla özen göstermelisiniz.

BO?A | (21 Nisan – 20 May?s) +

Bu ay sevgi ve a?k temalar?nda dengeli davranmal?s?n?z. Endi?e ve kayg?larla ili?kinizin atmosferini de?i?tirmemeye özen gösterin. Ortakl?klarda ve özellikle evliliklerde kendinizi do?ru ifade etmenin çok daha zor hâle dönü?ece?i bir dönem ya?ayacaks?n?z. Bu zaman zarf?nda her alanda kontrollü davranman?zda fayda var.

?K?ZLER | (21 May?s – 21 Haziran) +

Bu ay Venüs Akrep burcunda retro hareketine ba?l?yor. Bu süre içerisinde günlük hayat ve çal??ma ortamlar?n?z? tecrübe edeceksiniz. ?nsanlarla ileti?iminizde yanl?? anla??lmalara mahal verebilecek durumlardan kaç?nsan?z da öz de?er duygunuzu sorgulaman?za neden olacak durumlar da ya?ayabilirsiniz.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz) +

Bu ay ili?kinizde partnerinizin ilgisinin azl???ndan ?ikâyet edeceksiniz. Bu süreci sükûnetli davranarak atlatabilirsiniz. Ayr?ca bu ayki retro bitiminde de ili?kinizde heyecan verici rüzgârlar esebilir. Onaylanma, takdir edilme gibi ihtiyaçlar?n?z? partnerinizin bir misyonu gibi ona yüklemezseniz, kârl? ç?kabilece?iniz bir dönem geçirebilirsiniz.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 A?ustos) +

Bu ay ev ortam?nda bireylerin ki?isel alanlar?na sayg? göstermelisiniz. Yaln?zl?k ihtiyac?n?z?n artmas?yla beraber bu süre zarf?nda bask?c?, kontrolcü ve gerilim yaratabilecek her türlü ileti?imden uzak durmal?s?n?z. Ebeveynlerle ileti?imde sesler yükselebilir ancak uzla?mac? davran?rsan?z ortak paydada birle?mek zor olmayacak.

BA?AK | (23 A?ustos – 22 Eylül) +

6 Ekim’de Venüs Akrep burcunda retro hareketine ba?l?yor. Mail’ler, mesajlar yanl?? ki?ilere gidebilir ve bunlar farkl? anla??labilir. Kendinizi ifade ederken üslubunuza ve tarz?n?za dikkat etmeniz ko?ulunda olabilecek her türlü olumsuz durumu minimalize edebilirsiniz. Ans?z?n k?sa mesafe yolculuklara ç?kabilirsiniz.

 

Total
9
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.