So?uyan havalarla birlikte özlenilen "kitap + kahve" ikilisi romantizminin de zaman? gelmi? oluyor. Kitap okuma listesini, yeni ç?kan yay?nlarla güncellemek isteyenleri ise a?a??daki galeride gezinmeye davet ediyoruz.

F?rçan?n Ucundaki Hikâyeler | Dino Buzzati +

Zaman?n ak??? kar??s?ndaki çaresizli?imizin, huzursuz bekleyi?lerin, tan?d?k kâbuslar?n ve yaln?zl?klar?n usta anlat?c?s? Dino Buzzati, Delidolu Yay?nlar?’ndan ç?kan kitab? F?rçan?n Ucundaki Hikâyeler ile bu kez Ressamlar Kenti’nden sesleniyor okurlar?na.

Yap?tlar?yla kendine özgü tekinsiz, gerçeküstü bir anlat? evreni kuran Buzzati’nin elli iki y?l boyunca gizledi?i ressam kimli?ini gün yüzüne ç?karan F?rçan?n Ucundaki Hikâyeler, çok yönlü sanatç?n?n ilk kez 1958 y?l?nda Milano’da sergiledi?i resimlerine ve bu resimleri “tamamlayan” k?sa ve birbirinden ba??ms?z anlat?lara yer veriyor.

 

Ördek, Ölüm ve Lale | Wolf Erlbruch +

Ödüllü yazar ve çizer Wolf Erlbruch’un klasikle?mi? modern çocuk kitaplar? aras?nda an?lan Ördek, Ölüm ve Lale adl? kitab?, yeni bas?m?yla raflardaki yerini ald?.

Her çocuk bazen ölümün ne oldu?unu sorar. Böylesine önemli bir soruya verilebilecek basit bir yan?t var m?d?r? Wolf Erlbruch’un yaz?p resimledi?i Ördek, Ölüm ve Lale, zorlu bir konuyu s?cak, esprili ve zarif bir dille anlat?yor. Kitap, çocuklara oldu?u kadar yeti?kinlere de hitap ediyor.

4 Eni?te 1 Cenaze | Duygu Yaz?c?o?lu +

Deadlinea yeti?eceksin, mü?teriden revize alacaks?n, dur bunlar yetmez ne kadar yo?un olursan ol ?nstegram’a haval? foto?raf yükleyeceksin, he?tegçokmugüzelizki, özel tasar?m kahveler içeceksin, sak?n ?a??rma menümüzde Türk kahvesi yoktur.

Türk dizisi izlemek yasak olmasa da ay çok banal, Netflix izleyeceksin, yüksek belli kot pantolon giyeceksin, ikinci el dükkân?ndan ald???n rengarenk gömle?i içine sokacaks?n. Araya ?ngilizce kelimeler serpi?tirdi?in cümlelerle mü?terini etkileyeceksin, pek tabii zorlu processlerden geçeceksin. ??te sana Ajans ?nsan?. Yirmi alt? ya??ndaki Yartu Tanak, tam da böyle bir Ajans ?nsan?’yd?. Ama hayat?n onun için haz?rlad??? birtak?m sürprizler vard?. Eni?tesigiller yoldayd?, onlara geliyordu. Hatta san?r?m gelmi?lerdi. Kap? çal?yordu.

Duygu Yaz?c?o?lu’nun kaleminden 4 Eni?te 1 Cenaze hayata, Ajans ?nsanlar?’na ve eni?telere dair ç?kar?mlar?yla okurlar?n? kahkahaya bo?acak…

Antika Titanik | Murat Mente? +

Parma??n? tetikten çek. Namluyu a?z?ndan ç?kar. Azrail’in i?ini, Azrail’e b?rak. Derin bir nefes al. Gözlerime bak. Kulaklar?n? dört aç. Ve beni iyi dinle: Titanik’tesin. Y?l, 2019…

Dünyan?n en lüks felaketinde ba?roldesin. ?imdi…

1] Senin katilini enseleyece?iz.

2] Seni dirilteni bulaca??z.

3] Sen kimsin ahbap, onu anlayaca??z.

Titanik’te hiçbir ?ey göründü?ü gibi de?il! Ve her an her ?ey olabilir! Antika Titanik kahkaha dolu bir felsefi polisiye.

Adanm??l?k | Patti Smith +

?nsan neden yazma mecburiyeti duyar? Ba?kalar?n?n isteklerine ra?men neden kendini ayr? tutar, üzerine bir koza örer, yaln?zl??a dalar? Virginia Woolf ’un odas? vard?. Proust’un kapal? pencereleri. Marguerite Duras’?n sessiz evi. Dylan Thomas’?n mütevaz? kulübesi.

Hepsi de kelimelerle dolacak bir bo?luk pe?inde. Bakir topraklara nüfuz edecek, sahipsiz ?ifreleri k?racak, sonsuz olan? ifade edecek kelimelerle.
Adanm??l?k’ta ça??m?z?n en ilham verici sanatç?lar?ndan biri sak?nmadan defterlerini aç?yor, kendi yarat?m sürecinin yan? s?ra neden yazd???m?z? da gözler önüne seriyor.

Hava / Uyumsuz Defne Kaman'?n Maceralar? | Buket Uzuner +

Buket Uzuner, iklim de?i?ikli?inin neden oldu?u tabiat felaketlerinin sürdürülebilir temiz enerji çözümleriyle engellenece?ini savunan, hayvan, çocuk, kad?n ve çevre haklar? destekçisi kad?n gazeteci Defne Kaman karakteriyle edebiyata bir iz dü?üyor. Yazar, okuru binlerce y?ll?k kadim Kam  gelene?imizin insan? tabiattaki tüm di?er canl?larla e?it kabul eden özünü hat?rlamaya davet ediyor.