2018 ekonomik krizinin hayat?m?z? etkiledi?i bir gerçek. Ancak k?yafet al??veri?leri konusunda artan fiyatlardan minimum düzeyde etkilenmek  ve ço?umuzun stres atmas?na yarayan al??veri? al??kanl?klar?m?z? de?i?tirmemek mümkün.

??te ekonomik krizde hesapl? al??veri? yapmak için önemli tüyolar:

Hafta ortas?nda al?n

?nan?n ya da inanmay?n; hafta ortas?nda al??veri? yapmak ödedi?iniz fiyatta de?i?iklik yapacakt?r. Markalar genellikle indirimlerine hafta ortas?nda ba?lar. Özellikle yurt d??? internet al??veri?lerinde Sal?-Per?embe aral?klar?n? kontrol edin deriz.

Bültenlere üye olun

E?er sürekli olarak indirimleri ya da özel koleksiyonlar? kaç?rd???n?z? dü?ünüyorsan?z; favori markan?z?n bültenine üye olmay? es geçmeyin. Evet, bu markalar sizi mailleri ile spamleyeceklerdir ancak sonuçta f?rsatlardan zaman?nda haberdar olaca??n?z dü?ünüldü?ünde buna de?er.

Ürünleri sepetinizde b?rak?n

E?er bir ürünü çok istiyorsan?z ancak fiyat? fazla geliyorsa; sepetinizde 1-2 gün b?rak?n. Fiyat? dü?tü?ünde size mail ile haber vereceklerdir ancak bu tabii ki üyeli?iniz varsa ve sepete atarken giri? yapt?ysan?z i?e yarayacakt?r.

Üye oldu?unuz markalar do?um gününüzü bilmeli

Lezzetli bir pasta; do?um gününüzde elde edece?iniz tek ?ey olmayacakt?r. Ço?u marka; üye olruken do?um gününü de do?ru bir ?ekilde giren üyelerine o güne özel indirim kodlar? tan?ml?yor. Bazen %10’luk bir indirim bile büyük farklar yaratabilir!

Facebook gruplar? ve Instagram sayfalar?n? takip edin

Facebook’ta indirimleri kovalayan gruplara üye olarak pek çok f?rsattan haberdar olabilir veya uygun fiyatl? ürünler edinebilirsiniz. Ayn? ?ekilde Instagram sayfalar?ndan da beklemedi?iniz ürünler alabilirsiniz.

Çerezleri (Cookieleri) bilgisayar?n?zdan temizleyin

Muhtemelen markalar?n size mümkün oldu?unca daha yüksek fiyattan ürün satmaya çal???yor olmas?; bir sürpriz olmayacakt?r.

Markalar nerede ya?ad???n?z?, ne kadar kazand???n?z?, harcama olas?l???n?z? ve bir ürünle ne kadar ilgilendi?inizi biliyor. Kar??n?za ç?kan reklamlar?n algoritmalar? da buna göre çal???yor.

Bu yüzden istedi?iniz ürün için daha anonim bir arama yapmak; k?saca daha gizli moda geçmek için çerezlerinizi ve geçmi?inizi temizleyerek i?e ba?layabilirsiniz.

Outletleri unutmay?n

Outlet ma?azalar genelde ?ehir merkezinin d???nda olabilir ama oradan edinebilecekleriniz dü?ünüldü?ünde buna de?er!

Total
6
Shares