Bundan 25 sene önce el arabas?yla çi?köfte sat???na ba?layan Osman Ya?ar, bugün 800’ü a?k?n franchise’? bulunan Oses firmas?n?n Yönetim Kurulu Ba?kan? olarak, yurtiçi ve yurtd???nda birçok ba?ar?ya imza at?yor. 100 M?LYONLUK ARABA kitab? ile Osman Ya?ar, kendi hayat?ndan kesitleri tüm içtenli?iyle okuyucularla payla??yor.

 

Marka ba?ar?s?n?n her a?amas?n? ve bu yolda ya?anacak her türlü krizi nas?l atlatabilece?inizi gözler önüne seren 100 M?LYONLUK ARABA, ba?ar?n?n tesadüf olmad???n? ve f?rsatlar?n nas?l de?erlendirilmesi gerekti?ini büyük incelikle anlat?yor.

 ‘TAKV?M 1993 YILINI GÖSTERD???NDE OSMAN YA?AR’IN 25 YILLIK BA?ARI H?KAYES?N?N ?LK ADIMLARI ATILIYOR. EL ARABASINDA Ç??KÖFTE SATI?IYLA BA?LAYAN YOLCULU?UN ?Ç?NE B?RAZ YUVA ÖZLEM?, B?RAZ HASRET, B?RAZ DA YOKSULLUK EKLENEREK HER GÜN B?RAZ DAHA AZ?M VE HEVES GET?R?YOR. ÇOCUK YA?TA YUVASINDAN UZA?A GEL?P EKME??N? KAZANMANIN PE??NE DÜ?EN OSMAN YA?AR, HENÜZ O YILLARDA B?LE KURUMSALLA?MANIN GEREKL?L???N? VE V?ZYONUNU RUHUNDA TA?IYOR.’

Otobiyografi tarz?nda yaz?lan 100 M?LYONLUK ARABA, özellikle yeni giri?imciler için ba?ucu rehberi olabilecek nitelikte. Kimi zaman gözya?lar?yla kimi zaman da tebessümle okuyaca??n?z, bu kitap; yoksulluktan varl??a, zor ko?ullardan konfora, kay?plardan kazanca giden yolda

size ???k tutacak.

Total
54
Shares

Bir cevap yazın