Son zamanlarda, Emma Stone’un k?rm?z? hal? özelinde elbiselerden pantolon tak?mlara geçmesinin haricinde de, yeni de?i?imlere gitti?ini fark etmi?sinizdir.

Geçti?imiz haftalarda gerçekle?en Alt?n Küre’de k?z?l saçlar?yla kar??m?za ç?kan Stone, art?k bamba?ka bir renkle kar??m?zda bildi?iniz üzere.

Koyula?t?rd??? saçlar?yla görünümünü kararl? bir ?ekilde de?i?tiren Stone’un yeni bir role mi haz?rland??? sorusu ak?llara ilk gelenlerden olmu?tu.

30 ya??ndaki oyuncunun Oscar ödül töreni öncesi bu radikal de?i?ime gitmesinin ard?ndan yeni bir film haberi geldi. Zombieland filminin devam? için kamera kar??s?na geçmeye haz?rlanan Stone, böylelikle serinin ilkindeki görünümüne geri dönmü? oldu.

A?a??da da y?llar içinde o de?i?imi görebilirsiniz.

Canland?raca?? karakter için görünümünde de?i?ime gitmekten geri durmayan Stone, Superbad filmindeki rolü için de do?al sar? saçlar?n? k?z?l renge boyatm??t?.

Total
0
Shares