Y?llard?r karikatürleriyle güldüren Erdil Ya?aro?lu'nun ikonik hayvan karakterleri ‘S?k? Dostlar’, Cheetos ile yeniden hayat buldu. Erdil Ya?aro?lu’nun karikatür karakterleri mozaik yap??t?rma tekni?i ile Cheetos Müzesi’nde yerini ald?. Proje Erdil Ya?aro?lu ve Begüm Kütük Ya?aro?lu önderli?indeki tasar?m atölyesi ile ba?lad?. Tüketicilerin hayal güçlerini göstermelerinin hedeflendi?i Cheetos Müzesi projesi kapsam?nda 200 Bin TL’lik para ödülü en yarat?c? 10 kompozisyonu payla?an kat?l?mc?lar aras?nda payla?t?r?lacak.

Cheetos’un yeni kampanyas? Cheetos Müzesi, ailelerin birlikte e?lenirken hayal güçlerini göstermelerini hedefliyor. Proje kapsam?nda ünlü karikatürist Erdil Ya?aro?lu’nun en bilinen ve en sevilen karakterleri S?k? Dostlar, Cheetos Müzesi’nde bir sergi ile yeniden hayat buldu, üstelik bu sefer m?s?r çerezinden…

Cheetos Müzesi’nin lansman? için Erdil Ya?aro?lu ve e?i Begüm Kütük Ya?aro?lu hayal ve yarat?c?l?k üzerine bir atölye çal??mas? gerçekle?tirdi. Begüm Kütük Ya?aro?lu’nun moderatörlü?ünde ve Erdil Ya?aro?lu’nun liderli?inde gerçekle?en atölyede önce kat?l?mc?lar?n kendi karikatür karakterlerini olu?turmalar? sa?land?. Sonras?nda bu karakterler Cheetos ile kaplanarak Cheetos Müzesi projesine uygun forma getirildi.

Kat?l?mc?lar?n el becerilerinin de geli?mesini sa?layan atölyenin liderli?ini yapan Erdil Ya?aro?lu konuyla ilgili olarak “Hayal gücünü geli?tirecek her türlü etkinli?e destek olmal?y?z. Cheetos Müzesi kampanyas?yla tüketicileri yarat?c?l?klar?n? kullanacaklar? e?lenceli bir yar??maya davet ediyoruz. Bu tarz sanatsal çal??malara destek olmaktan mutluluk duyuyorum. Karakterlerimin Cheetos ile yeni bir boyuta geçiyor olmas? benim için oldukça enteresan bir deneyim oldu.” dedi.

Atölye program?n?n moderatörlü?ünü yapan Begüm Kütük Ya?aro?lu Cheetos Müzesi projesi için ?unlar? söyledi: ‘’ Bugün burada Erdil’in yönlendirmeleri ile bir karikatür karakteri nas?l olu?turulur onu ö?rendik. Hayal ettiklerimizi Cheetos ile resmettik. Bugün Cheetos Müze projesi ile benzer bir ?ekilde ailelerin de hayal ettiklerini Cheetos ile esere dönü?türmelerini istiyoruz. En yarat?c? 10 projeye toplam 200 Bin TL ödül verilecek.’’

Cheetos Müze kampanyas? ba?vurular? 31 Mart tarihine kadar devam edecek. Kat?l?mc? ailelerin tek yapmas? gereken eserlerini https://www.cheetos.com.tr/cheetos-muzesi/   adresine yüklemeleri. Erdil Ya?aro?lu’nun Cheetos ile yeniden hayat bulan “S?k? Dostlar” karakterleri 24 Ocak ile 30 Ocak tarihleri aras?nda Forum ?stanbul’da ve 1 ?ubat ile 3 ?ubat tarihleri aras?nda Cevahir Avm’de yap?lacak Cheetos Müzesi aktivasyon alan?nda ziyaret edilebilir.