?ehrin içinde ?ehirden uzak, ya?s?z, kaliteli ve do?al ya?am?n adresi: Ni?anta?? Sofa Hotel Greenspa

Sevgililer günü için çiftlere özel olarak haz?rlanan ‘Rumi’s Rose’ Masaj? ile stresten uzakla??p, bedenen ve ruhen ar?nmak istiyorsan?z rotan?z? GreenSpa Wellnees’ a çevirin.

Rumi’s Rose masaj ritüelinin içeri?i sizi büyülü dünyas?na çekecek. Gül bitkiler aras?nda frekans? en yüksek kokuya sahip olup, masaj s?ras?nda yap?lan özel dairesel hareketler ve koku sayesinde vücut frekans?n?z? yükseltecektir. Bu masaj vücutta birikmi? zararl? maddelerin, toksinlerin at?lmas?, dokular?n s?k?la?mas?, deri gerginle?mesi ve kaslar?n esnemesine de yard?mc? olacakt?r.

GreenSpa  o güne özel zengin ikramlar?yla sizi ??mart?p, keyifli bir gün geçirmenizi sa?layacakt?r.

Farkl? deneyimler arayan çiftler için GreenSpa’n?n sevgililer günü için haz?rlam?? oldu?u di?er bir ritüel ise ‘Sentinus Spirit Couple Massage’. Özel masaj ya?lar? ile yap?lan bu masaj ruhsal ve duygusal olarak bedeni ?ifalar?ndan özel karma bir masaj türüdür.

 ‘’ ?ehrin içinde ?ehirden uzak’’ mottosunu benimseyen GreenSpa Wellness, birçok ?ubesi ile ?stanbul’dan kaçmadan ruhen ve bedenen dinlenme f?rsat? sunuyor.  Acar Blu  Residence Acarkent , Dedeman Bostanc? Hotel, Hilton Bak?rköy ?stanbul, Mercure Hotel Altunizade,Taç Spor Klubü Ata?ehir ve The House Hotel Karaköy  hizmet veren GreenSpa’ y? di?er spalardan ay?ran en önemli özellik, organik trend ürünleriyle hizmet veriyor olmas?.

Yenilebilecek kadar do?al ürünler ile hizmet veren GreenSpa Wellness, sa?l??a önem veren misafirlerin hayatlar?na dokunuyor.

Konular?nda uzman doktorlar ile s?kl?kla sa?l?kl? ya?am ve ?ifa seminerleri de ayr?ca düzenleniyor.

*Body Scrup’ ?n içindeki özel so?uk s?k?m ya?lar cildi besliyor, kaya tuzu sayesinde de statik elektri?inizi atmaya yard?mc? oluyor.

*Buhar, sauna ile birle?tirilerek yap?lan lenf drenaj masajlar?ndan olu?an GREENSPA TOKS?N DETOX Paketi pek çok doktor taraf?ndan reçete edilmekte ve önerilmektedir.

Her biri muhte?em ötesi mucizevi makineler olan vücudumuz günümüzde yo?un ?ehir hayat?, suni ya?am, paketli do?al olmayan ürünler ve yediklerimizle, soluduklar?m?zla, vücudumuza sürdüklerimizle ald???m?z zararl? toksinler ile ba? etmeye çal??maktad?r. GreenSpa Wellness menüsünde olu?turulan paketler ile hem keyifle stres atman?z, dinlenmemiz hem de ayn? zamanda vücudumuzun bu yabanc? maddeler, a??r metaller ve toksik birikimi ile daha kolay ba?a ç?kmas? ve ar?nmas?na yard?mc? olunmaktad?r.  

GREENSPA NATURE’S SYMPHONY – Wellbeing Paketleri

– NATURE’S SYMPHONY BODY SCRUP 

NATURE’S SYMPHONY – Healing Hand & Foot 

 – LE JARD?N – Face Experience 

-BÜTÜNSEL ??FA DANI?MANLI?I 

KL?N?K WELLNESS

Uygulamalarda özellikle ba??rsak sa?l???, ba????kl?k sistemi, allerjiler, eklem a?r?lar?, besin duyarl?l?klar?, yorgunluk, uykusuzluk, a??r metal, civa vs sorunlar? üzerinde etkili çal??malar yap?lmaktad?r.

GreenSpa ruhunuza dokundu?u gibi bedeninizle de ilgileniyor. ?ehrin içinde bütünsel de?i?im kamp? burada ba?l?yor. Merkezlerde diyetisyen e?li?inde özel beslenme programlar? ve alan?nda uzman personal trainer’lar ile birebir spor dersleri veriliyor. Beslenme programlar? ki?ilerin kan tetkitleri do?rultusunda, sosyal hayatlar?ndan soyutlanmadan, i? ve özel durumlar?na göre uygulan?yor. Ödem giderici detoks kürleri, selülit tedavisi, gibi programlarda diyet, spor ve spa alan? kullan?m?yla güzel sonuçlar al?n?yor.

www.greenspa.com.tr

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.