GENITAL ESTETIK SON ZAMANLARDA EN SIK YAPILAN ESTETIK I?LEMLER ARASINDA YER ALIYOR. YENI NESIL LAZER CIHAZLARIN GELI?MESI ILE GERÇEKLE?TIRILEN OPERASYONLARI JIN. OP. DR. KORKUT ARSLAN ANLATIYOR.

Genital estetik, yeni nesil lazer cihazlar?n?n estetik i?lemlerde kullan?lmaya ba?lanmas? ile popülaritesini art?r?yor. Genital estetik ad? alt?nda birden fazla i?lem yap?labiliyor. En s?k uygulananlar?n ba??nda Labioplasti ameliyat? geliyor.
LABIOPLASTI AMELIYATI (IÇ DUDAK ESTETI?I) Labioplasti yakla??k 30 dakika süren bir prosedürdür. Labioplasti ameliyat? genellikle lazer ile yap?l?yor. Lazerin en büyük avantaj? i?lem esnas?nda kanaman?n ve a?r?n?n çok az olmas? ve iyile?menin daha h?zl? olmas?d?r. ??lem; lokal veya genel anestezi ile yap?labiliyor. ??lem sonras? hasta hemen taburcu ediliyor ve iki-üç gün içinde normal ya?ant?s?na dönebiliyor.
LAZER VAJINA DARALTMA (LVT-LASER VAGINA TIGHETNING) Lazerin en çok kullan?ld??? ve muayenehane ?artlar?nda 10-15 dakika kadar k?sa bir sürede uygulanabilen, anestezi gerektirmeyen bir i?lemdir.

Vajina geni?leme ?ikâyeti olan tüm hastalara bu i?lem uygulanabiliyor. Lazer yard?m? ile vajina duvar?nda kollajen doku uyar?lmas?n? sa?layarak dokudaki art?? ile vajinal kanal daralt?l?yor. Ayn? zamanda vajina daraltma sonras? cinsel hazda da art?? oldu?u bilimsel olarak kan?tlam??t?r. Lazer ile vajina daraltma i?lemi sonras? hasta günlük ya?ant?s?na geri dönebiliyor.
LAZER GENITAL BÖLGE RENK AÇMA (LASER VULVAR WHITENING) Lazer ile di?er yap?lan i?lem de genital bölge renk açma (Laser Vulvar Whitening) prosedürüdür. Bu i?lem ortalama 10-15 dakika gibi k?sa bir sürede tamamlan?yor ve i?lem esnas?nda anesteziye gerek duyulmuyor. Bu bölgede renk koyulu?u; genetik faktörler, a??r? kilo, hormonal bozukluklar gibi pek çok nedene ba?l? olabiliyor. Lazer ???nlar?, melanosit hücrelerinin parçalanmas?n? sa?layarak renk koyulu?una neden olan melanin yap?m?n? ve sal?n?m?n? engelleyerek genital bölgede renk açmay? sa?l?yor. Tüm bunlara ek olarak lazer ile genital si?il tedavisi, servikal erezyon (rahim a?z? yaras?) tedavisi, hymenoplasti (k?zl?k zar? tamiri), vajinal kuruluk ve idrar kaç?rma tedavisi de gerçekle?tirilen di?er operasyonlar aras?nda yer al?yor.

Bir cevap yazın