?spanya’da küçük bir atölyede gözlük üretimi ile ba?layan Etnia Barcelona hikâyesi, kalitesi, ürün çe?itlili?i ve tasar?mda yaratt??? farklarla bir dünya markas? olarak yoluna devam ediyor. Sanat ve anar?inin bulu?tu?u 2018 ?lkbahar / Yaz Koleksiyonu Be Anartist’in ilk dünya lansman?n? Türkiye’de gerçekle?tiren Etnia Barcelona, yaz modas?nda yeni bir ak?m yaratmaya haz?rlan?yor.  Manken ve fotomodel Didem Soydan’?n kat?l?m? ile gerçekle?en etkinli?in ev sahipli?ini, Türkiye Distibitörü Ant Optik üstlenirken markan?n 3. Ku?ak temsilcisi David Pellicer marka hikayesi ve koleksiyonlar? hakk?nda bilgi verdi. Etnia Barcelona’n?n yeni koleksiyonu Be Anartist, vintage ve retronun harmanlad??? özgün çizgisi, mikro karakteri ve farkl? formlardaki tasar?mlar? ile bu yaz?n gözdesi olmaya haz?rlan?yor.

Özgün ve kaliteli tasar?mlar?n? dünyan?n dört bir noktas?na ula?t?ran ve Ant Optik arac?l???yla Türkiye ile tan??an Etnia Barcelona; kuruldu?u tarihten bugüne ergonomik ve orijinal tasar?mlar?n? sanatsal yakla??mlarla farkl?la?t?rarak her tarza uygun gözlüklerin bulundu?u koleksiyonlar olu?turuyor. Gözlük modas?na yön vererek geli?tirdi?i koleksiyonlar ile dünya markalar?na da ilham olan Etnia Barcelona,  geçmi?in izlerini gelece?in trendleri bulu?turarak yepyeni tarzlar ortaya koyuyor.

Kaliteli ve ??k gözlük modelleriyle her sezon öne ç?kan Etnia Barcelona; marka hikayeleriyle de sektöre farkl? bir soluk kat?yor. Yeni koleksiyonunda sanat ve anar?iyi bulu?turan global marka, üzerine titredi?i son gözdesinin ilk dünya lansman?n? ?stanbul’da gerçekle?tirdi.

Renkler, kültür ve kalite!

Avrupa’da ilk 5’te bulunan Etnia Barcelona, markan?n DNA’s?n? ‘renkler, kültür ve kalite’ olarak vurguluyor. ?smini etnik kavram?ndan alan marka, birçok etnik kültürün bir bayrak alt?nda toplanm?? hali… ?lham?n? renklerden alan Etnia Barcelona, 500’den fazla rengi, 1000’den fazla güne? gözlü?ü tasar?m?nda kullan?yor. Renk pigmentlerini yüzde 100 koton materyal olan çerçevelere yans?tan Etnia’da, hiçbir gözlük bir di?erinin ayn?s? olmuyor. Gözlük camlar?nda da yüzde yüz mineral kullanan marka çizilmez yap?s? ile kalitesini ortaya koyuyor.

?syan var, artistlik var! Etnia Barcelona #BeAnArtist içinde sanat var!

Dünyaca ünlü gözlük markas?n?n son ku?ak temsilcisi David Pellicer; “Renklerden ald???m?z ilhama sanat eli de?di; sanat dokundu?u her ?eyi, her zaman oldu?u gibi güzelle?tirdi. Klasikleri yeniden ke?fettik, ke?if maceralar?n? dünyaca ünlü foto?rafç?larla çal??arak resmettik. ?nan?lmaz güzellikte ve farkl?l?kta imaj foto?raflar? ile “Be An Artist” serisini haz?rlad?k. Be An Artist sanat ve karga?an?n bulu?tu?u özel bir koleksiyon.” dedi.

Be An Artist ile Etnia Barcelona ça?da? unsurlar aras?nda, “ReArting” trendinden esinlendi; yeni ve yenilikçi koleksiyonlar yaratmak için sanat tarihini yeniden yorumlad? yeni gözlük modellerini haz?rlad?. Dünyaca ünlü klasik tablolar?n üzerindeki renkleri birebir ald? ve tasar?mlar?na aktard?. Koleksiyonda yumu?ak renkli veya gece yar?s? lensleri olan s?cak renkli lenslerle mikro gözlük konseptini ortaya koydu. Pembe, mavi ve turuncu tonlar?ndaki mineral lensler, burun yast?klar? olmayan anatomik bir köprü ile boyut olarak küçültülmü? metal çerçevelerle birle?ti. Son moda, retro fütüristik bir yetene?e sahip stiller ba?ar?l? bir lansmanla Türkiye’deki gözlük severlerin be?enisine sunuldu.

Markay? Türkiye ile bulu?turan Ant Optik; firma de?eri, disiplin ve etik gibi kurumsal alg?lar? profesyonellere ve optik ma?azalara do?ru ?ekilde aktarmas?, yine bu de?erleri Türkiye’de do?ru ?ekilde ya?atmaya devam etmesi sebebiyle Etnia Barcelona taraf?ndan 2016 y?l?nda en iyi distribütör ödülünü ald?.

http://antoptik.com/

Total
0
Shares

Bir cevap yazın