Zaman darl??? ya da milyonlarca farkl? ad?mla u?ra??p tela?a girmeme seçene?i… Sabah güzellik rutininizi birkaç basit ipucu ile düzene sokmaya haz?r m?s?n?z? Hiç tela?a kap?lmadan ve fazla mesai yapmadan etkileyici görünün!

Tek yapman?z gereken dikkatinizi nereye yo?unla?t?raca??n?z? do?ru belirlemek.

#1 Ön haz?rl?k

Önden biraz haz?rl?k yapman?z, uzun bir yol kat etmenizi sa?larken, size günlük olarak da çok fazla zaman kazand?rabilir. Mesela ka?lar?n?z? profesyonelce yapt?rmak için zaman ay?rmakla i?e ba?layabilirsiniz. Kal?c? ka? tasar?m? yapt?rmak ya da ipek kirpik uygulamas?n? denemek gibi.

#2 Ürünlerinizin sizin için daha çok ‘çal??mas?n?’ sa?lay?n

Gözler, dudaklar ve yanaklarda kullan?labilecek çok görevli ürünlere ?ans vermenin tam zaman?. SPF içeren BB ya da CC krem seçmek, tek ta?la iki ku? varman?z? sa?layabilir.

Ayr?ca, tüm gün boyunca çal??maya devam edecek ürünler de, her daim canl? ve parlak görünmenizi sa?layacak.

#3 Pratik yapman?n gücüne inan?n

E?er sabahlar? kanatl? eyeliner veya dumanl? bir göz makyaj? yapmaya vaktiniz yoksa, zaman?n?z oldu?unda mesela hafta sonlar?, pratik uygulamalar için deneme çal??malar? yapmay? ihmal etmeyin.

Pratik yapt?kça ustala?aca??n?z için bu h?zl? ilerleme, günlük güzellik rutininizde size oldukça zaman kazand?racak.

#4 Mükemmel bir alan seçin

E?er zaman?n?z darsa, her ?eyi yar?m yamalak yapmaya çal??may?n, bunun yerine bir tane seçin ve kendinizi onunla parlat?n.

E?er yüzünüze odaklan?yorsan?z, mesela sezonun trendlerinden saç tokas? kullanmay? tercih edin ve pratik ??kl??? üzerinizde h?zl?ca olu?turun.

#5 Di?er her ?ey ba?ar?s?z oldu?unda, dudaklar?n?z? ön plana ç?kar?n

Dudak kalemi ile peki?tirilmi? bir dudak makyaj?ndan daha pratik ne olabilir? Di?er maddelerde kendinizi zay?f hissetti?iniz anda bu tercihi hemen de?erlendirmeye alabilirsiniz.

Total
0
Shares