6 Eylül’de Merkür’ün Ba?ak burcuna geçi?i burçlar?n ileti?im becerilerini geli?tirecek. 9 Eylül’de Ba?ak yeniay? ile de burçlar kendilerine kar?? daha özenli hâle gelecek.

??te Astrolog Dinçer Güner’den eylül ay? astroloji yorumunuz.…

BA?AK | (23 A?ustos – 22 Eylül)

6 Eylül’de Merkür’ün burcunuza geçi?i ileti?im becerilerinizi güçlendirecek. Ö?renmeye daha aç?k oldu?unuz bu süreçte yeni ba?lang?çlar için harekete geçeceksiniz. Sa?l???n?za daha fazla dikkat edebilir, spora ba?layabilirsiniz. 25 Eylül’de Koç burcunda gerçekle?ecek dolunay ise sa?l?k evinizde olacak. Kontrol yapt?rmak için ideal bir zaman.

TERAZ? | (23 Eylül – 23 Ekim)

Merkür’ün Ba?ak burcuna geçi?iyle kendinizle ba? ba?a kalmak isteyeceksiniz. Bu süre zarf?nda kendinizi mercek alt?na al?p, öz ele?tiriler yapabilirsiniz. Rüyalar?n?z her zamankinden daha anlaml? olabilece?i gibi sezgileriniz de oldukça güçlenecek. 9 Eylül’de Venüs’ün Akrep burcuna geçi?i ise gündeminize finansal konular? getirecek.

AKREP | (23 Ekim – 22 Kas?m)

Bu ay arkada?lar?n?zla ileti?iminiz her zamankinden daha yo?un olacak. Daha s?k haberle?ecek ve daha s?k plan ve program yapacaks?n?z. Organizasyonlar, konserler, beraber ç?k?lan tatiller dostluklar?n?z?n daha da peki?mesine yard?mc? olacak. Kendinize daha çok ihtimam gösterebilir, sa?l???n?za daha da dikkat edebilirsiniz.

YAY| (23 Kas?m – 21 Aral?k)

Merkür’ün Ba?ak burcuna geçi?iyle beraber kariyer alan?n?zda çözüm odakl? bir tavra bürüneceksiniz. Kariyerinizde bekledi?iniz destek ve te?vikleri alacaks?n?z. ?li?kilerinizde kontrollü ve akl?selim davranmal?s?n?z. Fevrilik ve k?skançl?klardan uzak durmal?s?n?z. Bekârsan?z her an yeni bir ili?kiye ba?layabilirsiniz.

O?LAK | (22 Aral?k – 20 Ocak)

6 Eylül günü Merkür’ün Ba?ak burcuna geçi?iyle beraber uzak ülkelere seyahatler ön plana ç?kacak. 9 Eylül Pazar günü Ba?ak burcunda gerçekle?ecek yeniay ile beraber kendinizi yenilemek ve d?? görüntünüzde de?i?iklikler yapmak isteyebilirsiniz. Minik bir estetik operasyon sizi bekliyor olabilir.

KOVA | (21 Ocak – 19 ?ubat)

Merkür’ün Ba?ak burcuna geçi?i miras, nafaka veya tazminat gibi konularda sizi maddi anlamda rahatlatacak kaynaklar sunabilir. 9 Eylül’de Ba?ak burcu yeniay? ile sözle?meler imzalayabilir, bütçenizi planlayabilirsiniz. Spontane k?sa mesafe yolculuklar yapabilirsiniz. Bu esnada güzel haberler alacaks?n?z.

BALIK | (20 ?ubat – 20 Mart)

Bu ay yeni anla?malar, yeni ortakl?klar gündeminizde olabilir. ?nce eleyip s?k dokuyan tavr?n?zla ba?ar? getirecek giri?imlerde bulunabilirsiniz. Ayr?ca finansal kaynaklar?n?z? planlamak için de do?ru zaman. Yat?r?m yapmak için destekleyici etkiler söz konusu. Kendinize maddi anlamda güvence sa?layacak ek gelirler elde edebilirsiniz.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

Günlük hayat?n?zda her detayla daha hassas bir ?ekilde ilgileneceksiniz. 9 Eylül’de Ba?ak burcunda gerçekle?ecek yeniay ile çal??ma ortam?n?zda yeni geli?meler ya?ayacaks?n?z. Yeni i? f?rsatlar?, farkl? projeler gündeminizde yer alabilir. Hayat?n?z? düzenlemek, özel hayatta kal?c? ad?mlar atmak ve yeni ba?lang?çlar yapmak için ideal zamanlar.

BO?A | (21 Nisan – 20 May?s)

Bu ay evlilik, ili?kiler ve ortakl?k konular? gündeminizde olacak. Kontrollü ve sakin davranmal?s?n?z. Risk bar?nd?ran her konudan uzak durmakta fayda var. Hayat?n?zdaki insanlarla ilgili netlik kazanaca??n?z, sizi bir yol ayr?m?na götüren bu süreçte sükûnetli davranmakta fayda var.

?K?ZLER| (21 May?s – 21 Haziran)

Bu ay aile ve yerle?im gibi konular gündeminizde olacak. 9 Eylül’deki Ba?ak yeniay? aile konular?nda ele?tirel bir tav?r tak?nman?za neden olabilir. Koç burcunda gerçekle?ecek Dolunay ise size sosyal ya?ant?n?zda, arkada? ve dostluklar?n?zda kararlar?n?z? destekleyen, te?vik edici etkiler getirecek. Kendinizi daha etkin ifade etti?iniz keyifli bir süreç sizi bekliyor.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)

Bu ay k?sa seyahatler, e?itimler ve ileti?im konular? gündeminizde. 9 Eylül’de Ba?ak burcunda gerçekle?ecek yeniay e?itim ve ileti?im, konular?nda size ???k tutacak. 25 Eylül’deki Koç dolunay? ise kariyerinizde tüm dengelerin de?i?ebilece?ine i?aret ediyor. Kariyerinizde parlayaca??n?z, hedeflerinize ula?aca??n?z bir dönem olacak.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 A?ustos)

Merkür’ün Ba?ak burcuna geçi?iyle beraber anla?malar imzalayabilirsiniz. Detay ve disiplin bu süre zarf?nda mottonuz olacak. 25 Eylül Sal? günü Koç burcunda gerçekle?ecek dolunay sizin yurt d??? kap?lar?n?z? sonuna kadar aralayacak. Çok uluslu veya yabanc? men?eli bir firmada i? f?rsatlar? da önünüze ç?kabilir.

Total
13
Shares