Güvenli olmak ne kolay. Face ID ile yüzünüz art?k parolan?z. TrueDepth kamera sistemi, Secure Enclave ve Neural Engine gibi Apple’?n sundu?u en sofistike teknolojiler, Face ID’yi bir ak?ll? telefonda kullan?lan en güvenli yüz do?rulama yöntemi haline getiriyor. Tek bir bak??la iPhone’unuzun kilidini açabiliyor, uygulama ve hesaplar?n?za giri? yapabiliyorsunuz.  Üstelik ?imdi kullan?m? çok daha kolay ve h?zl?.

Her ?eyi kolayla?t?ran teknoloji.
TrueDepth kamera sistemindeki inovatif teknolojiler, birlikte gerçek zamanl? çal??arak sizi an?nda tan?yabiliyor.

Face ID Nas?l çal???r?
Apple’?n Face ID teknolojisi hem 2 boyutlu bilgiyi hem de hassas bir derinlik bilgisi kullan?r. Derinlik haritas?n? olu?tururken piksellerin say?s?n?, derinli?ini ve çözünürlü?ünü dikkate al?r. Yüzünüzün do?ru bir derinlik haritas?n? ç?karmak için her 2 bilgi kayna?? da çok kritiktir. Bu sayede Face ID bir ak?ll? telefondaki en güvenli yüz tan?ma ile kimlik do?rulama sistemidir.


Face ID kullan?rken neler oluyor?

Yüzünüzü Face ID’ye tan?t?rken iPhone’unuzun ön çenti?inde bulunan TrueDepth kamera sistemi önce ???k projektöründen yans?t?lan ve gözle görülmeyen bir ???kla yüzünüzü ayd?nlat?p k?z?lötesi kamera ile yüzün 2 boyutlu bir görüntüsünü kaydediyor. Sonra nokta projektörü ile 30.000’den fazla görülmeyen nokta yans?t?p bunu k?z?lötesi kamera ile okuyup yüzünüzün derinlik haritas?n? ç?kar?yor. Hem iki boyutlu k?z?lötesi görüntüyü hem de derinlik haritas?n? kullanarak geli?mi? neural a?lar?n yard?m?yla yüzünüzün matematiksel bir modelini olu?turur. Telefonunuzun veya iPad Pro’unuzun kilidini her açt???n?zda tüm bu süreç tekrarlan?yor. Bu sürecin anl?k yap?labilmesini sa?layan ise A12 Bionic çipin içinde bulunan güçlü Neural Engine’dir.  8 çekirdekli tasar?m? ile daha h?zl?, daha güçlü ve daha verimli olan Neural Engine saniyede tam 5 trilyon i?lem yapabiliyor.

?ster ?apka ister gözlük tak?n fark etmez.

Face ID, geli?mi? yapay ö?renme teknolojisini kullanarak görünümünüzdeki de?i?iklikleri alg?l?yor. Çe?itli modellerde güne? gözlükleriyle bile harika çal???yor.

Kullan?c? ad? ve parola yazmak gibi dertleri art?k tamamen unutabilirsiniz.

Face ID, iPhone’unuzun kilidini açmaktan çok daha fazlas?n? yapman?z? sa?l?yor. Her ?ey bir bak???n?za bak?yor.

Bir anda kilidini aç?n.

Geli?mi? Secure Enclave ve yeni algoritmalarla birlikte Face ID çok daha h?zl? hale geldi. 


Türk Hava Yollar?, Twitter, DropBox, Amazon, n11 ve WhatsApp gibi uygulamalara ve hesaplar?n?za güvenli giri? yap?n.

Face ID ile iPhone’unuzu açabildi?iniz gibi App Store’da al??veri? yapma ve uygulamalar içinde kimlik do?rulama i?lemleriniz, sa?l?k uygulamalar?ndan kilitli notlara ve gizli belgelere kadar tüm i?lemlerinizi yüzünüzü kullanarak kolayl?kla yapabilirsiniz. Ayr?ca 

Safari’de kullan?c? ad? ve ?ifre ile giri? yapman?z gereken web sitelerinde Face ID’yi kullanabilirsiniz.  

Face ID’de güvenlik ve gizlilik çok kritik.

Face ID, TrueDepth kamera sistemi ve geli?mi? yapay ö?renme teknolojilerini kullanarak güvenli bir kimlik do?rulama sa?lar.
 
Yüzünüzün matematiksel bir modelini de içeren Face ID verisi ?ifrelenir ve çipin Secure Enclave ad?n? verilen k?sm?nda ?ifreli olarak saklan?r. Bu veri cihaz?n?zdan d??ar? asla ç?kmaz, iCloud ya da ba?ka bir yerde yedeklenmez.

Deneyiminizi iyile?tirmek için, ba?ar?yla kimlik do?rulad???n?z durumlar da dahil olmak üzere siz Face ID’yi kulland?kça bu veriler geli?tirilir ve güncellenir. Face ID, yak?n bir e?le?me alg?lanmas?na ra?men ayg?t kilidinin parolayla aç?ld??? durumlarda da bu verileri günceller.

Sizin d???n?zda birinin iPhone’unuza bak?p Face ID kullanarak kilidini açma olas?l??? 1.000.000’da 1’dir. (Touch ID’de bu oran 50.000’de 1) 

Face ID sadece 5 kez ba?ar?s?z denemeye izin verir ve sonras?nda ?ifre giri?ini zorunlu k?lar. Bu istatistikler ikiz ya da birbirine çok benzeyen karde?lerde farkl? olabilir. Bu durum 13 ya??ndan küçük çocuklar için de geçerlidir, çünkü yüz hatlar? tam geli?memi?tir.

Yan?lmaya kar?? önlemler. 

Face ID derinlik bilgisini kullanarak güvenlik sa?lar. 2 boyutlu bas?l? ya da dijital foto?raflarda derinlik bilgisi olmad??? için Face ID bu ?ekilde yan?lt?lamaz. Bununla birlikte maske ve benzeri tekniklerle yan?lmamas? için Neural Engine’le e?itilmi?tir.
 
Dikkat alg?lama özelli?i sayesinde Face ID, telefonunuza bak?p bakmad???n?z? da alg?lar.

 Gözlerinizin aç?k olup olmad???n? ve telefona bak?p bakmad???n?z? tespit eder. Bu da bir ba?kas?n?n, ayg?t?n?z?n kilidini bilginiz d???nda (örne?in, siz uyurken) açmas?n? daha da zorla?t?r?r. 

Dikkat Gerektiren Özellikleri etkinle?tirebilirsiniz.

TrueDepth kamera sistemi, ayr?ca bir bak???n?zla baz? kolayl?klar sa?lar. E?er telefonunuzdaki Dikkat Gerektiren Özellikler etkinle?tirildiyse iPhone’unuza bakm?yorsan?z ekran? solukla?t?rmak veya ayg?ta bak?yorsan?z uyar?lar?n sesini k?smak gibi dikkat gerektiren özellikleri desteklemek için ak?ll? bir ?ekilde etkinle?ir. Örne?in siz Safari’yi kullan?rken ayg?t?n?za bak?p bakmad???n?z? denetler ve bakm?yorsan?z ekran? kapat?r.

Bu ak?ll? özellikleri kullanmak istiyorsan?z Ayarlar > Face ID ve Parola bölümünü aç?p Dikkat Gerektiren Özellikler’i seçmeniz yeterli.

Kullan?m kolayl??? 
Face ID’yi kullanmak için öncelikle yüzünüzü Face ID’ye tan?tman?z gerekir. Bunu iPhone’unuzun ilk kurumulu s?ras?nda yapabilir ya da sonradan Ayarlar > Face ID ve Parola k?sm?na giderek yapabilirsiniz.
iPhone X, XS, XS Max XR yada yeni iPad Pro’unuzla Face ID kullanarak açmak için sadece ona bakman?z yeterli.

True Depth Kamera sistemi tamamen do?al bir deneyim olmas? için tasarlanm??t?r. Telefonunuzu normal bir pozisyonda tutarken hafifçe kald?rd???n?zda, ekrana dokundu?unuzda ya da bir bildirim geldi?inde ak?ll?ca aktive edilir.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.