(ILLUSTRATION) An illustration dated 23 January 2012 shows the silhouette of a man in front of a screen with the logo of the online network Facebook in Hanover, Germany. Facebook is being criticized again and again for data privacy. Most recently, Facebook has introduced the Timeline, with which Facebook users can share moments of the entire life with other internet users online. Photo: Julian Stratenschulte -ALLIANCE-INFOPHOTO

 

 

Facebook verilerinizi sat?yor mu?

Facebook verilerinizi ?irketler ve reklamverenlerle payla??yor mu? Payla??yorsa bunu hangi durumlarda yap?yor?

 • ?irketlere, insanlar?n reklamlar, sayfalar ve gönderiler gibi içerikleriyle nas?l etkile?imde bulundu?unu anlamalar?na yard?mc? olmak için kümelenmi? içgörüler sunuyoruz.
 • Reklamverenler ne tür insanlar?n reklamlar?n? gördükleri ve reklamlar?n?n performanslar? gibi kümelenmi? bilgilerin oldu?u raporlar al?yorlar; fakat sizi ki?isel olarak tan?mlayan bilgileri payla?m?yoruz.
 • Daha fazla bilgi için en yeni veri politikalar? güncellememize göz atabilirsiniz: https://www.facebook.com/about/privacy/update

E?er Facebook’a para ödemiyorsam, ürün ben miyim?

 • Hay?r. Bizim ürünümüz sosyal medya – yani dünyan?n neresinde olursa olsun sizi, önem verdi?iniz insanlarla ba?lant?ya sokma yetisi. Bu, ücretsiz bir arama motoru, internet sitesi ya da gazete ile ayn? ?ey. Buradaki temel ürün haberleri okumak ya da bilgilere eri?mek. Reklamlar da bu deneyimi finanse etmek için varlar.

E?er reklamverenlere verilerimi satm?yorsan?z onlara ne veriyorsunuz?

 • T?pk? televizyonlar, radyo veya gazeteler gibi biz de reklamverenlere Facebook’ta bir alan sat?yoruz. Bilgilerinizi satm?yoruz. Bir reklamveren Facebook’ta bir kampanya yürüttü?ünde onlarla reklam kampanyalar?n?n performans? ile ilgili raporlar payla??yoruz. Örne?in reklamverenlere, reklamlar?na erkeklerin kad?nlara oranla daha fazla cevap verdi?ini veya ço?u insan?n reklamlar?na telefonlar?ndan t?klad???n? söyleyebiliyoruz.

Facebook’un bu kadar veriye neden ihtiyac? var?

 • ?nsanlar Facebook’u kulland?kça bir gönderiyi be?enme, bir foto?raf payla?ma ya da profillerini güncelleme gibi bilgi ve içerikler payla??yorlar. Bu bilgileri size daha iyi bir hizmet vermek için kullan?yoruz. Örne?in en yak?n arkada?lar?n?z?n foto?raflar?n? Haber Kayna??n?z?n en üstünde gösterebiliyor, en çok ilgilendi?iniz konularla ilgili makaleler veya kat?lmak isteyebilece?iniz gruplar önerebiliyoruz.
 • Veriler ayn? zamanda daha iyi ve ilgili reklamlar göstermemize de yard?mc? oluyor. Ek olarak her gün ürünleri veya amaçlar?yla ilgilenebilecek insanlara ula?mak için Facebook’a güvenen milyonlarca küçük i?letmenin ve kar amac? gütmeyen kurulu?un da dahil oldu?u reklamverenlerin, do?ru ki?ilere ula?mas?na imkân sa?l?yor. Veriler, yerel bir kahve dükkân?n?n, bölgede ya?ayan mü?terilere reklam göstererek büyük rakiplerine ra?men hayatta kalmas?n? ve büyümesini sa?l?yor. Ve bir kar amac? gütmeyen kurulu?un, o amaçla ilgilenen ki?ilere diyabet hakk?nda bir ba??? kampanyas?na katk?da bulunmaya te?vik etmesine imkân tan?yor.

Verilerimin bana reklam gösterilmesi için kullan?lmas?n? istemiyorsam ne yapmal?y?m?

 • Reklamlar?n tamamen d???nda kalamazs?n?z; çünkü reklamlar Facebook’u ücretsiz k?l?yor. Ancak verilerinizin reklam gösterimleri için nas?l kullan?l?p kullan?lmayaca??n? kontrol etmek için farkl? seçenekleriniz bulunuyor. Bunlar?n hepsini reklam tercihleri bölümünde bulabilirsiniz.
 • Bilgilerin bölümündeki “Senin Hakk?nda” k?sm?nda hangi profil alanlar?n?n reklam hedeflemesi için kullan?lmas?n? istedi?ine karar verebilirsin. “?lgi alanlar?n” bölümünden kendinizi ilgi alanlar?ndan, “Kategorilerin” bölümünden ise kategorilerden kald?rabilirsiniz. Reklam Ayarlar? bölümündeki “?nternet sitesini ya da uygulamas?n? kulland?klar?n” k?sm?ndan, ziyaret etti?iniz uygulama ve internet sitelerinden veri kullanan reklamlar? kapatabilirsiniz.

Facebook’un sizinle ilgili hangi verileri bulundurdu?unu nas?l görebilirsiniz?

 • Reklam tercihleri: Ayarlardaki Reklam Tercihleri bölümünde gördü?ünüz reklamlar? neyin etkiledi?ini görebilir ve reklam tercihleriniz üzerinde kontrolü ele alabilirsiniz. Burada reklam?na t?klad???n?z reklamverenler, ileti?im bilgilerinize sahip olan reklamverenler, internet sitesini ya da uygulamas?n? kulland???n?z reklamverenler, ziyaret etti?iniz reklamverenler ve gizledi?iniz reklamverenler gibi bilgileri görebilirsiniz.
 • Bilgilerinize Eri?in: Gönderiler, tepkiler, yorumlar, arad???n?z ?eyler gibi bilgilere eri?mek ve onlar? yönetmek için güvenli bir yol sunar. Facebook’ta olmas?n? istemedi?iniz bir ?eyi zaman tünelinizden ya da profilinizden silmek için buray? ziyaret edebilirsiniz.
 • Facebook’ta payla?t???n?z verileri indirmenizi de kolayla?t?r?yoruz. Güvenli bir kopya indirebilir ve hatta ba?ka bir hizmete ta??yabilirsiniz. Bu yükledi?iniz foto?raflar?, hesab?n?za ekledi?iniz ki?ileri, zaman tünelinizdeki gönderileri ve daha fazlas?n? içerir.
 • Daha fazla bilgi için: https://newsroom.fb.com/news/2018/03/privacy-shortcuts/

Reklamverenler, reklamlar?n? görüp görmedi?inizi biliyor mu?

 • Reklamverenlere hangi tarz ki?ilerin reklamlar?n? gördü?ü (örne?in 30 ya? üstü ?u say?da kad?n reklam?n?z? gördü) ve reklamlar?n?n performanslar? (örne?in videonuzu gören her 15 ki?iden 10’u videoyu 10 saniyeden fazla izledi) hakk?nda raporlar sunuyoruz; fakat özellikle bir bireyin reklamlar?n? görüp görmedi?i bilgisini payla?m?yoruz.

Facebook özel mesajlar?n?zdaki bilgileri sizi reklamlarla hedeflemek için mi kullan?yor?

 • Instagram, Messenger ya da WhasApp da dâhil olmak üzere hiçbir ürünümüzde ki?iler aras?ndaki mesajlar?n içerikleri reklam hedeflemesi için kullan?lm?yor.

Facebook mikrofonunuzu herhangi bir zamanda size dinlemek için kullan?yor mu?

 • Facebook reklamlar? bilgilendirmek ya da haber kayna??n?zda ne gördü?ünüzü de?i?tirmek için mikrofonunuzu kullanm?yor. Biz, insanlar?n yüksek sesle ne konu?tuklar?na ba?l? olarak de?il, ilgileri ve profil bilgilerine dayanarak reklamlar gösteriyoruz.
 • Mikrofonunuza yaln?zca e?er uygulamam?za izin verdiyseniz ve ses gerektiren bir özelli?i aktif olarak kullan?yorsan?z eri?iyoruz. Bu, bir video kayd? ya da iki y?l önce sundu?umuz ve durum güncellemenize müzik veya ses eklemenizi sa?layan opsiyonel özelli?imiz olabilir.
 • Daha fazla bilgi için: https://newsroom.fb.com/news/h/facebook-does-not-use-your-phones-microphone-for-ads-or-news-feed-stories/

Facebook reklam hedeflemesi için arama geçmi?iniz ya da Facebook d???ndaki mesajlar?n?z?n verilerini kullan?yor mu?

 • Telefon konu?malar?n?z?n veya mesajlar?n?z?n içeri?ini reklam hedeflemek için kullanm?yoruz. Rehber yüklemesiyle gelen telefon numaralar?n?, bir reklamveren özel bir hedef kitle yükledi?inde mesaj?n do?ru ki?iye ula?t???ndan emin olmaya yard?mc? olmak için kullan?yoruz.

Facebook, Facebook üzerinde reklam hedeflemesi ile Instagram üzerine reklam hedeflemesi için ayn? veri setini mi kullan?yor?

 • Instagram, Facebook ile ayn? reklam araçlar?n? kullan?yor. Böylece reklamverenler Facebook reklamlar?nda oldu?u gibi kampanya olu?turabiliyor, yay?nlayabiliyor ve takip edebiliyor. Facebook’ta reklamverenlere sunulan ilgi alan? temelli hedeflemenin ayn?s? Instagram reklamverenleri için de sunuluyor. Bu, insanlar?n Facebook’ta ve Facebook d???nda yapt?klar?na ba?l? olan ilgi alanlar?n? temel al?yor.
 • Facebook uygulama ailesinde size, ilgilendi?iniz ?irketlerden reklamlar göstermek istiyoruz ve bunu yapabilmemiz için de Instagram’da, Facebook’ta ve kulland???n?z üçüncü parti site ve uygulamalarda ne yapt???n?z bilgisini kullan?yoruz. Örne?in Instagram’da takip etti?iniz ki?ileri ya da be?endi?iniz ?eyleri, e?er Facebook hesab?n?z varsa oradaki bilgilerinizi ve ilgi alanlar?n?z?, ziyaret etti?iniz websiteleri ve uygulamalar? temel alan reklamlar görebilirsiniz.
 • Ancak t?pk? Facebook’ta oldu?u gibi insanlar Reklam Tercihleri, gizleme ve d??arda kalma seçenekleri gibi yöntemlerle bu reklamlar üzerindeki kontrollere eri?ebilirler.

Facebook, Facebook üzerinde reklam hedeflemesi ile Messenger üzerine reklam hedeflemesi için ayn? veri setini mi kullan?yor?

 • Messenger Reklamlar? (insanlar?n Messenger ana sayfas?na yerle?tirilen reklamlar), Facebook reklamlar? ile ayn? kitle hedefleme seçeneklerini kullan?yor. Facebook reklamlar? insanlar?n profillerine ekledikleri bilgiler ve Facebook ve Instagram’da ba?lant? kurduklar? sayfalar, gruplar ve di?er ?eyleri temel alarak hedefleme yapabilir. Buna ilgi alanlar?, aktiviteler, sevilen müzik, film ve TV dizileri gibi bölümler dâhildir. Daha fazla bilgi için: https://www.facebook.com/business/help/1568130549881135?helpref=faq_content

Total
0
Shares

Bir cevap yazın