Uluslararas? performans ve dokuma sanatç?s? F?rat Neziro?lu’nun erkek koleksiyonu "YEN" s?rad??? çizgisi ve Anadolu dokunu?lar? ile New York Fashion Week'te yer ald?. +

Uluslararas? performans ve dokuma sanatç?s? F?rat Neziro?lu’nun erkek koleksiyonu "YEN" s?rad??? çizgisi ve Anadolu dokunu?lar? ile New York Fashion Week'te yer ald?.

F?rat Neziro?lu YEN koleksiyonu ile güçlü tasar?m kodlar?n?, kültürel köklerden faydalanarak özel dokunu?larla modernize edilmi? bir çizgiye ta??yor. Geçmi?ten ald??? ilham? modern bir dille yorumluyor.

Bu özel koleksiyon tamamen özgün tasar?mlarla ve seri üretime uygun pantolon ve ceketlik kuma?lar dokunarak günlük ihtiyaçlara cevap verecek ?ekilde haz?rland?.

Koleksiyon 60'a yak?n parçadan olu?uyor. Geleneksel Anadolu tezgahlar?nda elde dokunan kuma?lar?n üretimi 15 gün boyunca F?rat Neziro?lu ile özel bir ekip taraf?ndan haz?rland?. F?rat Neziro?lu ile birlikte Evrim Timur, Aycan Öktem, Özgür Parlakl? ve Seda Sibel Ero?uz'dan olu?an yarat?c? ekip YEN koleksiyonunu var ettiler. Tamam? geleneksel Anadolu özgün kal?p yöntemleri ile yap?lan bu koleksiyonun en önemli özelli?i Anadolu'da yayg?n kullan?lan kol alt?nda hareket kolayl??? sa?layan KU? ad? verilen üçgen parçalar?n yan? s?ra kollar?n üzerinde sallanan, kolu saklayan parçan?n ismi ve koleksiyona ismini veren YEN.