Akademik spor ara?t?rma enstitüleri ile i?birli?i içinde tasarlanan ve  alan?nda teknolojik at?l?m yaratan ARTIS ekipmanlar? Apple Watch” ile  uyumlu çal???yor. ARTIS ekipmanlar?yla Netflix dizileri, YouTube videolar? da izlenebiliyor.

    

Chelsea, Inter gibi futbol tak?mlar? ve Rafael Nadal, Christiano Ronaldo gibi dünyaca ünlü sporcular?n egzersizlerini gerçekle?tirdikleri Techonogym ARTIS ekipmanlar?, e?siz tasar?m esteti?i ve teknolojik özellikleri ile öne ç?k?yor. Türkiye’de spor kulüplerinde ilk kez Hillside City Club Etiler’de spor yapabilece?iniz ARTIS ekipmanlar?, spor otoriteleri taraf?ndan “ezberbozan” olarak tan?mlan?yor. Son teknoloji ürünü bu ekipmanlar, egzersizlerin verimlili?ini art?r?rken sundu?u kullan?c? dostu özellikleri ile de e?siz bir deneyim sunuyor.

Spor teknolojilerinde at?l?m yaratan ARTIS ekipmanlar? “unity” ekran özelli?i sayesinde kullan?c? dostu ve e?siz bir egzersiz deneyimi sunuyor. Kullan?c?lar?n “Mywellness” platformuna girerek ki?isel antrenman verilerine ula?mas?na, sosyal medya hesaplar?nda payla??m yapmas?na da olanak sa?l?yor. Antrenman esnas?nda yak?lan kalori, kat edilen mesafe, h?z ve tempo gibi verilerin aktar?m?n? yapabilen Technogym ARTIS serisi ekipmanlar?n sundu?u mükemmel çözümlerle, bir atlet gibi antrenman yapmak ve performans göstermek mümkün.

?lk kez Hillside City Club Etiler’de spor yapabilece?iniz ARTIS’in özellikleri:

Tasar?m ve teknolojisi ile ön plana ç?kan Technogym ARTIS,

  • Antrenman s?ras?nda Netflix’ten dizi izleme, sosyal medya hesaplar?ndan payla??m ve YouTube gibi uygulamalara eri?im imkan?,
  • Apple Watch uyumu ile yak?lan kalori, kat edilen mesafe, h?z ve tempo gibi geçmi? egzersiz deneyimini kaydeden teknoloji,
  • Dünyan?n farkl? pek çok noktas?ndan özel çekimlerle haz?rlanm?? parkurlarda ko?ma imkan?,
  • Özel parkurlarda di?er ko?ubantlar?nda antrenman yapan sporcularla yar??ma imkan?,
  • Fiziksel aktivitenin, ekipmanlar?n ekranlar?na enerji olarak geri dönü?türülmesini sa?layarak enerji tüketimini %30 azaltan sistem ,
  • Kullan?c?lar?na özgür bir kardiyo deneyimi sunan Compasso D’oro (Alt?n Pergel) ödüllü tasar?m,
  • ?nteraktif UNITY konsolu ile tamamen ki?iselle?tirilmi? bir antrenman deneyimi,
  • Antrenman deneyiminde ba?lan?labilirlik, sürdürülebilirlik ve tasar?m? birle?tiren tek ekipman.

https://www.hillsidecityclub.com/

Total
0
Shares