Y?l?n en karanl?k gecesi yakla??yor… Ç?lg?n kostümler, korkutucu makyaj uygulamalar? ve saç stilleri ile Cad?lar Bayram?, y?l?n en heyecanla beklenen etkinliklerinden biri. Fakat, bu korku ve e?lence dolu gecenin ertesi sabah bir kâbusa dönü?mesine izin vermeyin. Gecenin en iddial? ve en ürkütücü makyaj?na sahip olmak için uygulad???n?z makyaj ürünlerinin içerdi?i kimyasallar ciddinize zarar verebilir.

 ?sveçli güzellik teknolojisi markas? FOREO, kolayca uygulayabilece?iniz önerilerden olu?an bir liste haz?rlad?. ??te cildinizin ç?lg?n bir parti sonras?nda bile sa?l?kl? kalmas?n? sa?layacak ipuçlar?!

PROFESYONEL BAR?YER KREM? UYGULAYIN

A??r makyaj veya sahne makyaj? için kulland???n?z pek çok ürün içerdi?i bile?enler nedeniyle gözeneklerinizin t?kanmas?na sebep olabilir. Cad?lar Bayram? makyaj?n?z? uygulamadan önce profesyonel bir bariyer kremi kullanarak a??r ürünlerin cildinize do?rudan temas etmesini önleyebilirsiniz. Ayr?ca bariyer kremi kullanmak günün sonunda makyaj?n?n?z daha kolay ç?karman?za da yard?mc? olur.

ZARARLI ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

Partideki en çarp?c? makyaja sahip olmak istedi?inizi biliyoruz. Ancak, günlük kulland???n?z kozmetik ürünlerin aksine, sahne ve ?ov makyaj? ürünleri cilt sa?l???n? temel alarak tasarlanm?yor. Bu gibi ürünlerde öncelikli olarak koku, canl? renkler, uzun ömür ve dayan?kl?l??a odaklan?l?yor. Bu nedenle,pek çok sahne makyaj? ürününde cildinize zararl? olabilecek a??r ya?lar ve kokular bulunma ihtimali bulunuyor. Zararl? etkileri en aza indirmek için kostüm makyaj?n?z? yaparken FDA onayl? bile?enler içeren ürünleri tercih edebilirsiniz. Hassas cilde sahip olanlar veya akne e?ilimli olanlar için kostüm makyaj?ndan ziyade daha hafif bir sahne makyaj? yapmay? öneriyoruz.

ALERJ?N?Z VARSA D?KKAT

Ç?lg?n bir Cad?lar Bayram? partisinden önce ba??n?za gelebilecek en kötü ?eylerden biri de cildinizin kostüm makyaj?na alerjik reaksiyon göstermesidir. Kostümünüzün içinde kendine güvenen bir duru? sergileyebilmenin ilk kural? rahat olmakt?r. Alerji cildinizde ka??nt?ya sebep olur ve gece boyunca e?lenceye odaklanman?za engel olur. Bu tür durumlardan kaç?nmak için, kullanmak istedi?iniz ürünleri daha öncesinde cildinizin bir bölümünde deneyerek cildinizin tepki verip vermedi?ini kontrol edebilirsiniz.

UYUMADAN ÖNCE DER?NLEMES?NE TEM?ZLEY?N

Cad?lar Bayram? makyaj?nda kullan?lan ürünler, sabaha kadar süren partilere dayanmak üzere tasalan?yor. Dolay?s?yla çe?itli ya?lar, mumlar, pigment veya silikon içeren bu dayan?kl? ve uzun ömürlü makyaj ürünlerini cildinizden günlük kulland???n?z temizleyicilerle ç?karmak oldukça zordur. FOREO LUNA™ 2, T-sonic titre?imleri sayesinde hem cilt temizleyicinizden maksimum faydasa?laman?za, hem de cildinizde birken ya?, kir ve makyaj? kal?nt?lar?n? % 95 oran?nda temizlemenize yard?mc? olur. Son olarak ise nemlendirici uygulamay? unutmay?n!

Total
0
Shares