Deniz mahsullerini i?leme konusundaki ba?ar?s?yla tan?nan ?ef Galvin misafirlerini de haz?rlad??? özel bal?k menüsü ile a??rlayacak.

?stanbul’un en iddial? ?talyan restoran? Galvin Ristorante, her ay mutfa??na konuk etti?i uluslararas? ?eflerle misafirlerine ?talya’n?n farkl? bölgelerinin lezzetlerini sunmaya devam ediyor. Aral?k ay?nda ?talya’n?n ünlü ?efi Andrea Costantini’yi özel trüf menüsüyle konuk eden Galvin, Ocak ay?nda da Sicilya’n?n en ünlü ?efi Antonio Cicero’yu deniz mahsülleri ve bal?k menüsüyle mutfa??nda a??rlamaya haz?rlan?yor.

Mutfak çal??malar?na farkl? bir bak?? aç?s? ve felsefeyle yakla?an ünlü ?ef,
servis etti?i yeme?in ki?isel ?ova dönü?mesine kar??. Mümkün oldu?unca az müdahale ile özenle seçilmi? malzemelerin hakk?n? vermeye çal??t???n? vurgulayan ?ef, Galvin misafirlerine de Sicilya mutfa??ndan yerel tariflerle olu?turdu?u bal?k a??rl?kl? bir menü haz?rlayacak.

Özel lezzet tutkunlar?, Ni?anta??’da tarihi Maçka Palas binas?nda yer alan Galvin Ristorante’de, ünlü Sicilyal? ?ef Antonio Cicero’nun haz?rlad??? özel mönüyü, 29-30 Ocak tarihlerinde tatma ayr?cal???n? ya?ayacak.

Total
0
Shares