Uykuya ne kadar zaman harcad???m?z, ça??m?zdaki h?zl? ya?ant?n?n sorunu hâline geldi. Uzmanlar yatakta yedi, sekiz saat uzanmak yerine, gün içerisine daha çok aktivite katmam?z? öneriyor. Dinlenece?imiz vakti de bu aktivitelere göre ayarlamam?z? tavsiye ediyor.

Yatt???n?zda yeterince dinlenmedi?inizi dü?ünüyorsan?z, yaln?z de?ilsiniz. Ara?t?rmalara göre ça??m?zda her üç ki?iden biri, hayat? boyunca uyku problemi ya??yor. Geceleri Instagram’da gezinmek, uyumadan önce dizi ya da film izleme ritüeli saat 22.00’de yatmaktan daha e?lenceli geliyorsa, sizi anl?yorum. Çünkü ben de sizden biriyim! Ancak sorun ?u ki, e?er düzeninizi kaybederseniz, gece uyku s?ras?nda hücrelerinizi yenilenme ve onar?lma f?rsat?ndan mahrum b?rakm?? oluyorsunuz.

Uzmanlara göre uyku, fiziksel sa?l???m?z için hayati önem ta??yor. Uyku olmadan, vücudumuz enfeksiyon geçirmeye, kansere, kalp hastal?klar?na ve Tip 2 diyabete daha yatk?n bir hâle geliyor. Örne?in; obezite de uyku eksikli?iyle ba?lant?l? bir hastal?k. T?pk? organlar?m?z gibi cildimiz de, uykusuzluktan fazlas?yla etkileniyor. Uyku süresi; cildimizin 15 saat ve üzeri zaman boyunca maruz kald??? UV ???nlar?, hava kirlili?i, duman, sigara ve stresin hasar kontrolünü ayarlama ile do?ru orant?l?.

Gece boyunca; DNA tamiri, hücre yenileme ve cilt bariyer fonksiyonunu güçlendirme a?amalar? tamamlan?yor. Uykunuzu yeterince almad???n?zda, stresi daha çok ya??yorsunuz. Stres de adrenalin seviyesini art?yor. Bu da kan dola??m?n? etkiliyor. Sonuç mu? Koyu göz altlar?, ?i?kin gözler, cans?z bir cilt ve çizgiler…

Cildin tamir mekanizmas?n?n gece olu?tu?unu söylemi?tik; buna kolajen üretimi de dâhil. Uyku, kan ak???n? düzenler. Bu nedenle uyand???n?zda parlak bir cilde sahip olursunuz. E?er ak?ll? telefonunuzdan uyku zaman?n?z? ayarlar ve yata?a zaman?nda girerseniz; cildinizin yapmas? gerekenleri daha kolay ba?ard???n? fark edeceksiniz. Daha az k?r???kl?k, çizgi ve kurulukla kar??la?acaks?n?z. Ciltte sebum üretimi gece daha yo?undur bu nedenle kurulu?a neden olabilir.

Gece ürünleri kullan?l?rken cildin nem seviyesinin de göz önünde bulundurulmas? gerekir. Kurulu?u önlemeye ve cildin dolgunlu?unu korumas?na yard?mc? olan gece kremleri ve gelecek nesil uyku maskeleri derdinize çare olabilir. Bu etkenlerde uyudu?unuz ortam da önemli bir rol oynuyor. Uyku ortam?n?z?n ses, ???k ve görüntü olmayan sakin bir yer olmas?, cildinizin kirliliklerden ve UV ???nlar?ndan korunmas?n? sa?lar.

Belki de güzellik uykusunun ‘güzellik’ k?sm?na sahip olmak o kadar da zor de?ildir. Öncelikle telefonunuzu biraz daha erken bir saatte uçu? moduna alman?z gerekebilir. Ancak, e?er cildinizin kendini yenileyip iyile?tirmesini öncelik hâline getirmek istiyorsan?z; uykunuzun verimli oldu?undan emin olman?z gerekiyor.

Gece Yatarken Kullanman?z Gereken En ?yi Nemlendiriciler

Geceleri ciltteki su kayb? maksimum seviyeye ç?kar. Dehidrasyonu önlemek için yapman?z gereken; ekstra bir kat nemlendirici kullanmak. Hem gelece?e yat?r?m yapar hem de ertesi güne güzel uyanman?z? garantiler.

#1 L’OCCITANE, Aromachologie Rahatlat?c? Yast?k Spreyi

 

#2 CHANEL, Hydra Beauty Gece Maskesi

 

#3 KIEHL’S, Midnight Recovery Concentrate Gece Bak?m ?ksiri

 

#4 GUERLAIN, Midnight Secret Gece Kremi

 

#5 DIOR, Capture Totale Intensive Night Restorative Creme

#6 THE BODY SHOP, Drops of Youth Uyku Maskesi

Total
0
Shares